Usługi - 428742-2018

03/10/2018    S190

Luksemburg-Luksemburg: Chafea/2018/Health/10 dotyczące szkód spowodowanych spożyciem alkoholu w wymiarze UE – pilotowanie krótkich interwencji mających na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia FAS/FASD (płodowy zespół alkoholowy/spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych)

2018/S 190-428742

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 154-352306)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (CHAFEA), Health and Food Safety Unit
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Kod pocztowy: L-2920
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Georgios Margetidis
E-mail: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/chafea/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Chafea/2018/Health/10 dotyczące szkód spowodowanych spożyciem alkoholu w wymiarze UE – pilotowanie krótkich interwencji mających na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia FAS/FASD (płodowy zespół alkoholowy/spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych)

Numer referencyjny: Chafea/2018/Health/10
II.1.2)Główny kod CPV
15910000 Destylowane napoje alkoholowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Projekt mający na celu zapewnienie regularnych usług wspierających działania państw członkowskich UE w zakresie szkód związanych z alkoholem w wymiarze UE. Opisywane zamówienie na usługi jest drugie z serii 4, przy czym pierwsze zostało opublikowane w 2017 roku, a kolejne mają być publikowane w 2019 i 2020.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/09/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 154-352306

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Miejsce świadczenia usług
Zamiast:

zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Powinno być:

zob. zmieniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Numer sekcji: II.2.4)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Powinno być:

zob. zmieniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Numer sekcji: III.1.1)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:
Zamiast:

zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Powinno być:

zob. zmieniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

26.9.2018 opublikowano sprostowanie z informacją o wydłużeniu terminu składania ofert z 1.10.2018 do 7.11.2018, w celu umożliwienia oferentom dostosowania ich ofert do zmienionej specyfikacji.