ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paslaugos - 429500-2019

12/09/2019    S176    Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lenkija-Bydgoszcz: Šildymo sistemų projektavimo paslaugos

2019/S 176-429500

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Adresas: ul. Ks. J. Schulza 5
Miestas: Bydgoszcz
NUTS kodas: PL613
Pašto kodas: 85-315
Šalis: Lenkija
El. paštas: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Telefonas: +48 523045369/387/279
Faksas: +48 523045470

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz
I.6)Pagrindinė veikla
Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Opracowanie dokumentacji projektowych budowy węzłów cieplnych wraz z instrukcjami eksploatacji -zadania 97 i 99

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71321200
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowych budowy węzłów cieplnych wraz z instrukcjami eksploatacji -zadania 97 i 99

Będących częścią projektu:

„Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji"

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. Zamówienie podzielono na 8 części. Oferent może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

Szczegóły znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Wyzwolenia bud. C

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71321200
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL613
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z obliczeniami i kartami doboru urządzeń w koordynacji z projektem przyłącza wraz ze wszelkimi uzgodnieniami w podziale na projekt branży technologicznej oraz projekt branży elektrycznej i AKPiA – każdy po 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych;

b) wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

c) wykonanie instrukcji eksploatacji branży technologicznej oraz elektrycznej i AKPiA - 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej - .dxf,.dwg, ath, word, excel itp. oraz z pliki w formacie pdf – skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantów i sprawdzających. Wszystkie pliki nieedytowalne winny być scalone i ich układ winien odpowiadać wersji papierowej dokumentacji.

Nośnik danych winien być opisany pełną nazwą zadania, nazwą biura projektowego/nazwiskiem projektanta oraz datą sporządzenia.

Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantów i sprawdzającego, musi posiadać uzgodnienie KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy (ZOD).

Projekt musi uwzględniać zalecenia określone w Załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ „Szczegółowy opis wytycznych” wydanych przez KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy, a także powinien odpowiadać wymogom obowiązującego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, które się z nim wiążą.

Projekt nie powinien obejmować opisu przygotowania pomieszczenia węzła, a część kosztorysowa nie powinna uwzględniać prac dotyczących przygotowania pomieszczenia węzła. Za przygotowanie pomieszczenia odpowiedzialny jest – zgodnie z umową przyłączeniowa – Odbiorca (właściciel budynku) lub Inwestor.

Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu.

Dla każdej części zostanie podpisana odrębna umowa

Projektant i sprawdzający nie mogą zawierać zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.

2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

2.1 Projektowane rozwiązania techniczne muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm.

2.2 Kompletna wymagana dokumentacja musi spełniać warunki prawa budowlanego (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz. U. 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129 z późn. zm.) i innych aktualnie obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów, a także posiadać wszystkie elementy wymagane dla projektu budowlanego i wykonawczego oraz zestawienie składanych opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOSZTORYSÓW

Kosztorysy muszą być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004, Nr 130, poz. 1389), zwłaszcza z uwzględnieniem § 3 i § 5 a także wytycznych KPEC do sporządzania kosztorysów- załącznik nr 3 do SIWZ.

4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI:

W ramach kompletnego opracowania wymaga się wykonania:

a) dokumentacji projektowej węzła cieplnego - część technologiczna,

b) dokumentacji projektowej węzła cieplnego - część elektryczna i AKPiA,

c) przedmiaru, kosztorysu,

d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

e) instrukcji eksploatacji

f) uzyskanie wymaganych dokumentów niezbędnych do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami (pozwolenie na budowę/zgłoszenie i in.)

Szczegóły znajdują się w SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 28/02/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

POIS.01.06.02-00-0007/16-00

II.2.14)Papildoma informacija

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w SIWZ

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Frydrychowicza bud. 15

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71321200
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL613
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z obliczeniami i kartami doboru urządzeń w koordynacji z projektem przyłącza wraz ze wszelkimi uzgodnieniami w podziale na projekt branży technologicznej oraz projekt branży elektrycznej i AKPiA – każdy po 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych;

b) wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

c) wykonanie instrukcji eksploatacji branży technologicznej oraz elektrycznej i AKPiA - 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej - .dxf,.dwg, ath, word, excel itp. oraz z pliki w formacie pdf – skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantów i sprawdzających. Wszystkie pliki nieedytowalne winny być scalone i ich układ winien odpowiadać wersji papierowej dokumentacji.

Nośnik danych winien być opisany pełną nazwą zadania, nazwą biura projektowego/nazwiskiem projektanta oraz datą sporządzenia.

Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantów i sprawdzającego, musi posiadać uzgodnienie KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy (ZOD).

Projekt musi uwzględniać zalecenia określone w Załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ „Szczegółowy opis wytycznych” wydanych przez KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy, a także powinien odpowiadać wymogom obowiązującego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, które się z nim wiążą.

Projekt nie powinien obejmować opisu przygotowania pomieszczenia węzła, a część kosztorysowa nie powinna uwzględniać prac dotyczących przygotowania pomieszczenia węzła. Za przygotowanie pomieszczenia odpowiedzialny jest – zgodnie z umową przyłączeniowa – Odbiorca (właściciel budynku) lub Inwestor.

Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu.

Dla każdej części zostanie podpisana odrębna umowa

Projektant i sprawdzający nie mogą zawierać zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.

2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

2.1 Projektowane rozwiązania techniczne muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm.

2.2 Kompletna wymagana dokumentacja musi spełniać warunki prawa budowlanego (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz. U. 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129 z późn. zm.) i innych aktualnie obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów, a także posiadać wszystkie elementy wymagane dla projektu budowlanego i wykonawczego oraz zestawienie składanych opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOSZTORYSÓW

Kosztorysy muszą być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004, Nr 130, poz. 1389), zwłaszcza z uwzględnieniem § 3 i § 5 a także wytycznych KPEC do sporządzania kosztorysów- załącznik nr 3 do SIWZ.

4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI:

W ramach kompletnego opracowania wymaga się wykonania:

a) dokumentacji projektowej węzła cieplnego - część technologiczna,

b) dokumentacji projektowej węzła cieplnego - część elektryczna i AKPiA,

c) przedmiaru, kosztorysu,

d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

e) instrukcji eksploatacji

f) uzyskanie wymaganych dokumentów niezbędnych do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami (pozwolenie na budowę/zgłoszenie i in.)

Szczegóły znajdują się w SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 28/02/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

POIS.01.06.02-00-0007/16-00

II.2.14)Papildoma informacija

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w SIWZ

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Frydrychowicza bud. 16 i 17

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71321200
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL613
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z obliczeniami i kartami doboru urządzeń w koordynacji z projektem przyłącza wraz ze wszelkimi uzgodnieniami w podziale na projekt branży technologicznej oraz projekt branży elektrycznej i AKPiA – każdy po 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych;

b) wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

c) wykonanie instrukcji eksploatacji branży technologicznej oraz elektrycznej i AKPiA - 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej - .dxf,.dwg, ath, word, excel itp. oraz z pliki w formacie pdf – skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantów i sprawdzających. Wszystkie pliki nieedytowalne winny być scalone i ich układ winien odpowiadać wersji papierowej dokumentacji.

Nośnik danych winien być opisany pełną nazwą zadania, nazwą biura projektowego/nazwiskiem projektanta oraz datą sporządzenia.

Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantów i sprawdzającego, musi posiadać uzgodnienie KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy (ZOD).

Projekt musi uwzględniać zalecenia określone w Załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ „Szczegółowy opis wytycznych” wydanych przez KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy, a także powinien odpowiadać wymogom obowiązującego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, które się z nim wiążą.

Projekt nie powinien obejmować opisu przygotowania pomieszczenia węzła, a część kosztorysowa nie powinna uwzględniać prac dotyczących przygotowania pomieszczenia węzła. Za przygotowanie pomieszczenia odpowiedzialny jest – zgodnie z umową przyłączeniowa – Odbiorca (właściciel budynku) lub Inwestor.

Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu.

Dla każdej części zostanie podpisana odrębna umowa

Projektant i sprawdzający nie mogą zawierać zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.

2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

2.1 Projektowane rozwiązania techniczne muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm.

2.2 Kompletna wymagana dokumentacja musi spełniać warunki prawa budowlanego (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz. U. 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129 z późn. zm.) i innych aktualnie obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów, a także posiadać wszystkie elementy wymagane dla projektu budowlanego i wykonawczego oraz zestawienie składanych opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOSZTORYSÓW

Kosztorysy muszą być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004, Nr 130, poz. 1389), zwłaszcza z uwzględnieniem § 3 i § 5 a także wytycznych KPEC do sporządzania kosztorysów- załącznik nr 3 do SIWZ.

4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI:

W ramach kompletnego opracowania wymaga się wykonania:

a) dokumentacji projektowej węzła cieplnego - część technologiczna,

b) dokumentacji projektowej węzła cieplnego - część elektryczna i AKPiA,

c) przedmiaru, kosztorysu,

d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

e) instrukcji eksploatacji

f) uzyskanie wymaganych dokumentów niezbędnych do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami (pozwolenie na budowę/zgłoszenie i in.)

Szczegóły znajdują się w SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 28/02/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

POIS.01.06.02-00-0007/16-00

II.2.14)Papildoma informacija

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w SIWZ

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Frydrychowicza bud. 18

Pirkimo dalies Nr.: 4
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71321200
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL613
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z obliczeniami i kartami doboru urządzeń w koordynacji z projektem przyłącza wraz ze wszelkimi uzgodnieniami w podziale na projekt branży technologicznej oraz projekt branży elektrycznej i AKPiA – każdy po 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych;

b) wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

c) wykonanie instrukcji eksploatacji branży technologicznej oraz elektrycznej i AKPiA - 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej - .dxf,.dwg, ath, word, excel itp. oraz z pliki w formacie pdf – skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantów i sprawdzających. Wszystkie pliki nieedytowalne winny być scalone i ich układ winien odpowiadać wersji papierowej dokumentacji.

Nośnik danych winien być opisany pełną nazwą zadania, nazwą biura projektowego/nazwiskiem projektanta oraz datą sporządzenia.

Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantów i sprawdzającego, musi posiadać uzgodnienie KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy (ZOD).

Projekt musi uwzględniać zalecenia określone w Załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ „Szczegółowy opis wytycznych” wydanych przez KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy, a także powinien odpowiadać wymogom obowiązującego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, które się z nim wiążą.

Projekt nie powinien obejmować opisu przygotowania pomieszczenia węzła, a część kosztorysowa nie powinna uwzględniać prac dotyczących przygotowania pomieszczenia węzła. Za przygotowanie pomieszczenia odpowiedzialny jest – zgodnie z umową przyłączeniowa – Odbiorca (właściciel budynku) lub Inwestor.

Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu.

Dla każdej części zostanie podpisana odrębna umowa

Projektant i sprawdzający nie mogą zawierać zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.

2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

2.1 Projektowane rozwiązania techniczne muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm.

2.2 Kompletna wymagana dokumentacja musi spełniać warunki prawa budowlanego (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz. U. 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129 z późn. zm.) i innych aktualnie obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów, a także posiadać wszystkie elementy wymagane dla projektu budowlanego i wykonawczego oraz zestawienie składanych opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOSZTORYSÓW

Kosztorysy muszą być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004, Nr 130, poz. 1389), zwłaszcza z uwzględnieniem § 3 i § 5 a także wytycznych KPEC do sporządzania kosztorysów- załącznik nr 3 do SIWZ.

4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI:

W ramach kompletnego opracowania wymaga się wykonania:

a) dokumentacji projektowej węzła cieplnego - część technologiczna,

b) dokumentacji projektowej węzła cieplnego - część elektryczna i AKPiA,

c) przedmiaru, kosztorysu,

d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

e) instrukcji eksploatacji

f) uzyskanie wymaganych dokumentów niezbędnych do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami (pozwolenie na budowę/zgłoszenie i in.)

Szczegóły znajdują się w SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 28/02/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

POIS.01.06.02-00-0007/16-00

II.2.14)Papildoma informacija

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w SIWZ

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Frydrychowicza bud. 19

Pirkimo dalies Nr.: 5
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71321200
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL613
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z obliczeniami i kartami doboru urządzeń w koordynacji z projektem przyłącza wraz ze wszelkimi uzgodnieniami w podziale na projekt branży technologicznej oraz projekt branży elektrycznej i AKPiA – każdy po 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych;

b) wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

c) wykonanie instrukcji eksploatacji branży technologicznej oraz elektrycznej i AKPiA - 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej - .dxf,.dwg, ath, word, excel itp. oraz z pliki w formacie pdf – skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantów i sprawdzających. Wszystkie pliki nieedytowalne winny być scalone i ich układ winien odpowiadać wersji papierowej dokumentacji.

Nośnik danych winien być opisany pełną nazwą zadania, nazwą biura projektowego/nazwiskiem projektanta oraz datą sporządzenia.

Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantów i sprawdzającego, musi posiadać uzgodnienie KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy (ZOD).

Projekt musi uwzględniać zalecenia określone w Załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ „Szczegółowy opis wytycznych” wydanych przez KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy, a także powinien odpowiadać wymogom obowiązującego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, które się z nim wiążą.

Projekt nie powinien obejmować opisu przygotowania pomieszczenia węzła, a część kosztorysowa nie powinna uwzględniać prac dotyczących przygotowania pomieszczenia węzła. Za przygotowanie pomieszczenia odpowiedzialny jest – zgodnie z umową przyłączeniowa – Odbiorca (właściciel budynku) lub Inwestor.

Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu.

Dla każdej części zostanie podpisana odrębna umowa

Projektant i sprawdzający nie mogą zawierać zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.

2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

2.1 Projektowane rozwiązania techniczne muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm.

2.2 Kompletna wymagana dokumentacja musi spełniać warunki prawa budowlanego (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz. U. 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129 z późn. zm.) i innych aktualnie obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów, a także posiadać wszystkie elementy wymagane dla projektu budowlanego i wykonawczego oraz zestawienie składanych opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOSZTORYSÓW

Kosztorysy muszą być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004, Nr 130, poz. 1389), zwłaszcza z uwzględnieniem § 3 i § 5 a także wytycznych KPEC do sporządzania kosztorysów- załącznik nr 3 do SIWZ.

4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI:

W ramach kompletnego opracowania wymaga się wykonania:

a) dokumentacji projektowej węzła cieplnego - część technologiczna,

b) dokumentacji projektowej węzła cieplnego - część elektryczna i AKPiA,

c) przedmiaru, kosztorysu,

d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

e) instrukcji eksploatacji

f) uzyskanie wymaganych dokumentów niezbędnych do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami (pozwolenie na budowę/zgłoszenie i in.)

Szczegóły znajdują się w SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 28/02/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

POIS.01.06.02-00-0007/16-00

II.2.14)Papildoma informacija

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w SIWZ

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Frydrychowicza bud. 20

Pirkimo dalies Nr.: 6
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71321200
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL613
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z obliczeniami i kartami doboru urządzeń w koordynacji z projektem przyłącza wraz ze wszelkimi uzgodnieniami w podziale na projekt branży technologicznej oraz projekt branży elektrycznej i AKPiA – każdy po 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych;

b) wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

c) wykonanie instrukcji eksploatacji branży technologicznej oraz elektrycznej i AKPiA - 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej - .dxf,.dwg, ath, word, excel itp. oraz z pliki w formacie pdf – skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantów i sprawdzających. Wszystkie pliki nieedytowalne winny być scalone i ich układ winien odpowiadać wersji papierowej dokumentacji.

Nośnik danych winien być opisany pełną nazwą zadania, nazwą biura projektowego/nazwiskiem projektanta oraz datą sporządzenia.

Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantów i sprawdzającego, musi posiadać uzgodnienie KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy (ZOD).

Projekt musi uwzględniać zalecenia określone w Załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ „Szczegółowy opis wytycznych” wydanych przez KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy, a także powinien odpowiadać wymogom obowiązującego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, które się z nim wiążą.

Projekt nie powinien obejmować opisu przygotowania pomieszczenia węzła, a część kosztorysowa nie powinna uwzględniać prac dotyczących przygotowania pomieszczenia węzła. Za przygotowanie pomieszczenia odpowiedzialny jest – zgodnie z umową przyłączeniowa – Odbiorca (właściciel budynku) lub Inwestor.

Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu.

Dla każdej części zostanie podpisana odrębna umowa

Projektant i sprawdzający nie mogą zawierać zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.

2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

2.1 Projektowane rozwiązania techniczne muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm.

2.2 Kompletna wymagana dokumentacja musi spełniać warunki prawa budowlanego (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz. U. 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129 z późn. zm.) i innych aktualnie obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów, a także posiadać wszystkie elementy wymagane dla projektu budowlanego i wykonawczego oraz zestawienie składanych opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOSZTORYSÓW

Kosztorysy muszą być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004, Nr 130, poz. 1389), zwłaszcza z uwzględnieniem § 3 i § 5 a także wytycznych KPEC do sporządzania kosztorysów- załącznik nr 3 do SIWZ.

4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI:

W ramach kompletnego opracowania wymaga się wykonania:

a) dokumentacji projektowej węzła cieplnego - część technologiczna,

b) dokumentacji projektowej węzła cieplnego - część elektryczna i AKPiA,

c) przedmiaru, kosztorysu,

d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

e) instrukcji eksploatacji

f) uzyskanie wymaganych dokumentów niezbędnych do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami (pozwolenie na budowę/zgłoszenie i in.)

Szczegóły znajdują się w SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 28/02/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

POIS.01.06.02-00-0007/16-00

II.2.14)Papildoma informacija

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w SIWZ

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Frydrychowicza bud. 21

Pirkimo dalies Nr.: 7
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71321200
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL613
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z obliczeniami i kartami doboru urządzeń w koordynacji z projektem przyłącza wraz ze wszelkimi uzgodnieniami w podziale na projekt branży technologicznej oraz projekt branży elektrycznej i AKPiA – każdy po 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych;

b) wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

c) wykonanie instrukcji eksploatacji branży technologicznej oraz elektrycznej i AKPiA - 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej - .dxf,.dwg, ath, word, excel itp. oraz z pliki w formacie pdf – skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantów i sprawdzających. Wszystkie pliki nieedytowalne winny być scalone i ich układ winien odpowiadać wersji papierowej dokumentacji.

Nośnik danych winien być opisany pełną nazwą zadania, nazwą biura projektowego/nazwiskiem projektanta oraz datą sporządzenia.

Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantów i sprawdzającego, musi posiadać uzgodnienie KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy (ZOD).

Projekt musi uwzględniać zalecenia określone w Załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ „Szczegółowy opis wytycznych” wydanych przez KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy, a także powinien odpowiadać wymogom obowiązującego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, które się z nim wiążą.

Projekt nie powinien obejmować opisu przygotowania pomieszczenia węzła, a część kosztorysowa nie powinna uwzględniać prac dotyczących przygotowania pomieszczenia węzła. Za przygotowanie pomieszczenia odpowiedzialny jest – zgodnie z umową przyłączeniowa – Odbiorca (właściciel budynku) lub Inwestor.

Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu.

Dla każdej części zostanie podpisana odrębna umowa

Projektant i sprawdzający nie mogą zawierać zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.

2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

2.1 Projektowane rozwiązania techniczne muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm.

2.2 Kompletna wymagana dokumentacja musi spełniać warunki prawa budowlanego (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz. U. 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129 z późn. zm.) i innych aktualnie obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów, a także posiadać wszystkie elementy wymagane dla projektu budowlanego i wykonawczego oraz zestawienie składanych opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOSZTORYSÓW

Kosztorysy muszą być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004, Nr 130, poz. 1389), zwłaszcza z uwzględnieniem § 3 i § 5 a także wytycznych KPEC do sporządzania kosztorysów- załącznik nr 3 do SIWZ.

4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI:

W ramach kompletnego opracowania wymaga się wykonania:

a) dokumentacji projektowej węzła cieplnego - część technologiczna,

b) dokumentacji projektowej węzła cieplnego - część elektryczna i AKPiA,

c) przedmiaru, kosztorysu,

d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

e) instrukcji eksploatacji

f) uzyskanie wymaganych dokumentów niezbędnych do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami (pozwolenie na budowę/zgłoszenie i in.)

Szczegóły znajdują się w SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 28/02/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

POIS.01.06.02-00-0007/16-00

II.2.14)Papildoma informacija

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w SIWZ

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Frydrychowicza bud. 22

Pirkimo dalies Nr.: 8
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71321200
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL613
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z obliczeniami i kartami doboru urządzeń w koordynacji z projektem przyłącza wraz ze wszelkimi uzgodnieniami w podziale na projekt branży technologicznej oraz projekt branży elektrycznej i AKPiA – każdy po 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych;

b) wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

c) wykonanie instrukcji eksploatacji branży technologicznej oraz elektrycznej i AKPiA - 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej - .dxf,.dwg, ath, word, excel itp. oraz z pliki w formacie pdf – skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantów i sprawdzających. Wszystkie pliki nieedytowalne winny być scalone i ich układ winien odpowiadać wersji papierowej dokumentacji.

Nośnik danych winien być opisany pełną nazwą zadania, nazwą biura projektowego/nazwiskiem projektanta oraz datą sporządzenia.

Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantów i sprawdzającego, musi posiadać uzgodnienie KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy (ZOD).

Projekt musi uwzględniać zalecenia określone w Załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ „Szczegółowy opis wytycznych” wydanych przez KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy, a także powinien odpowiadać wymogom obowiązującego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, które się z nim wiążą.

Projekt nie powinien obejmować opisu przygotowania pomieszczenia węzła, a część kosztorysowa nie powinna uwzględniać prac dotyczących przygotowania pomieszczenia węzła. Za przygotowanie pomieszczenia odpowiedzialny jest – zgodnie z umową przyłączeniowa – Odbiorca (właściciel budynku) lub Inwestor.

Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu.

Dla każdej części zostanie podpisana odrębna umowa

Projektant i sprawdzający nie mogą zawierać zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.

2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

2.1 Projektowane rozwiązania techniczne muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm.

2.2 Kompletna wymagana dokumentacja musi spełniać warunki prawa budowlanego (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz. U. 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129 z późn. zm.) i innych aktualnie obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów, a także posiadać wszystkie elementy wymagane dla projektu budowlanego i wykonawczego oraz zestawienie składanych opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOSZTORYSÓW

Kosztorysy muszą być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004, Nr 130, poz. 1389), zwłaszcza z uwzględnieniem § 3 i § 5 a także wytycznych KPEC do sporządzania kosztorysów- załącznik nr 3 do SIWZ.

4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI:

W ramach kompletnego opracowania wymaga się wykonania:

a) dokumentacji projektowej węzła cieplnego - część technologiczna,

b) dokumentacji projektowej węzła cieplnego - część elektryczna i AKPiA,

c) przedmiaru, kosztorysu,

d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

e) instrukcji eksploatacji

f) uzyskanie wymaganych dokumentów niezbędnych do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami (pozwolenie na budowę/zgłoszenie i in.)

Szczegóły znajdują się w SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 28/02/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

POIS.01.06.02-00-0007/16-00

II.2.14)Papildoma informacija

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w SIWZ

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę sumy gwarancyjnej minimum 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy PLN). Za spełnienie warunku uznaje się ubezpieczenie we właściwej okręgowej izbie budownictwa.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP i odpowiednio w Rozdziale VI SIWZ– Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów i oświadczeń:

Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów jak wyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Szczegóły znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki dotyczące Zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamówienie podzielono na 8 części. Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał, że posiada zdolność techniczną i zawodową w zakresie należytego wykonania zamówienia, przy czym dla Wykonawców składających ofertę na więcej niż jedną część wystarczające jest jednokrotne wykazanie spełnienia następujących warunków dot. zdolności technicznej i zawodowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa opracowania dokumentacji projektowych budowy minimum dwufunkcyjnych węzłów cieplnych wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi były wykonywane oraz wykaże, że zostały wykonane należycie.

b) dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przynależącą do właściwej izby inżynierów budownictwa, posiadającą doświadczenie i staż pracy minimum 5 lat przy projektowaniu obiektów określonych w Części III, pkt 1.1 SIWZ.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy i odpowiednio w Rozdziale VI SIWZ pkt 2.2. – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów i oświadczeń:

1. Wykazu zawierającego informacje, że Wykonawca nie wcześniej iż w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwa opracowania dokumentacji projektowych budowy dwufunkcyjnych węzłów cieplnych z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie.

Dowodami określającymi, czy usługi, o których mowa w Części III pkt 1.1 SIWZ są wykonane należycie, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

2. Dokumentów potwierdzających wpis oraz przynależność do właściwej organizacji samorządu zawodowego osób, o których mowa w Części VI pkt 2.2b SIWZ.

3. Dokumentów, że Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przynależącą do właściwej organizacji samorządu zawodowego, posiadającą doświadczenie i staż pracy minimum 5 lat przy projektowaniu obiektów określonych w Części III pkt 1.1 SIWZ

Szczegóły znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

III.1.4)Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai
Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów:

1. art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy PZP,

2. art. 24 ust. 5 pkt. 1,2,4 i 8 ustawy pzp

Szczegóły znajdują się w SIWZ i w załącznikach do SIWZ.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości dla każdej części odpowiednio w złotych:

Część 1 –Wyzwolenia bud. C – 250 zł

Część 2 –Frydrychowicza bud. 15 – 170 zł

Część 3 –Frydrychowicza bud. 16 i 17 – 340 zł

Część 4 –Frydrychowicza bud. 18 – 170 zł

Część 5 –Frydrychowicza bud. 19 – 170 zł

Część 6 –Frydrychowicza bud. 20 – 170 zł

Część 7 –Frydrychowicza bud. 21 – 170 zł

Część 8 –Frydrychowicza bud. 22 – 170 zł

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert,tj do dnia 26.09.2019 r. do godziny 13:00.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonany i przekazany przedmiot umowy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, do czasu wykonania robót budowlanych na podstawie przedmiotu umowy. Szczegóły znajdują się w SIWZ i w załącznikach do SIWZ

III.1.7)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:

Podstawą do wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej, zgodnie z procedurą odbioru dokumentacji projektowej opracowanej przez KPEC Sp. z o.o.

Zamawiający ma obowiązek zapłaty za fakturę w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokoły, zaświadczenia, uzgodnienia itp.).

Szczegóły znajdują się w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, w szczególności w Załączniku nr 2 do SIWZ - Wzorze umowy.

III.1.8)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum) i w takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w Części VI SIWZ pkt. 2.1. i 2.2. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy wspólnie. Natomiast przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi posiadać doświadczenie w zakresie określonym w Części VI SIWZ pkt 2.2.a) lub 2.2.b), z tym że wymóg posiadania tego doświadczenia dotyczy wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Szczegóły znajdują się w SIWZ.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Szczegółowe warunki realizacji umowy znajdują się w SIWZ i w załącznikch do SIWZ, w szczególności w Załączniku nr 2 do SIWZ - Wzorze umowy.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 26/09/2019
Vietos laikas: 13:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 26/09/2019
Vietos laikas: 13:05
Vieta:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, budynek A, pokój nr 11

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Otwarcie ofert jest jawne.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w SIWZ i w załącznikach do SIWZ:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Wytyczne do kosztorysowania KPEC Sp. z o.o.

Załącznik nr 4 - JEDZ

Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis wytycznych

Załącznik nr 6 – Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej - wzór

Załącznik nr 7 – Wykaz podstawowych dokumentów odbiorowych

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom mającym interes w uzyskaniu zamówienia, którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy PZP. 2. Na podstawie art. 180 ust. 1 Ustawy PZP, od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy PZP, przysługuje odwołanie. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Odwołujący, pod rygorem odrzucenia odwołania, przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Ustawy PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6. i 7. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 12. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Ustawy PZP. 13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 14. Pozostałe postanowienia dotyczące skargi zawarte są w Dziale VI Ustawy PZP.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
10/09/2019