29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 423643-2021

20/08/2021    S161

Polska-Ojrzeń: Autobusy elektryczne

2021/S 161-423643

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 143-379541)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ojrzeń
Krajowy numer identyfikacyjny: 130378338
Adres pocztowy: Ciechanowska 27
Miejscowość: Ojrzeń
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Kod pocztowy: 06-456
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Dejnakowski
E-mail: adamdejnakowski@ojrzen.pl
Tel.: +48 236718320
Faks: +48 236718310
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ojrzen.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń (wraz z stacją ładowania)”

Numer referencyjny: ZPU.271.2.2021
II.1.2)Główny kod CPV
34144910 Autobusy elektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa autobusu elektrycznego szkolnego wraz z ładowarką.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/08/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 143-379541

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 27/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 31/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: po słowach: "Oferta musi zachować ważność do:"
Zamiast:
Data: 25/11/2021
Powinno być:
Data: 29/11/2021
VII.2)Inne dodatkowe informacje: