Dostawy - 419078-2018

Wyświetl widok skrócony

26/09/2018    S185

Polska-Częstochowa: Wodomierze

2018/S 185-419078

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
Adres pocztowy: ul. Jaskrowska 14/20
Miejscowość: Częstochowa
Kod pocztowy: 42-202
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Walenta
E-mail: poczta@pwik.czest.pl
Tel.: +48 343773176
Faks: +48 343773176

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.pwik.czest.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sektor wodny
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa wodomierzy i modułów radiowych oraz regeneracja i ponowna legalizacja posiadanych wodomierzy. Znak sprawy TZ.261.21.2018
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20, POLSKA

Kod NUTS PL224 Częstochowski

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa wodomierzy i modułów radiowych oraz regeneracja i ponowna legalizacja posiadanych wodomierzy. zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba zadań 3.
Zadanie nr 1 - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych wodomierzy oraz współpracujących z nimi modułów radiowych zgodnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem odczytu radiowego IZAR, wg zestawienia i zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku A do SIWZ.
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych.
CPV 38421100-3 – Wodomierze
CPV 32230000-4 – Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą.
Zadanie nr 2 - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych wodomierzy statycznych z wbudowanym modułem radiowym zgodnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem odczytu radiowego READY Kamstrup, wg zestawienia i zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku A do SIWZ.
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych.
CPV 38421100-3 – Wodomierze.
Zadanie nr 3 - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna regeneracja i legalizacja wodomierzy wg zestawienia i zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku A do SIWZ. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym
Słowniku Zamówień Publicznych.
CPV 50411100-0 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji wodomierzy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38421100 Wodomierze, 32230000 Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Określono w Załączniku A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 837 684,80 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: 1.Zamawiający zlecając dostawy/ regeneracje i legalizacje w poszczególnych zadaniach zastrzega sobie prawo realizacji dostaw/ napraw legalizacji w zakresie wielkości wynikających z bieżących potrzeb.
2.Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy (dotyczy wszystkich części postępowania).Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego będzie mógł skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Realizacja prawa opcji polegać będzie na ewentualnym zwiększeniu do 20 % ilości wodomierzy przewidzianych w Załączniku A- opisie przedmiotu zamówienia podstawowego dla każdego zadania. Prawo opcji realizowane będzie na następujących zasadach:
a) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną ilości pierwotne przewidziane dla poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia podstawowego, w okresie nie przekraczającym terminu, na który została zawarta umowa;
b) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;
c) cena jednostkowa wodomierzy i urządzeń zamawianych w ramach prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w formularzu asortymentowo - cenowym złożonym przez Wykonawcę;
d) warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.
Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji:
w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 - Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych wodomierzy oraz współpracujących z nimi modułów radiowych zgodnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem odczytu radiowego IZAR, wg zestawienia i zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku A do SIWZ.
1)Krótki opis:
Zadanie nr 1 - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych wodomierzy oraz współpracujących z nimi modułów radiowych zgodnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem odczytu radiowego IZAR, wg zestawienia i zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku A do SIWZ.
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych.
CPV 38421100-3 – Wodomierze
CPV 32230000-4 – Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38421100 Wodomierze, 32230000 Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą

3)Wielkość lub zakres:
Określono w Załączniku A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT
Zakres: między 1 000 000,00 i 1 290 000,00 PLN
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Zamawiający przewidział opcję opisaną w poprzedniej części ogłoszenia.
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 sukcesywna dostawa fabrycznie nowych wodomierzy statycznych z wbudowanym modułem radiowym zgodnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem odczytu radiowego READY Kamstrup, wg zestawienia i zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku A do SIWZ. _
1)Krótki opis:
Zadanie nr 2 - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych wodomierzy statycznych z wbudowanym modułem radiowym zgodnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem odczytu radiowego READY Kamstrup, wg zestawienia i zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku A do SIWZ.
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych.
CPV 38421100-3 – Wodomierze.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38421100 Wodomierze, 32230000 Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Zamawiający przewidział opcje opisaną we wcześniejszej części ogłoszenia.
Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 Sukcesywna regeneracja i legalizacja wodomierzy wg zestawienia i zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku A do SIWZ.
1)Krótki opis:
Zadanie nr 3 - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna regeneracja i legalizacja wodomierzy wg zestawienia i zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku A do SIWZ. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym
Słowniku Zamówień Publicznych.
CPV 50411100-0 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji wodomierzy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38421100 Wodomierze, 32230000 Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą

3)Wielkość lub zakres:
Określono w Załączniku A do SIWZ.
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Zamawiający przewidział opcje opisaną we wcześniejszej części ogłoszenia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zadanie nr 1 - 20 000 PLN
Zadanie nr 2 - 4 000 PLN
Zadanie nr 3 - 5 000 PLN
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Płatność przelewem w terminie 30 dni od otrzymania faktury.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz.1579)
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1 nie podlegają wykluczeniu – z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 oraz art. 24 ust.5 pkt.1 Ustawy Pzp,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. sytuacji ekonomicznej i finansowej, w celu potwierdzenia spełniania warunku,
Wykonawca składa oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej
I finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
b. zdolności technicznej lub zawodowej, w celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca składa oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca winien potwierdzić oświadczeniem, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca winien potwierdzić oświadczeniem, że spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące kwalifikacji technicznych.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
TZ.261.21.2018
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.11.2018 - 11:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 6.11.2018 - 11:15
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2019
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć:
a. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
b. upoważnienie do składania oświadczeń woli, w tym do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy, jeśli ofertę lub inne dokumenty dołączone do oferty podpisała inna osoba niż uprawniona,
c. karty katalogowe proponowanych wyrobów w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski, jeśli dokument jest w języku obcym,
d. aktualny atest higieniczny PZH potwierdzający że materiały, z których wykonane są elementy wodomierza mające kontakt z przepływającą wodą są odporne na korozję wewnętrzną i zewnętrzną lub zabezpieczone przed korozją poprzez odpowiednią obróbkę powierzchniową,
e. w przypadku gdy Wykonawca nie jest producentem wszystkich oferowanych urządzeń (dotyczy wodomierzy i modułów) musi przedstawić autoryzację producenta, którego produkty zamieszcza w swojej ofercie oraz oświadczenie producenta urządzeń, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę przejmie na siebie te obowiązki,
f. dla Zadania nr 1 wzory urządzeń, tj. po jednej sztuce urządzenia, określonego w załączniku A dla zadania nr 1 poz.4 i poz. 7 zwane dalej wzorami,
g. dla Zadania nr 2 wzory urządzeń, tj. po jednej sztuce urządzenia, określonego w załączniku A dla zadania nr 2 poz.1 i poz. 2 zwane dalej wzorami,
h. dla zadania nr 3 ważna autoryzacja producenta wodomierzy firmy: DIEHL Metering/SAPPEL na serwisowanie wodomierzy w zakładzie Wykonawcy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, oraz innym osobom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskani zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. Odwołanie
a. odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
b. odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminach wskazanych w art. 182 Ustaw Pzp
2. Skarga do sądu:
a. na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.
b. w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 z póź. zm.) o apelacji, jeżeli przepisy w Dziale VI Rozdział 3 ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.9.2018