Prekės - 427262-2019

11/09/2019    S175    Prekės - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Lenkija-Starachowice: Dyzelinė alyva

2019/S 175-427262

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach
Adresas: Na Szlakowisku 8
Miestas: Starachowice
NUTS kodas: PL721
Pašto kodas: 27-200
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Elżbieta Malinowska Majewska
El. paštas: e.majewska@zecstar.pl
Telefonas: +48 668295267

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: https://www.zecstar.pl/

I.2)Informacija apie pirkimą
I.6)Pagrindinė veikla
Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa paliw płynnych: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla potrzeb Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach

Nuorodos numeris: ZEC/1/03/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
09134100
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup (poprzez tankowanie na stacji paliw wykonawcy) paliw płynnych: oleju napędowego (ON) i benzyny bezołowiowej (Pb 95) dla potrzeb eksploatacji pojazdów: autobusów, samochodów ciężarowych, samochodów osobowych i sprzętu ciężkiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
09132000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL721
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Starachowice, POLSKA.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Sprzedaż oleju napędowego (ON).

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, codzienny zakup bezgotówkowy oleju napędowego w ilości minimalnej 500 000 litrów w okresie 12 miesięcy.

2. Wykonawca zapewni zamawiającemu ciągłość dostaw paliwa w co najmniej 1 stacji położonej na terenie Starachowic, we wszystkie dni miesiąca w tym (soboty i niedziele) całodobowo drogą transakcji bezgotówkowych. Stacja paliw powinna być zaopatrzona w system monitoringu.

3. W ofercie wykonawca poda stacje paliw przewidziane do realizacji zamówienia wskazując ich adres oraz odległość od bazy autobusowej położonej w Starachowicach przy ul. Radomskiej 53, POLSKA.

4. Sposób zamówienia: olej napędowy kupowany będzie przez zamawiającego codziennie w ilości od 1 650 l do 2 000 l w dni robocze i od 900 l do 1 200 l w soboty, niedziele i dni świąteczne. Wykonawca gwarantuje minimalny określony powyżej poziom paliwa (ON), dla potrzeb zamawiającego. Autobusy mogą być tankowane w późnych godzinach wieczorowych i nocnych. Zamawiający posiada 35 autobusów obsługujących komunikację miejską.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zakupu pojemnika kontenerowego naziemnego o pojemności 5 000 l do przechowywania ON na potrzeby własne w celu zapewnienia (utrzymania) minimalnego stanu rezerwy paliwowej do autobusów na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Stacja będzie ustawiona na bazie przy ul. Radomskiej 53. Wykonawca w takiej sytuacji zapewni dostawę ON do tej stacji. (min. 2 razy w trakcie trwania umowy).

6. Olej napędowy musi spełniać wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015, poz. 1680), oraz zgodne z Polską Normą (PN) o parametrach nie gorszych niż według Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2017-06 dla oleju napędowego. Rodzaj paliwa dostosowany do okresu ich stosowania: w okresie letnim tzw. paliwo letnie a w okresie zimowym tzw. paliwa zimowe. Wykonawca przedstawi na stacji paliw dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na każde żądanie zamawiającego.

7. Ceny za olej napędowy będą naliczane wg cen obowiązujących w dniu sprzedaży pomniejszonej o upust przyznany w ofercie przez wykonawcę. Upust będzie taki sam przez cały okres trwania umowy (w okresie rozliczeniowym dopuszcza się możliwość uśredniania cen jednostkowych paliwa).

8. Rozliczenia finansowe sprzedaży będą przeprowadzane co 10 dni fakturami VAT z terminami płatności nie krótszymi niż 21 dni.

Sprzedaż benzyny bezołowiowej (Pb 95).

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, codzienny zakup bezgotówkowy benzyny bezołowiowej (Pb 95) w ilości minimalnej 2 000 litrów w okresie 12 miesięcy.

2. Prawo opcji: zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 Pzp, zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu minimalnego gwarantowanego zakresu zamówienia, tj. ilości dostawy oleju napędowego w ramach realizowanego zamówienia. Największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji wynosi 2 500 litrów.

3. Benzyna bezołowiowa powinna spełnić wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015, poz. 1680), oraz zgodne z Polską Normą (PN) o parametrach nie gorszych niż według Polskiej Normy PN-EN 228+A1:2017-06 dla benzyny bezołowiowej. Rodzaj paliwa dostosowany do pory roku.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 Pzp, zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu minimalnego gwarantowanego zakresu zamówienia, tj. ilości dostawy oleju napędowego w ramach realizowanego zamówienia. Największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji wynosi 620 000 litrów.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 064-149920
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant reguliarų orientacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1
Pavadinimas:

Dostawa paliw płynnych: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla potrzeb Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie powinno:

1. wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;

2. zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów;

3. określać żądanie; oraz

4. wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
06/09/2019