Servicii - 42225-2020

Submission deadline has been amended by:  97539-2020
28/01/2020    S19    Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Ungaria-Budapesta: Studiu de fezabilitate

2020/S 019-042225

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Număr naţional de înregistrare: EKRSZ_94215096
Adresă: Váci út 45.
Localitate: Budapest
Cod NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Cod poștal: 1134
Țară: Ungaria
Persoană de contact: Dr. Kozeschnik-Rönky Zsófia
E-mail: info@ceutender.eu
Telefon: +36 17829640
Fax: +36 17974168

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.nif.hu

Adresa profilului cumpărătorului: http://www.nif.hu

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001503182019/reszletek
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001503182019/reszletek
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Budapest – Kolozsvár RMT

Număr de referinţă: EKR001503182019
II.1.2)Cod CPV principal
79314000 Studiu de fezabilitate
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Tervezési szerződés keretében Budapest – Kolozsvár nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése (PST kód: V000.19.11)

A részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza. A tárgyban meghatározott szolgáltatás, megrendelés oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71241000 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
71356000 Servicii tehnice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: HU11 Budapest
Locul principal de executare:

AK mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (mint az Innovációs és Technológiai Minisztérium jogelődje) VIF/16446/2018-NFM iktatószámú elrendelő-, valamint az ITM VIF/86859/2019-ITM iktatószámú módosított elrendelő levelében foglaltak alapján Budapestet Kolozsvárral összekötő nagysebességű vasút (NSV) országhatárig történő kiépítésére vonatkozó, költség-haszon elemzést (CBA) is tartalmazó részletes megvalósíthatósági tanulmány (RMT) elkészítése szükséges, összhangban a Budapest – Kolozsvár nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséről szóló 1151/2018. (III. 26.) Korm. határozattal.

Az RMT-t az EU támogatási szabályokra vonatkozó módszertanok szerint szükséges kidolgozni, ez alapján kiemelt figyelmet kell fordítani a helyzetfeltárásra, a keresletelemzésre, forgalmi modell készítésre, a CBA módszertan figyelembe vételével készülő többszintű változatelemzésre, a kiválasztott változat vázlatterv szintű kidolgozására, költségbecslésére, CBA-jára, intézményi elemzésre, a környezeti hatások (beleértve a környezeti hatástanulmány készítésére vonatkozó területeket) elemzésére, érzékenységvizsgálatra, kockázatelemzésre. Az RMT-hez szükséges környezetvédelmi elemzés során kell meghatározni a szükséges környezetvédelmi engedélyezési eljárást és az ahhoz szükséges dokumentációt. Az RMT készítése során az NSV változatok műszaki tartalma legalább az alábbiakból áll:

— 250-300 km hosszú, – jellemzően 250 km/h, 300 km/h vagy 350 km/h sebességre tervezett, legalább évi 500 000 utast szállító vasúti pálya,

— Legalább 2 db átlagosan legalább 70 135 ezer lakosú város városi közösségi közlekedési rendszerébe történő csatlakozás, intermodális csomópont,

— Speciális műtárgyak, különösen nagyobb folyók, folyamok (különösen a Tisza, mely hozzávetőlegesen 750 m3/s átlagos vízhozamú; Körösök, Szamos) keresztezésénél, nagy forgalmú közutak keresztezésénél, városi környezetben, nehéz domborzati viszonyok között létesítendő műtárgyak, hidak, alagutak. A szerződés teljesítése során legalább 2 db folyó keresztezésre, illetve 2 db közúti keresztezésre lehet számítani az elemzések során,

— A hagyományostól eltérő speciális, nagyobb teljesítményű, nagyobb kapacitású járművek. Ajánlatkérő hagyományostól eltérő speciális jármű alatt nemzetközi forgalomra alkalmas, a jelenlegi hazai hálózaton működő járműállománytól eltérő, magasabb sebességre képes járművet ért,

— Intelligens közlekedési megoldások (ITS)

A hazai szakaszra vonatkozóan szükséges a kiválasztott változat pályageometriai tanulmányterv szintű (EOV helyes kijelölésére alkalmas vázlattervi szint) kidolgozása, közel 250-300 km hosszú egybefüggő vasúti pályára vonatkozóan, a meglévő vasúti vonalak részbeni felhasználásával. A tervezési feladat részeként engedélyezési- és/vagy kiviteli tervek készítésére nem kerül sor.

Részletek a dokumentáció II. részében

A nyertes Ajánlattevő folyamatos feladata a rendszeres egyeztetések megtartása és kapcsolattartás a tervezés területére eső országok (MAGYARORSZÁG, ROMÁNIA) képviselőivel, illetékes szerveivel, szervezeteivel, hatóságaival, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartókkal

A tárgyi beszerzés 1 darab részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozik, mely részletes megvalósíthatósági tanulmány készítésének részekre bontása nem lehetséges.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: l. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: 1.1. Az M.2.1) pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M.2.1) pontban meghatározott minimum követelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 36 hónap) / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: 1.2. Az M.2.2) pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M.2.2) pontban meghatározott minimum követelménynél nagyobb forgalmi tervezési területen szerzett szakmai tapasztalata (hónapba / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: 1.3. Az M.2.6) pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M.2.6) pontban meghatározott minimum követelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 36 hónap) / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakember állomány (főben megadva) / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: 2.1. Az M.2.3) pont szerinti követelménynek megfelelő személyi állomány többlet (főben megadva, min. 0, max. 3 fő) / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: 2.2. Az M.2.4) pont szerinti követelménynek megfelelő személyi állomány többlet (főben megadva, min. 0, max. 3 fő) / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 540
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

Igazolási mód:

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a Kr. II. fejezetében foglaltaknak megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (1)-(5) és (7)-(8) bekezdései, továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

A kizáró okok vonatkozásában irányadó továbbá a Kbt. 64.§-ában és a 74.§ (1) bekezdésében foglaltak is.

B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:

Az alkalmasság minimumkövetelményei:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Igazolási mód:

Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a dokumentációban rögzítettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

Az utólagos igazolás során az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1. § (1)-(5) bekezdésére is.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdései is irányadók.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a dokumentációban rögzítettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások/nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

A Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felkérésre benyújtandó dokumentumok:

P/1. a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozata az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— pénzforgalmi számlaszám megadása,

— volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 12 hónapban.

A vizsgált időszakra vonatkozóan a megszűnt számlákra vonatkozóan igazolás benyújtása nem szükséges.

„Sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

P/2. a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (vasúti közlekedésfejlesztésre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló egyszerű nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A P/2. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P/1. alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bekezdése, továbbá a Kr. 19. § (7) bekezdése is irányadó.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:

P/1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik – az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló – pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

P/2. az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (vasúti közlekedésfejlesztésre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen az 500 000 000 HUF-ot.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a dokumentációban rögzítettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

M.1. A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (szolgáltatásainak) ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint.

A referenciaigazolásnak, vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:

— a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye),

— a szolgáltatás tárgya,

— a szolgáltatás mennyisége (az alkalmassági minimum követelménynek megfelelően részletezett tartalommal),

— teljesítés kezdő és befejező időpontja (nap, hó, év),

— közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy – a teljesítés oszthatatlansága esetén – a Kr. 22.§ (5) bek. szerinti adatok,

— valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható,

— továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M.2. A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell:

— Ajánlattevő nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével,

— A megkívánt szakmai gyakorlatot, azaz tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot,

— A szakember végzettségét, képzettségét igazoló iratot,

— Az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell:

— az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését a projekt és a feladat és/vagy tevékenység megjelölésével,

— a feladat és/vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (hónap, év), valamint

— az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Amennyiben az M.2. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, képzettséget az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot ebben az esetben is csatolni szükséges, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumot viszont nem).

Egyenértékű végzettség, képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget, képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek, és a Kr. 24. § (1) bek. is irányadó.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Alkalmatlan AT, ha

M.1. nem rendelkezik az AF feladását megelőző utolsó 6 évben befejezett, de max. 9 éven belül megkezdett az alábbi, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó referenciával

M.1.1) min. 100 000 lakosú város intermodális csomópontjára vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére és/vagy felülvizsgálatára vonatkozó ref.-val, mely költség-haszon elemzés (CBA) elkészítését és/vagy felülvizsgálatát is tartalmazta

M.1.2) min. 100 km, min. 160 km/h tervezési sebességű vasúti pálya fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány [mely költséghaszon elemzés (CBA) elkészítését és/vagy felülvizsgálatát is tartalmazta] vagy tanulmányterv vagy engedélyezési terv elkészítésére és/vagy felülvizsgálatára vonatkozó ref.-val

M.1.3) min. 1 db környezeti hatástanulmány elkészítésére vonatkozó ref.-val, mely tartalmazott min. 50 km egybefüggő vasúti pálya fejlesztést és/vagy átépítést és/vagy építését.

Az M.1.1)-1.3) azonos referenciával is teljesíthető

M.2. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel

M.2.1) min. 1 fő projektvezető, aki rendelkezik

a) felsőfokú mérnöki végzettséggel, képzettséggel és

b) vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén szerzett min. 36 hónap projektvezetői gyakorlattal, mely tartalmazott vasúti projekt(ek) megvalósítására vonatkozóan megvalósíthatósági tanulmány és/vagy tanulmányterv és/vagy engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv készítési munkarészt, és

c) olyan tapasztalattal, melynek során min. egy projekt keretében angol nyelven egyeztetést/tárgyalás folytatott

M.2.2) min. 1 fő vasúti forgalmi tervezővel, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti „KÉ-VK” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, képzettséggel és

b) min. 36 hónap vasúti forgalmi tervezés területen szerzett gyakorlattal, és

c) rendelkezik nagysebességű vasútra (v >= 200 km/h) vonatkozó tervezési gyakorlattal és

d) tervezőként olyan projekt részvételében szerzett tapasztalattal, ami legalább 1 db vasúti állomás forgalmi, üzemi vizsgálatát tartalmazta

M.2.3) min. 1 fő vasúti pályatervező, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti „KÉ-VA” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, képzettséggel és

b) vasúti pálya tervezésében min. 36 hónapos szakmai gyakorlattal, és

c) részt vett vasúti pályatervezőként olyan projektben, ami legalább 1 db vasúti állomás építésének és/vagy átépítésének tervezését is tartalmazta

M.2.4) min. 1 fő felsőfokú közgazdász (vagy közgazda) végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik

a) közlekedési projektek költség-haszon elemzésének készítésében min. 36 hónapos szakmai tapasztalattal, és

b) olyan tapasztalattal, melynek során min. egy projekt keretében angol nyelven egyeztetést/tárgyalás folytatott

M.2.5) min. 1 fő közlekedéstervezővel, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti „Tkö” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, képzettséggel és

b) min. 60 hónapos gyakorlattal településtervezési közlekedési szakterületen

M.2.6) min. 1 fő környezetvédelmi szakértő, aki rendelkezik

a) a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rend. szerinti SZKV (1.1-1.4.) jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, képzettséggel, és

b) közlekedésfejlesztési projekthez kapcsolódó környezetvédelmi engedélyezéséhez szükséges dokumentáció készítés területén min. 36 hónap szakmai gyakorlattal.

Az M.2.1)-M.2.4) és az M.2.6) pontokban előírt pozícióra megajánlott szakember más pozícióra nem jelölhető. Az M.2.5) pontban megajánlott szakember más pozícióra is jelölhető.

Az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogad AK.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii
Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile:

266/2013. (VII. 11.) Kr., 297/2009. (XII. 21.) Kr.

III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

— Késedelmi kötbér késedelemmel érintett(rész)telj. nettó tervezői díja alapján számított 0,5 % kötbér/naptári nap,

— Hibás telj.-i kötbér: 15 %, alapja a (rész)teljesítés tervezői díj,

— Meghiúsulási kötbér tervezői díj 15 %-a

— Jótállás 36 hónap

— Teljesítési biztosíték tervezői díj 5 %-a

— Jótállási biztosíték tervezői díj 5 %-a

Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

— 2015. évi CXLIII. tv. ((Kbt.) 27/.§, 135.§ (1), (5)-(6), (11), (12) bek.)

— 2013. évi V. tv. ((Ptk.) 6:130.§ (1)-(2), 6:155. §

— 2007 .évi CXXVII. tv.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Részszámla benyújtható a szerz. tervezet szerint.

Ajánlattevő ajánlatában csatolja nyilatkozatát a Kbt. 134. § (5) bek. szerint.

Részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 26/02/2020
Ora locală: 11:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Maghiară
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 2 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26/02/2020
Ora locală: 13:00
Locul:

EKR rendszerben

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései irányadók.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:

1) Ajánlatkérő a Kbt. 41.§ (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.). Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra az e-Kr. 11-12.§-ai és a Kbt. 41/A.§-a vonatkoznak.

2) Ajánlati biztosíték:

Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összegszerű mértéke hétmillió forint (HUF). Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) bek.-ben foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 számú fizetési számlájára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatba csatolni. További információk a Dokumentációban.

3) Egyéb:

a) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott valamennyi dokumentumot, így a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatot is. Az ajánlat részeként csatolandó dokumentumok körét a Dokumentáció részletesen tartalmazza.

b) Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0,00–10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték. Értékelés módszere: az ár kapcsán fordított arányosítás, az 1. minőségi szempont kapcsán egyenes arányosítás a dokumentáció szerinti képlet alkalmazásával (ahol a megajánlás legkedvezőbb szintje 60 36 hó minden alszempont kapcsán), a 2. minőségi szempont kapcsán a következő képlet alapján P = (Ajánlatvizsgált/3) x (Pontszámmax. -Pontszámmin.) + Pontszámmin.; a 3. minőségi szempont kapcsán abszolút értékelés, a 2. minőségi szempontkapcsán a megajánlás legkedvezőbb szintje 3 fő minden alszempont esetében.

c) Nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a szerződés tárgyát képező valamennyi feladatára kiterjedően legalább 200 000 000 HUF/év és legalább 100 000 000 HUF/kár összegű tervezői felelősségbiztosítást köteles kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt a jótállási időtartam végéig érvényben tartani.

4) Ajánlatkérő

a) a felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt 60 napos ajánlati kötöttséget ért, figyelemmel arra, hogy folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le az eljárást,

b) a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint korlátozás nélkül biztosítja,

c) helyszíni bejárást, konzultációt nem tart,

d) az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg,

e) jelen felhívásban „Kbt.” alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt, „Kr.” alatt a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet „EEKD” alatt pedig az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot érti,

f) alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját,

g) nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet projekttársaság létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában,

5) A II.2.7) pontban meghatározott időtartam napokban értendő.

6) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kozeschnik-Rönky Zsófia (00538)

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresă: Riadó u. 5.
Localitate: Budapest
Cod poștal: 1026
Țară: Ungaria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresă: Riadó u. 5.
Localitate: Budapest
Cod poștal: 1026
Țară: Ungaria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24/01/2020