Dostawy - 422235-2020

Submission deadline has been amended by:  493506-2020
09/09/2020    S175

Polska-Lubań: Urządzenia do statków powietrznych lub kosmicznych, urządzenia szkoleniowe, symulatory i podobne części

2020/S 175-422235

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 2
Miejscowość: Lubań
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 59-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wilk
E-mail: zamowienia.osssg@strazgraniczna.pl
Tel.: +48 757254173
Faks: +48 757254775
Adresy internetowe:
Główny adres: www.oss.strazgraniczna.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/osssg
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/osssg
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa symulatora statku powietrznego do celów szkoleniowych

Numer referencyjny: 14/SZP/20
II.1.2)Główny kod CPV
34740000 Urządzenia do statków powietrznych lub kosmicznych, urządzenia szkoleniowe, symulatory i podobne części
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie symulatora statku powietrznego, dostarczenie dokumentacji technicznej dotyczącej symulatora statku powietrznego oraz przeszkolenie osób ze strony Zamawiającego w ramach realizacji zadania pn. „Dostawa symulatora statku powietrznego do celów szkoleniowych”.

Symulator zbudowany na bazie wycofanego z eksploatacji samolotu wąskokadłubowego z wykorzystaniem oryginalnych elementów wyposażenia, który zostanie usytuowany w budynku hangaru na terenie Zamawiającego, tj. na terenie kompleksu Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika Rückemanna w Lubaniu przy ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Ponadto przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi określone we wzorze umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika Rückemanna w Lubaniu przy ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie symulatora statku powietrznego, dostarczenie dokumentacji technicznej dotyczącej symulatora statku powietrznego oraz przeszkolenie osób ze strony Zamawiającego w ramach realizacji zadania pn. „Dostawa symulatora statku powietrznego do celów szkoleniowych”.

Symulator zbudowany na bazie wycofanego z eksploatacji samolotu wąskokadłubowego z wykorzystaniem oryginalnych elementów wyposażenia, który zostanie usytuowany w budynku hangaru na terenie Zamawiającego, tj. na terenie kompleksu Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika Rückemanna w Lubaniu przy ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Ponadto przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi określone we wzorze umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Nie przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt współfinansowany jest z programu Fundusz azylu, migracji i integracji, tytuł projektu: „Budowa obiektu szkoleniowego i rozbudowa bazy noclegowej na potrzeby prowadzenia szkoleń z zakresu powrotów przymusowych cudzoziemców”. Nr projektu 1/10-2019/BK-FAMI.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Postępowanie przeprowadzone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

2. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

3. Dla postępowania został przeprowadzony dialog techniczny.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedno zadanie polegające na dostawie:

a) symulatora zbudowanego na bazie wycofanego z eksploatacji samolotu wąskokadłubowego bądź szerokokadłubowego lub

b) makiety samolotu wąskokadłubowego lub szerokokadłubowego do celów szkoleniowych.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.

W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wymagania związane z realizacją umowy zawarte są w dokumentacji zamówienia.

Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych w § 17 wzoru umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/10/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/12/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/10/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu w bud. nr 1–2, pokój nr 4, za pośrednictwem platformy zakupowej SmartPZP dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/osssg

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji III.1.3 ogłoszenia.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu, przy czym JEDZ należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożyć za pośrednictwem platformy SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/osssg

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawi zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów:

3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3.3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

3.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3.5. wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane

4. Wykonawcy spoza terytorium RP oraz Wykonawcy mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osób mających miejsce zamieszkania poza terytorium RP składają dokumenty zgodnie z § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 1282.)

5. Wykonawca w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

6. Ponadto należy złożyć formularz ofertowy oraz wszelkie pełnomocnictwa w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, złożone zgodnie z zasadami określonymi w dziale IX pkt 2 lub pkt 12 ppkt 12.1 SIWZ.

7. Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 10 000,00 PLN zgodnie z SIWZ dział VII.

Z uwagi na limit znaków zasady składania dokumentów i oświadczeń określone są w SIWZ dział IV i V.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów nw. ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – odwołanie, skarga do sądu.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ww. ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie określonym w art. 182 ustawy.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/09/2020