Roboty budowlane - 419518-2022

02/08/2022    S147

Polska-Bukowno: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2022/S 147-419518

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: GMINA BUKOWNO
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 276257481
Miejscowość: Bukowno
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Kod pocztowy: 32-332
Państwo: Polska
E-mail: inwestycje@umbukowno.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umbukowno.pl
Adres profilu nabywcy: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-bukowno
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-bukowno
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-bukowno
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa drogi gminnej odc I w km od 0+000,00 do 0+359,47 w tym obiekt mostowy z sięgaczami, odc II w km od 0+000,00 do 0+275,15, odc III w km od 0+000,00 do 0+063,66 w Bukowno

Numer referencyjny: PP.271.2.2022
II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem inwestycji jest budowa bezkolizyjnego połączenia drogowego ul. Kolejowej z ul. 1 Maja w Bukownie wraz z usunięciem kolizji i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu w niezbędnym zakresie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45221111 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bukowno

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem inwestycji jest budowa bezkolizyjnego połączenia drogowego ul. Kolejowej z ul. 1 Maja w Bukownie wraz z usunięciem kolizji i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu w niezbędnym zakresie, który obejmuje: • budowę nowego obiektu mostowego o nośności kl. B wg PN-85/S-10030, • przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu, • przebudowę dojazdów do projektowanego obiektu (ul. Kolejowa, ul. Niepodległości, ul. Pocztowa) • przebudowę nawierzchni i konstrukcji jezdni, zjazdów, chodników, skrzyżowań, • włączenia wpustów i przykanalików do sieci odwodnienia kanalizacji deszczowej, • zmianę stałej organizacji ruchu, • wycinkę drzew i krzewów (wraz z karczowaniem pni), • przebudowę infrastruktury technicznej, • budowę nowego oświetlenia drogowego, • budowę parkingu i dworca autobusowego, • rekultywację terenu

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: przedłużenie okresu gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 5.000.000,00 zł

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Zamawiający wymaga dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: a) dysponowania co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej. b) dysponowania co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej, c) dysponowania co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych. d) dysponowania co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez tą samą osobę. 2) W ramach posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: a) jedno zadanie porównywalne do przedmiotu zamówienia tzn. polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi z ułożeniem warstwy ścieralnej. Wartość zadania nie może być niższa niż 4 000 000,00 PLN (brutto) i powinna obejmować budowę, przebudowę lub rozbudowę: - kanalizacji deszczowej - sieci teletechnicznej - sieci elektroenergetycznej - oświetlenia drogowego b) jedno zadanie obejmujące budowę, przebudowę lub rozbudowę obiektu inżynierskiego (np.: most, wiadukt, estakada,) na klasę obciążenia: klasa B wg PN-85/S-10030). Wartość zadania nie może być niższa niż 20 000 000,00 PLN (brutto)Wykonawca może wykazać jedno zadanie obejmujące jednoczesne spełnianie warunku, uwzględniając wymogi wskazane w ppkt 2.2)a) i ppkt 2.2)b).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w § 6 i § 16 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/09/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/09/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiaiacv/gmina-bukowno Urząd Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa 16

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, tj.: 1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie : a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczeniu o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; - wg załącznika nr 7 do SWZ 3) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 4) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (zawartych w JEDZ) , w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 5) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. 6) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SWZ. 7) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 10 do SWZ.Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów wraz z ich dokładnym opisem znajdują się w rozdz. IX SWZ. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 500 000,00 zł (pięćset tysięcy zł). Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli została przekazana w inny sposób. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określono powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 513-521 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/07/2022