Usługi - 419932-2019

06/09/2019    S172

Polska-Kalwaria Zebrzydowska: Usługi związane z odpadami

2019/S 172-419932

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Krajowy numer identyfikacyjny: ZP.271.24.2019
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 7
Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 34-130
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ksenia Podlaszewska
E-mail: zp@kalwaria-zebrzydowska.pl
Tel.: +48 338766700
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Numer referencyjny: ZP.271.24.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (niesegregowanych i segregowanych) z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych,na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska a także utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odp. komunalne b) wyposażenie mieszkańców w worki do selektywnej zbiórki odpadów c) przygotowanie i dostarczenie do mieszkańców harmonogramów wywozu odpadów d)wykonywanie sprawozdawczości e) na czas realizacji zamówienia zorganizowanie Biura Obsługi Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi e) wygenerowanie, wydrukowanie i dystrybucja kodów kreskowych wśród właścicieli nieruch. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określa załącznik nr 1 do Umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511300 Usługi zbierania śmieci
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć przedmiotową usługę na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, obejmującym obszar zgodnie z zał. nr 2 do Umowy. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (niesegregowanych i segregowanych) z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz: 2.1. Wyposażenie mieszkańców w worki do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 120 litrów z folii polietylenowej LDPE, półprzeźroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60 mikronów, po raz pierwszy oraz do ich sukcesywnego dostarczania na wymianę po każdorazowym odbiorze z nieruchomości. Ilość dostarczanych worków powinna być tak dobrana do danej nieruchomości, aby zapewnić odbiór wszystkich wysegregowanych odpadów na niej powstających. Do gromadzenia odpadów segregowanych będzie obowiązywał system czterech kolorowych worków lub pojemników: 1) niebieski – papier i tektura, 2) zielony – szkło, 3) żółty – tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, 4) brązowy – odpady zielone. Ilość, wielkość pojemników ma być odpowiednia do ilości wytworzonych odpadów. 2.2. Przygotowanie i dostarczenie do mieszkańców harmonogramów wywozu odpadów. 2.3. Przygotowanie i dostarczenie do mieszkańców ulotek promujących segregację oraz innych dokumentów związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi. 2.4.Wykonywanie sprawozdawczości – raporty miesięczne, sprawozdania półroczne – kompatybilne i zgodne z funkcjonującym oprogramowaniem. 2.5. Ustawienie kamer na samochodach w taki sposób aby widoczne było skanowanie wystawionych worków/pojemników przez pracowników Wykonawcy. 2.6. Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych, które są prawidłowo oklejone kodami kreskowymi. 2.7. Pobieranie od przedsiębiorców prowadzonych działalność gospodarczą na terenie Gminy Kalwaria Z. potwierdzeń odbioru odpadów komunalnych. 2.8. Przeprowadzanie akcji edukacyjnych dla dzieci i uczniów w przedszkolach, szkołach na terenie Gminy Kalwaria Z. 2.9. Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w ramach obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), uchwałą Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uchwałą nr XXIII/226/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Z. z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kalwaria Z. oraz uchwałą nr XV/171/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Z. z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kalwaria Z. W przypadku uchwalenia nowych uchwał, zostaną one przedłożone Wykonawcy. Wykonawca przed rozpoczęciem usługi pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość funkcjonowania PSZOK. Dla sprawdzenia gotowości funkcjonowania PSZOK zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego wizja w terenie i spisany zostanie protokół. Wykonawca zobowiązany jest, do czasu zorganizowania PSZOK, utworzenie i obsługę Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (maksymalnie jeden miesiąc), o zakresie działania jak punkt stacjonarny, na podanych wyżej zasadach. 3. Przed rozpoczęciem realizacji usługi, Zamawiający przekaże Wykonawcy listę nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie gminy Kalwaria Z. oraz liczbę osób zamieszkujących poszczególne nieruchomości. 4. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia pozostałe informacje dot. zamówienia zostały zawarte w SIWZ wraz z załącznikami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu tych samych usług, które są przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą i zawarciu umowy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Liczba osób zameldowanych w gminie Kalwaria Z. na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 19 878. 2.Gmina Kalwaria Z. liczy 13 sołectw: Brody, Zebrzydowice, Zebrzydowice – Bieńkowice, Przytkowice, Barwałd Górny, Barwałd Średni, Stanisław Dolny, Stanisław Dolny – Dolany, Leńcze, Zarzyce Wielkie, Zarzyce Małe, Podolany, Bugaj oraz miasto Kalwaria Z. 3.Powierzchnia Gminy Kalwaria Z.: 75,32 km2.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają określone warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych – (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.):-nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2, 4-8 ustawy Pzp, -spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 2.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, obejmujące odpady o kodach: 20 03 01, 2001 02, 15 01 07, 20 01 01, 15 01 01, 20 01 40, 15 01 04, 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06, 20 02 01, 2003 02, 20 01 99, 20 03 07, 20 01 35*, 20 01 36, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 09 04. 2.2.posiadają uprawnienia do transportu odpadów – posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.). 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia jakie Wykonawca składa na wezwanie zamawiającego zostały określone w pkt. 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - warunki określone w pkt. 5 SIWZ winny być spełnione łącznie przez Wykonawców. 5. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp do oferty należy przedłożyć dokument potwierdzający dysponowanie niezbędnymi zasobami innych podmiotów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. Ze względu na ograniczoną ilość znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zostały zawarte w SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN (słownie:pięćset tysięcy złotych)

2) Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty:

1) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

2) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym (sprzętem). Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy musi posiadać wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych odwłaścicieli nieruchomości i transport tych odpadów, w ilości co najmniej:

a) pojazdami specjalistycznymi bezpylnymi (śmieciarkami) przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemności 110 l, 120 l i 240 l, 1100 l – 3 szt., w tym:

— 1 szt. - pojazd specjalistyczny przystosowany do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, bezpylny z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym

Z funkcją kompaktującą o dopuszczalnej ładowności do 11000 kg,

— 1 szt. - pojazd nisko tonażowy specjalistyczny przystosowany do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, bezpylny z grzebieniowym mechanizmem załadowczym

Z funkcją kompaktującą o dopuszczalnej ładowności do 6000 kg,

— 1 szt. pojazd nisko tonażowy specjalistyczny przystosowany do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, bezpylny z grzebieniowym mechanizmem załadowczym

Z funkcją kompaktującą o dopuszczalnej ładowności do 3500 kg.

b) pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów (pojazdy skrzyniowe z możliwością oplandekowania przeznaczone do odbioru worków z segregacją) tonaż pojazdów dopasowany do potrzeb – 2szt.,

c) pojazdem do odbioru odpadów komunalnych zebranych selektywnie wyposażony w HDS do opróżniania pojemników typu „dzwon” – 1 szt.,

d) pojazdem o zabudowie hakowej lub bramowej (kontenery kp7) – 1 szt.

Na wezwanie Zamawiającego należy przedłożyć wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje usługi, z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w szczególności: Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości o łącznej masie minimum 2 500 Mg w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcęwarunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na wezwanie Zamawiającego:1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz,których usługi zostały wykonane na załączniku zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Pojazdy winny być wyposażone i spełniać wszystkie wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 2. Wymienione wyżej pojazdy powinny spełniać wymagania Dyrektywy 98/69/EC – norma Euro 3 (lub wyższa).Pojazdy muszą być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

3. Pojazdy te powinny umożliwiać odbiór i transport odpadów gromadzonych, jako zmieszane i selektywnie gromadzone w następujących typach pojemników:

— pojemniki o poj. od 110 l do 240 l i 1100 l,

— kontenery o poj. od 5 000 l do 10 000 l,

— worki na śmieci o poj. do 120 l,

— pojemniki na odpady gromadzone selektywnie typu „dzwon” o poj. 1 300 l do 2 500 l. 4. Wykonawca musi spełniać wszystkie szczegółowe wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 5. W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o nie niższych parametrach. 6. Wykonawca winien wyposażyć wszystkie pojazdy w urządzenia monitorujące oparte na satelitarnym systemie lokalizacji GPS, umożliwiające automatyczne zapisywanie w nieulotnej pamięci: czasu pracy, aktualnej lokalizacji i przebytej drogi pojazdów z rzeczywistym, jednoznacznie wykazanym wykonywaniem czynności (wyładowanie odpadów) pamięć danych powinna być przechowywana i odczytywana minimum przez okres 30 dni, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego.Pojazdy odbierające odpady komunalne gromadzone selektywnie winny być odpowiednio oznakowane. 7. Wszystkie pojazdy będące w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu) oraz muszą być wyposażone w czytniki kodów kreskowych zintegrowane i kompatybilne z oprogramowaniem zainstalowanym przez wykonawcę na min. 2 stanowiskach komputerowych w siedzibie Zamawiającego, umożliwiającym śledzenie na bieżąco odbieranych odpadów komunalnych, wg sczytywanych kodów kreskowych, tj.: -z podziałem na frakcje: papier, plastik/metal, szkło, odpady zielone, odpady komunalne zmieszane; -ilości worków z poszczególnymi odpadami; -rodzaju nieruchomości, z których odpady są odbierane. 8. Wszystkie pojazdy muszą być wyposażone w zestaw czterech kamer rejestrujących dzień oraz godzinę, które umożliwią monitorowanie i kontrolę odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Dwie kamery winny być zamontowane z przodu pojazdu, ukazujące trasę przejazdu, posesję z której odbierane są odpady oraz ilości wystawionych odpadów do odbioru. Jedna kamera powinna być zamontowana na pojeździe w miejscu załadunku odpadów. Obraz z tej kamery winien ukazywać ilość worków oraz pojemników z odpadami wystawionymi do odbioru przez właściciela nieruchomości, z której pochodzą odpady. Kolejna kamera powinna zostać zamontowana w taki sposób, aby widoczne było skanowanie wystawionych worków/pojemników przez pracowników wykonawcy. Rejestracja musi odbywać się w sposób ciągły tj. od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi w danym dniu odbioru odpadów, aż do momentu zakończenia realizacji usługi tj. do momentu wyładunku odpadów. Zapis z kamer winien być przekazany Zamawiającemu (za każdy miesiąc rozliczeniowy jako załącznik do faktury) na nośniku pamięci np.: płyta CD, pendrive. 9. Wykonawca winien posiadać bazę magazynowo – transportową usytuowaną i wyposażoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy dotyczące:1) Wskazanie innego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 2) Rezygnacji z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców; 3) Wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawców, pomimo nie wskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa; 4) Zmiany ilości mieszkańców i związanej z tym ilości odbieranych odpadów, punktów odbioru odpadów oraz zmiany ich adresów, zmiany lokalizacji pojemników w zabudowie wielorodzinnej; 5) Zmiany terminów odbioru odpadów określonych w harmonogramach, niemające wpływu na częstotliwość odbioru odpadów. 6) Zmiany ustawowej stawki procentowej podatku VAT – obecnie obowiązująca stawka podatku VAT wynosi 8 % - przy czym całkowite wynagrodzenie netto wykonawcy pozostaje bez zmian. 7) Zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowyw szczególności ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwał RadyMiejskiej w Kalwarii Zeb.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/10/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/10/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, POLSKA, II piętro, pokój nr 22. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Rok 2020

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Do oferty (formularza stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ) należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), według wzoru stanowiącego zał. nr 8 do SIWZ, (dla Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, a także podmiotów, o których mowa w pkt. 8.1. SIWZ – jeżeli dotyczy) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) wraz z plikami stanowiącymi ofertę tj. 1) Zobowiązaniem innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zam. – dotyczy Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a Pzp – wg wzoru - zał. nr 6 do SIWZ. Zobowiązanie należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 2) Pełnomocnictwem jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam. Pełnomocnictwo powinno być złożone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej oryginalnej (tj. z kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a posiada dla danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), może złożyć kopię pełnomocnictwa, ale notarialnie poświadczoną elektronicznie. 3) Gwarancją/poręczeniem - dotyczy Wykonawcy, który wnosi wadium w formie innej niż w pieniądzu. Dokument ten winien być przekazany w oryginale, w postaci elektronicznej. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 10 i 13 SIWZ. 3.Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 7.6.2. ppkt. 1) - 9) SIWZ oraz właściwych dokumentów wskazanych w pkt. 7.6.1. SIWZ odpowiednio do udostępnianych zasobów. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony JEDZ, o którym mowa w pkt. 7.2. SIWZ w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zam., zgodnie z procedurą określoną w pkt 10 i 13 SIWZ. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w post. oraz brak podstaw wykluczenia. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie to składa każdy z Wykonawców. 6. Zamawiający, na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udz. w post. 7. Ze względu na ograniczoną ilość znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Terminy wniesienia odwołania: 5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/09/2019