Prekės - 425210-2019

10/09/2019    S174

Lenkija-Katowice: Suvyta viela

2019/S 174-425210

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 160-395180)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Witold Mikłasz
El. paštas: w.miklasz@pgg.pl
Telefonas: +48 327161523
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa lin szybowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. (nr grupy 284-18)

Nuorodos numeris: 701902830
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
44311000 Suvyta viela
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa lin szybowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. (nr grupy 284-18). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
05/09/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 160-395180

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Yra:
Data: 09/09/2019
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 16/09/2019
Vietos laikas: 09:00
Dalies numeris: IV.2.6
Yra:
Data: 07/11/2019
Turi būti:
Data: 14/11/2019
Dalies numeris: IV.2.7
Yra:
Data: 09/09/2019
Vietos laikas: 09:15
Turi būti:
Data: 16/09/2019
Vietos laikas: 09:15
VII.2)Kita papildoma informacija: