Roboty budowlane - 42319-2014

Wyświetl widok skrócony

07/02/2014    S27

Polska-Warszawa: Roboty instalacyjne w budynkach

2014/S 027-042319

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2–4, 80-852 Gdańsk
Osoba do kontaktów: Lucyna Szwed
E-mail: l.szwed@plk-sa.pl
Tel.: +48 587213437
Faks: +48 587213268

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.plk-sa.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Sólka Prawa handlowego, w której Skarb państwa posiada 50% akcji
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Transport kolejowy, zarządzanie liniami kolejowymi.
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Gdańsk, w ramach projektu nr POIiŚ 7.1-1.2 „Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia” w zakresie rzeczowym modernizacji urządzeń i budowli infrastruktury kolejowej, obejmującym modernizację układu torowego wraz z modernizacją podtorza, odwodnienia i infrastrukturą przytorową na stacji Gdańsk Wrzeszcz, z uwzględnieniem realizacji projektu pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności:
a) modernizację układu torowego na stacji, wraz z modernizacją i wzmocnieniem podtorza oraz budową systemu odwodnienia;
b) wyposażenie stacji w urządzenia sterowania ruchem kolejowym warstwy podstawowej;
c) likwidację istniejących kolizji i instalację nowych urządzeń branży teletechnicznej;
d) całkowitą wymianę sieci trakcyjnej;
e) roboty w zakresie elektroenergetyki nietrakcyjnej, w tym oświetlenie i urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów;
f) budowę dwóch nowych peronów z ich wyposażeniem (wiaty, zejścia, mała architektura, informacja dla podróżnych);
g) budowę i modernizację obiektów inżynieryjnych (mury oporowe, przejścia podziemne dla pieszych).
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45300000 Roboty instalacyjne w budynkach, 45100000 Przygotowanie terenu pod budowę, 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45500000 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 98 233 000 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załączniku D1)
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE

1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE

Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.
Wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki dokonano na podstawie stwierdzenia, że zachodzi okoliczność wymieniona w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy oraz oceny, że zachodzi wymóg łącznego spełniania przesłanek warunkujących możliwość jego udzielenia, określonych w tym przepisie, tj.:
1) zamówienie uzupełniające będzie udzielone nie później niż 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego, tj. od podpisania umowy w zamówieniu podstawowym;
2) wykonawcą może być wyłącznie dotychczasowy wykonawca zamówienia podstawowego;
3) uprzednio udzielone zamówienie podstawowe było udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego;
4) zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego;
5) zamówienie dotyczy tego samego przedmiotu (jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego – stanowi proste powtórzenie tego samego świadczenia, które było przedmiotem zamówienia podstawowego);
6) wartość zamówienia uzupełniającego lub zamówień uzupełniających (niezależnie od ich liczby) nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego, jako podstawę obliczeń przyjmując wartość szacunkową ustaloną przez zamawiającego.
W przypadku przedmiotowego zamówienia uzupełniającego wyżej wymienione przesłanki możliwości jego udzielenia są spełnione, ponieważ:
ad 1) zamówienie uzupełniające będzie udzielone nie później niż 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego, gdyż umowę podstawową nr 90/118/0001/11/Z/I podpisano w dniu 2 marca 2011 r.;
ad 2) zamówienie będzie udzielone wykonawcy zamówienia podstawowego, którym jest konsorcjum w składzie:
— Torpol S.A., ul. Mogileńska 10G; 61-052 Poznań (Lider);
— Feroco S.A., ul. Marcelińska 92/94, 60-324 Poznań (Partner);
— Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4,
60-715 Poznań (Partner);
— Przedsiębiorstwo Usług Technicznych intercor Sp. z o.o., ul. Okólna 10,
42-400 Zawiercie (Partner);
ad 3) zamówienie podstawowe udzielono w trybie przetargu nieograniczonego [vide sekcja IV: Procedura pkt IV.1.1) Rodzaj procedury (Otwarta) Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Suplemencie do DzUUE S 201/S 85-127525 z dnia 01.05.2010 r.];
ad 4) zamówienie uzupełniające przewidziano w ogłoszeniu o zamówieniu [vide sekcja VI: Informacje uzupełniące pkt VI.3) Informacje dodatkowe Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Suplemencie do DzUUE S 201/S 85-127525 z dnia 01.05.2010 r.];
ad 5) zamówienie uzupełniające dotyczy przedmiotu zamówienia podstawowego i stanowi powtórzenie tego samego rodzaju zamówienia, ponieważ w umowie zamówienia podstawowego oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu [vide sekcja II: Przedmiot zamówienia pkt I.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Suplemencie do DzUUE S 201/S 85-127525 z dnia 01.05.2010 r.], przewidziano tożsamy rodzajowo zakres rzeczowy do wykonania, jak dla zamówienia podstawowego;
ad 6) przedmiotowe zamówienie uzupełniające jest udzielane jako trzecie w ramach Projektu POIiŚ 7.1-1.2 „Modernizacja linii kolejowej E 65/ CE 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia”, i wartość zamówień pierwszego, drugiego i trzeciego (517 499,87+ 761 124,69 + 116 011 035,71 = 117 289 660,27 PLN netto) nie przekracza 50% wartości (710 012 977,15 PLN netto – vide pkt 3 Wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr IRO5ZAa-216-02/10 POIiŚ-7.1-1.2 z dnia 27.04.2010 r.) zamówienia podstawowego, ponieważ połowa wartości zamówienia podstawowego wynosi 355 006 488,58 PLN netto.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IRO5ZAd-216-11/2013 POIiŚ 7.1-1.2
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 235-407266 z dnia 4.12.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.1.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Torpol S.A
Adres pocztowy: ul. Mogileńska 10 G
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-052
Państwo: Polska
E-mail: torpol@torpol.pl

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 116 011 035 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 98 233 000 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt nr POIiŚ 7.1-1.2 „Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia".
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@usp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.2.2014