ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paslaugos - 428781-2019

Submission deadline has been amended by:  503047-2019
12/09/2019    S176    Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lenkija-Ożarowice: Su atliekomis susijusios paslaugos

2019/S 176-428781

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Gmina Ożarowice
Adresas: ul. Dworcowa 15
Miestas: Ożarowice
NUTS kodas: PL228
Pašto kodas: 42-625
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Katarzyna Czernikarz
El. paštas: katarzyna.czernikarz@ug.ozarowice.pl
Telefonas: +48 322857222
Faksas: +48 322845024

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.bip.ozarowice.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: http://www.bip.ozarowice.pl
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych oraz niesegregowanych (zmieszanych) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

Nuorodos numeris: GK.271.1.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90500000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych oraz niesegregowanych (zmieszanych) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Ożarowice w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2022 r.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 3 374 481.36 PLN
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90533000
90513100
90514000
90512000
90511000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL228
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Gmina Ożarowice, POLSKA

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych oraz niesegregowanych (zmieszanych) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Ożarowice w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2022 r.

2. Zamówienie obejmuje:

1) organizację selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy o odpadach; zbiórka odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, w przewidywanej ilości ok. 8 500 Mg, odbywać się będzie z podziałem na:

a) odpady komunalne podlegające selektywnej zbiórce:

— papier,

— metale,

— tworzywa sztuczne,

— szkło,

— odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

— bioodpady;

b) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane);

c) odpady zbierane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

— przeterminowane leki i chemikalia,

— zużyte baterie i akumulatory,

— zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

— zużyte opony,

— odpady wielkogabarytowe,

— inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych;

2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów niesegregowanych oraz w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki;

3) przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców gminy na temat prawidłowego segregowania odpadów komunalnych, co najmniej raz w roku kalendarzowym w trakcie obowiązywania umowy;

4) zorganizowanie w okresie świąt Wszystkich Świętych, zbiórki odpadów z 4 cmentarzy;

5) odbioru następujących selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z pojemników typu IGLO rozmieszczonych w miejscach ogólnie dostępnych na terenie gminy:

a) papier i tektura – pojemnik koloru niebieskiego;

b) szkło i puszki metalowe – pojemnik koloru zielonego;

c) tworzywo sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe – pojemnik koloru żółtego.

2. Szczegółowy zakres i opis usługi zamówienia określono w pozostałych dokumentach zamówienia (wzór umowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Aspekty środowiskowe / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 3 374 481.36 PLN
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pradžia: 01/01/2020
Pabaiga: 31/12/2022
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

1. Termin wykonywania zamówienia: 3 lata od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 1.1.2020 r.

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie faktycznie odebranych przez instalacje ilości odpadów.

3. Zamawiający nie zapewnia do odbioru minimalnej ilości odpadów.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ożarowice, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), co najmniej w następującym zakresie: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, niesegregowane odpady zmieszane, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

2) posiada wpis do rejestru prowadzonego, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), w zakresie transportu odpadów komunalnych, co najmniej w następującym zakresie: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, niesegregowane odpady zmieszane, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi, z których każda polegała na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 4 000 Mg.

Uwagi:

1) usługi niezakończone na dzień składania ofert do terminu składania ofert w zrealizowanej części muszą spełniać powyższy warunek zdolności zawodowej;

2) dla wykazania powyższych ilości odebranych odpadów dopuszcza się w części lub w całości poleganie na zdolnościach podmiotów trzecich, a w przypadku oferty wspólnej brane będzie pod uwagę łączne doświadczenie uczestników oferty wspólnej.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

1. Umowa będzie realizowana zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 15/10/2019
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 15/10/2019
Vietos laikas: 10:30
Vieta:

Urząd Gminy Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice, POLSKA, sala narad.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 4, 8 ustawy Pzp.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

a) jednolity europejski dokument zamówienia;

b) wykaz usług, referencje lub inne;

c) dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

d) odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

e) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu;

g) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

h) dokumenty w zakresie opłacania podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

i) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

j) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ożarowice, co najmniej w zakresie zgodnym z warunkiem udziału w postępowaniu;

k) wpis do rejestru prowadzonego, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992), w zakresie transportu odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie zgodnym z warunkiem udziału w postępowaniu;

l) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3. Terminy, zasady, wymagania oraz uprawnienia Wykonawców odnośnie składania ww. dokumentów określa SIWZ, przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. d), e) i h) składa dokumenty właściwe w zakresie uregulowanym w § 7 oraz 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.poz. 1126, ze zm.).

5. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 70 000 PLN. Wadium wnosi się w jednej lub kilka formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

6. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupu.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587803

Interneto adresas: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.), których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
09/09/2019