Usługi - 422758-2014

Wyświetl widok skrócony

12/12/2014    S240

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2014/S 240-422758

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Joanna Szabłowska
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.gdyniasport.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni podczas Międzynarodowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży do lat 13-tu „ARKA GDYNIA CUP' 2015”, który odbędzie się 3–4.1.2015 w Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.

Kod NUTS PL POLSKA

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni podczas Międzynarodowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży do lat 13-tu „ARKA GDYNIA CUP' 2015”, który odbędzie się w dniach 03 - 04 stycznia 2015 roku w Gdyni.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342200 Usługi w zakresie promocji

II.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu/uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych, związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust 1 pkt 1lit a ustawy prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zlecenie wykonania tego zadania Stowarzyszeniu Inicjatywa Arka z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Olimpijskiej 5 jest zasadne, ponieważ jest to jedyny organizator tego turnieju.„ARKA GDYNIA CUP” organizowana jest już po raz szesnasty i na stałe wpisała się w kalendarz gdyńskich imprez sportowych. W turnieju zmierzą się tym razem zawodnicy kategorii Under 13 (rocznik 2002) z najlepszych drużyn w Polsce, w tym Lechia Gdańsk, Zagłębie Lubin, Stomil Olsztyn czy Stadion Śląski Chorzów a także klubów europejskich, takich jak BALTIKA Kaliningrad, FC Karlskrona, KMTV 1844 Kiel i TSV BAYER 04 Leverkusen. Udział czołowych drużyn rocznika 2002 zapewni wysoki poziom rywalizacji sportowej, co pozwala stwierdzić, iż impreza cieszyć się będzie ogromnym zainteresowaniem kibiców a także mediów. „ARKA GDYNIA CUP” poza wymiarem sportowym charakteryzuje się bogatym i ciekawym programem integracyjno-edukacyjnym, który uwzględnia wiele atrakcji przygotowanych nie tylko dla uczestników, ale i kibiców oraz gości. Turniej odbędzie się na Hali „Gdynia Arena”, która jest najbardziej widowiskową halą w Gdyni, co dodatkowo wpłynie na ocenę poziomu organizacyjnego imprezy. „ARKA GDYNIA CUP'2015” będzie doskonałą formą promocji Miasta Gdyni jako miasta, które warto odwiedzić i spędzić w nim aktywnie czas.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
GOSIR.DZPI.2711.42.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Stowarzyszenie Inicjatywa Arka
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-814
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.12.2014