Usługi - 423080-2020

Submission deadline has been amended by:  505308-2020
09/09/2020    S175

Polska-Warszawa: Usługi telefonii komórkowej

2020/S 175-423080

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Dozoru Technicznego
Adres pocztowy: ul. Szczęśliwicka 34
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-353
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Moch
E-mail: przetargi@udt.gov.pl
Tel.: +48 225722325
Faks: +48 225722388
Adresy internetowe:
Główny adres: www.udt.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.udt.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: bezpieczeństwo funkcjonowania urządzeń technicznych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych – ZP-DI-3/20

Numer referencyjny: ZP-DI-3/20
II.1.2)Główny kod CPV
64212000 Usługi telefonii komórkowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych (usług telefonii komórkowej) oraz dostawa aparatów telefonicznych.

Przedmiot zamówienia został opisany we wzorze umowy (zał. nr 7 do SIWZ) oraz w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do wzoru umowy).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64212100 Usługi przesyłania krótkich komunikatów tekstowych (SMS)
64212300 Usługi przesyłania komunikatów multimedialnych (MMS)
72400000 Usługi internetowe
32252000 Telefony GSM
31712112 Karty SIM
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Dozoru Technicznego

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuję m.in.:

— abonament za jeden numer abonencki – wynagrodzenie za wszystkie krajowe połączenia głosowe, SMS, MMS,

— abonament za jeden numer abonencki – transmisja danych na terenie Polski,

— abonament za jeden numer abonencki – transmisja danych na terenie Polski (stały numer IP publiczny),

— pakiet transmisji danych na terenie Polski 10 GB,

— pakiet transmisji danych na terenie Polski 20 GB,

— usługa SMS hurt,

— pakiet transmisji danych na terenie UE 1 GB,

— pakiet „Roaming UE” dla jednego numeru abonenckiego – wynagrodzenie za wszystkie połączenia głosowe przy czym połączenia wychodzące ograniczone do 120 min, SMS, MMS na terenie UE,

— dostawa aparatów telefonicznych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zlecenia / Waga: 10 %
Cena - Waga: 90 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 30/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

— kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, co upoważnia go do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 t.j.) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełniać wszyscy wykonawcy (każdy z członków konsorcjum),

— zdolności technicznej lub zawodowej odnoszącej się do doświadczenia,

— sytuacji ekonomicznej i finansowej;

b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:

a) formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – „JEDZ”, tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w zakresie podstaw, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale IV SIWZ.

Inne dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć:

a) formularz oferty (wypełniony i podpisany) – wzór Załącznik nr 1 do SIWZ;

b) formularz cenowy (wypełniony i podpisany) – wzór Załącznik nr 2 do SIWZ;

c) zobowiązanie innych podmiotów (jeżeli dotyczy) – wzór załącznika nr 3 do SIWZ.

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda:

a) zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu;

b) wykaz usług wykonanych oraz dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie;

c) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej;

2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp, Zamawiający żąda:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 ustawy Pzp – stanowi wzór załącznika nr 5 do SIWZ.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP składa odpowiednio dokumenty, zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XII SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona), co w myśl przepisu oznacza, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 500 000,00 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 500 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz usług stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych/ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi telekomunikacyjne dla co najmniej 1 000 numerów abonenckich (każda) w sieci telefonii komórkowej w zakresie połączeń głosowych, SMS, MMS i transmisji danych, trwające co najmniej 24 miesięcy (każda), wraz z dostawą telefonów GSM.

Zamawiający nie dopuszcza sumowania liczby numerów abonenckich w ramach kilku umów u różnych klientów (odbiorców). Wymagana wartość - co najmniej 1 000 numerów abonenckich w sieci telefonii komórkowej w zakresie połączeń głosowych, SMS, MMS i transmisji danych – musi dotyczyć jednej umowy/kontraktu. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek może zostać spełniony łącznie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki i termin płatności, zgodnie z §8 wzoru umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/10/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/10/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa, POLSKA, pokój 10, 13, 14, 208 lub w sali A, B, C.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

1. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 50 000,00 PLN, w następujących formach:

a) pieniądzu – wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 73 1130 1017 0020 1214 7720 0038 Bank Gospodarstwa Krajowego, tytuł przelewu: wadium – Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych – znak sprawy ZP-DI-03/20.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w terminie składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 310).

Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert.

Wadium w formie innej niż w pieniądzu – należy złożyć wraz z ofertą w oryginale, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (gwaranta – wystawcy dokumentu – gwarancji/poręczenia) w formacie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu.

Uwaga: W przypadku składania wadium w formie innej niż pieniądz, z dokumentu wadialnego musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.

Dokument wadialny musi powoływać przesłanki wymienione poniżej:

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

b) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza:

— odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), dokument wniesienia wadium winien wyraźnie wskazywać na lidera konsorcjum, bądź na jednego z członków konsorcjum albo na wszystkich jego uczestników.

Uwaga: Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić wraz z oświadczeniem dowody – dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale (oświadczenie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań UZP
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/09/2020