Roboty budowlane - 421788-2018

28/09/2018    S187    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Koziegłowy: Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

2018/S 187-421788

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 101-230091)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Gmina i Miasto Koziegłowy
pl. Moniuszki 14
Koziegłowy
42-350
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Wrzosowska, Przemysław Kołodziejczyk
Tel.: +48 343141219
E-mail: izp@kozieglowy.pl
Faks: +48 343141219
Kod NUTS: PL224

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kozieglowy.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii

Numer referencyjny: RIGK. 271.09 .2018
II.1.2)Główny kod CPV
45261215
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla zestawów instalacji OZE na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w szczególności dla Gminy i Miasta Koziegłowy:

— Kolektory słoneczne - 748 szt,

— Kotły na biomasę – 140 szt.

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, które obejmują odpowiednio:

a) Część nr 1 - Kolektory słoneczne - 748 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zawiera: Program funkcjonalno-użytkowy - budowa instalacji kolektorów słonecznych w gminie Koziegłowy, który stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

b) Część nr 2 - Kotły na biomasę – 140 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zawiera: Program funkcjonalno-użytkowy - budowa instalacji kotłów na biomasę w gminie Koziegłowy, który stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/09/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 101-230091

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 01/10/2018
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 19/11/2018
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 01/10/2018
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 19/11/2018
Czas lokalny: 09:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (Art. 93. 1a Ustawy Pzp).