Servicii - 419950-2019

06/09/2019    S172

România-Bucureşti: Servicii de software

2019/S 172-419950

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerul Economiei
Număr naţional de înregistrare: 24931499
Adresă: Calea Victoriei nr. 152
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010096
Țară: România
Persoană de contact: Ioan Olariu
E-mail: mircea.constantinescu@economie.gov.ro
Telefon: +40 212025181/210/264
Fax: +40 212025313
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.economie.gov.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract de prestări servicii de elaborare, dezvoltare şi implementare a platformei analitice „Atlasul Economic al României” în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacit [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Număr de referinţă: 2493149920191SIPOCA7
II.1.2)Cod CPV principal
72260000 Servicii de software
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contract de prestări servicii de elaborare, dezvoltare şi implementare a platformei analitice „Atlasul Economic al României” în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacitatii institutionale a Ministerului Economiei” – Cod SIPOCA:7.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 4 460 743.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48825000 Servere web
48900000 Diverse pachete software şi sisteme informatice
72212900 Diverse servicii de dezvoltare de software şi sisteme informatice
72222300 Servicii de tehnologie a informaţiilor
72223000 Servicii de analiză a cerinţelor tehnologiei informaţiilor
72261000 Servicii de asistenţă pentru software
72262000 Servicii de dezvoltare software
72266000 Servicii de consultanţă pentru software
72268000 Servicii de furnizare de software
72310000 Servicii de procesare de date
72312000 Servicii de introducere de date
72312100 Servicii de pregătire de date
72611000 Servicii de asistenţă tehnică informatică
72800000 Servicii de audit informatic şi de testări informatice
72810000 Servicii de audit informatic
72820000 Servicii de testări informatice
72910000 Servicii de siguranţă informatică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului – servicii de elaborare, dezvoltare si implementare a platformei analitice „Atlasul Economic al Romaniei” in cadrul proiectului „Dezvoltarea capacitatii institutionale a Ministerului Economiei” – Cod SIPOCA:7.

Necesitatea și oportunitatea achiziției – „Atlasul Economic al Romaniei” este un instrument de lucru necesar in procesul de monitorizare a implementarii investitiilor publice si private, a programelor nationale si europene si de evaluare a impactului acestora in plan sectorial si teritorial, in contextul indeplinirii obiectivelor Strategiei Nationale de Competitivitate 2014-2020. Astfel, informatiile cuprinse in cadrul Atlasului Economic al Romaniei vor fi accesibile in vederea utilizarii pentru fundamentarea politicilor publice pentru toti factorii de decizie din cadrul Ministerului Economiei, relevanti in domeniul politicilor economice din Romania.

„Atlasul Economic al Romaniei” este un instrument care susţine Strategia Naţională de Competitivitate, elaborată de Ministerul Economiei, care cuprinde o serie de 5 priorităţi strategice, la care se vor raporta toate instituţiile responsabile de politica în domeniul economic, într-o abordare care vizează întreg ecosistemul de afaceri.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Propunerea tehnica – demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor. / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta similara a expertilor propusi. / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 10
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Dezvoltarea capacitatii institutionale a Ministerului Economiei - cod SIPOCA: 7

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se va completa DUAE de catre toti ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

DUAE se poate completa de catre operatorii economici interesati, accesand link-ul urmator:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local,buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Se va prezenta de catre toti participantii (ofertanti, subcontractanti, terti sustinatori) o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare (Formularul nr. 3). Aceasta declaratie se va prezenta odata cu DUAE.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:

— Danut Andrusca – ministru,

— Ilie Calin Bodea – secretar de stat,

— Diana Ioana Florea – secretar general adjunct,

— Iuliana Marcelica Mihai – secretar general adjunct,

— Magdalena Niculescu – director DJRI,

— Nela Constantinescu – director DBFC,

— Manuela Nicoleta Cazana – director DPIC,

— Elena Chesa – director DIAPSI.

În cazul unui grup de operatori economici care îsi depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune atat DUAE, cat si aceasta declaratie (fiecare membru al asocierii cât si fiecare subcontractant propus si/sau tert sustinator).

Ofertantii vor depune, odata cu DUAE, daca este cazul urmatoarele documente: acordul de asociere si/sau acordul de subcontractare si/sau angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, dupa caz.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative ce probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatiile cuprinse in certificatul constatator sa fie reale/actuale la data prezentarii.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anuala ofertantul (operator economic sau membrii asociatiei împreuna) trebuie sa demonstreze media cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani (2016, 2017, 2018) de minimum valoarea estimata de 4 460 743 RON fara TVA.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR, pentru fiecare an in parte. Documentele suport in vederea indeplinirii cerintei minime de calificare: bilanturi contabile/audituri financiare/raportul cenzorilor/orice alte documente relevante care demonstreaza indeplinirea acesteia. Documentele suport urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertanților li se solicită să demonstreze prestări de servicii similare obiectului contractului (realizarea de sisteme integrate-hardware si servicii dezvoltare software) efectuate în cel mult ultimii 3 ani până la data limită de depunere a ofertei in valoare cumulata de minim 4 460 743 RON.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Pentru calculul experientei similare exprimate in alta moneda decat lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre BNR pentru anii indicati. Informatiile din DUAE se pot demonstra prin prezentarea de documente justificative, respectiv certificate/documente care sa ateste prestarea serviciilor respective. Documentele justificative pot fi certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar (beneficiarii serviciilor) care atestă ca fiind prestate serviciile menţionate.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 09/10/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 09/01/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 09/10/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: daca ofertele clasate pe primul loc au preturile egale, departajarea se va face prin reofertarea valorii, în sensul îmbunatatirii acesteia prin intermediul SICAP, sectiunea „Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari”.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Solicitarile de clarificari se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la sectiunea „Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari” din cadrul procedurii de atribuire, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/09/2019