Usługi - 419840-2017

24/10/2017    S204

Malta-Valletta: Zapewnienie pracowników tymczasowych dla EASO w Grecji

2017/S 204-419840

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
Adres pocztowy: MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour
Miejscowość: Valletta
Kod NUTS: MT0 MALTA
Kod pocztowy: MRS 1917
Państwo: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: www.easo.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2965
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: azyl.

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zapewnienie pracowników tymczasowych dla EASO w Grecji

Numer referencyjny: EASO/2017/576.
II.1.2)Główny kod CPV
79621000 Usługi w zakresie pozyskiwania personelu biurowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

EASO zamierza zawrzeć umowy ramowe o zapewnienie personelu tymczasowego dla Agencji, z możliwością oddelegowania do innych instytucji partnerskich, na określony czas oraz zgodnie z wymaganymi profilami kompetencyjnymi.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 43 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: EL Not specified
II.2.4)Opis zamówienia:

EASO zamierza zawrzeć umowy ramowe w systemie kaskadowym o zapewnienie pracowników tymczasowych w Grecji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 43 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

umowa ramowa podlega 3-krotnemu automatycznemu przedłużeniu, każdorazowo o kolejne 12 miesięcy, przy czym łączny czas jej obowiązywania nie może przekroczyć 48 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/11/2017
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/11/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta MRS 1917, MALTA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

maksymalnie 2 upoważnionych przedstawicieli każdego oferenta, wcześniej zgłoszonych w EASO.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

EASO zastrzega sobie prawo do zwiększenia szacunkowej wartości umów ramowych o maksymalnie 50% zgodnie z art. 85 rozporządzenia finansowego EASO oraz art. 134 ust. 1 lit. e) zasad stosowania. W takich przypadkach EASO oraz wyłoniony oferent powinni zastosować procedurę negocjacyjną bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu na nowe usługi lub roboty polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót do powierzonych podmiotowi gospodarczemu, któremu EASO udzielił pierwotnego zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4302-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2017