Dostawy - 424722-2017

26/10/2017    S206    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Toruń: Paliwa

2017/S 206-424722

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Grudziądzka 159
Toruń
87-100
Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Cwaliński
Tel.: +48 566398144
E-mail: sekretariat@mpo.torun.pl
Faks: +48 566398120
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mpo.torun.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.mpo.torun.pl/art/26/zamowienia-publiczne.html?status=1
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa paliw płynnych.

Numer referencyjny: PP/ZP-13/2017
II.1.2)Główny kod CPV
09100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw ciekłych w systemie bezgotówkowym do pojazdów Zamawiającego w ilości szacunkowej 1250000 litrów oleju napędowego i 8600 litrów etyliny PB 95 oraz dostawa paliw ciekłych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewskiej 37/53 w ilości szacunkowej 300 000 litrów oleju napędowego i 30 000 litrów lekkiego oleju opałowego do systemu grzewczego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa paliw płynnych w systemie kart flotowych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Toruń.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw ciekłych w systemie bezgotówkowym do pojazdów Zamawiającego w ilości szacunkowej 1250000 litrów oleju napędowego i 8600 litrów etyliny PB 95. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2a do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

II połowa 2019 roku.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający, w zależności od swoich faktycznych potrzeb powstałych w trakcie realizacji zamówienia, zastrzega sobie prawo do:

1) ograniczenia przedmiotu umowy o 30 % w stosunku do wymienionych ilości. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego;

2) zwiększenia przedmiotu umowy o 20 % w stosunku do wymienionych ilości. W takim wypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powyższym na piśmie, a Wykonawca zobowiązuje się realizować to opcjonalne zamówienia na tych samych warunkach;

3) zamiany ilości/rodzaju wymienionego asortymentu w ramach wartości umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

Cena – 90 %;

Koszt pozyskania paliwa – 10 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa paliw płynnych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Toruń.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw ciekłych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewskiej 37/53 w ilości szacunkowej 300 000 litrów oleju napędowego i 30 000 litrów lekkiego oleju opałowego do systemu grzewczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2b do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

II połowa 2019 r.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający, w zależności od swoich faktycznych potrzeb powstałych w trakcie realizacji zamówienia, zastrzega sobie prawo do:

1) ograniczenia przedmiotu umowy o 30 % w stosunku do wymienionych ilości. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego;

2) zwiększenia przedmiotu umowy o 20 % w stosunku do wymienionych ilości. W takim wypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powyższym na piśmie, a Wykonawca zobowiązuje się realizować to opcjonalne zamówienia na tych samych warunkach;

3) zamiany ilości/rodzaju wymienionego asortymentu w ramach wartości umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

Cena – 98 %;

Termin płatności – 2 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek dysponowania odpowiednimi zdolnościami technicznymi Zamawiający uzna

za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną cysterną

do transportu paliw płynnych o pojemności minimum 1500 l z dystrybutorem – dotyczy tylko Części 2. Dla Części 1 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/12/2017
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/12/2017
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, pokój 312.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia;

2) aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)

3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (dotyczy Części 2).

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1) Aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ w zakresie w nim określonym.

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

8) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

4. Wadium należy wnieść w kwocie:

1) Część 1 – 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

2) Część 2 – 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Izby
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/10/2017