Usługi - 429016-2015

05/12/2015    S236    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Łódź: Usługi pocztowe i kurierskie

2015/S 236-429016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Prokuratura Okręgowa w Łodzi
ul. Kilińskiego nr 152
Osoba do kontaktów: Przemysław Pospiszył
90-322 Łódź
Polska
Tel.: +48 426768691
E-mail: bud.adm@lodz.po.gov.pl
Faks: +48 426768693

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.lodz.po.gov.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Prokuratura Apelacyjna w Łodzi
ul. Piotrkowska 151
90-950 Łódź
Polska

Prokuratura Okręgowa w Łodzi
ul. Kilińskiego 152
90-322 Łódż
Polska

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Krotoszyńska 37
63-400 Ostrów Wielkopolski
Polska

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim
al. 3 Maja 13/15
97-300 Piotrków Trybunalski
Polska

Prokuratura Okręgowa w Sieradzu
ul. Piłsudskiego 4
98-200 Sieradz
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi i podległych jej prokuratur okręgowych w Łodzi, Ostrowie Wielkopolskim, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 4: Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren działania Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi i podległych jej Prokuratur Okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Ostrowie Wielkopolskim, Sieradzu.

Kod NUTS PL1,PL113,PL114,PL115,PL116,PL4,PL41

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia – Kod CPV 64110000-0 – usługi pocztowe
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi i podległych jej Prokuratur Okręgowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 Prawo Pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm., dalej określone jako „Prawo Pocztowe”) również z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
2. Wykaz Zamawiajacych oraz podległych im powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratur stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załącznikunr 2 do SIWZ.
4. Szczegółowy wykaz przesyłek oraz ich szacowane ilości dla poszczególnych Zamawiających oraz łącznie określa „Formularz ilościowo-cenowy” – stanowiący Załącznik nr 3 A do SIWZ.
5.Zamawiajacy wykazują iż minimalny zakup przedmiotu zamówienia wyniesie nie mniej niż 50 % wartości przedmiotu zamówienia ustalonego wspólnie dla wszystkich Zamawiających.
Zamawiający zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp., przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniajacych, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

64100000, 64110000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 361 900,02 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 75
2. Społeczne. Waga 15
3. Wolumen doręczenia D+5. Waga 5
4. Termin zwrotu. Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
III Zp 2300/5/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 147-271530 z dnia 1.8.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: III Zp 2300/5/15 Część nr: 1 - Nazwa: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi i podległych jej Prokuratur Okręgowych w: Łodzi, Ostrowie Wielkopolskim, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu.”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.11.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
Polska
E-mail: sekretariat.prezes@poczta-polska.pl
Tel.: +48 226565323
Adres internetowy: www.poczta-polska.pl
Faks: +48 226565915

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 126 030,42 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 361 900,02 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 14
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp. czynności Zamawiajacego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
18.2 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
18.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
18.4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 18.2 i 18.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia.
18.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
18.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiajacemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiajacy mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp.
18.7 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.12.2015