ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paslaugos - 429504-2019

Submission deadline has been amended by:  475025-2019
12/09/2019    S176    Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Rumunija-Otopeni: Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos

2019/S 176-429504

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Compania Națională Aeroporturi București S.A.
Nacionalinis registracijos Nr.: RO26490194
Adresas: Calea Bucureștilor nr. 224E
Miestas: Otopeni
NUTS kodas: RO322
Pašto kodas: 075150
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: George Niculie
El. paštas: andreea.palasca@cnab.ro, george.niculie@cnab.ro, roxana.risnoveanu@cnab.ro, luisa.capezeanu@cnab.ro, cristina.maxim@cnab.ro,
Telefonas: +40 212013817/3818/3515/+40 212042027
Faksas: +40 212041976

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.cnab.ro

Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.e-licitatie.ro
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.6)Pagrindinė veikla
Oro uostų veikla

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

„Achiziția de servicii de exploatare, întreținere, gestionare energii și utilități, cu asigurarea garanției totale a sistemelor, echipamentelor și instalațiilor mecano [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Nuorodos numeris: 26490194_2019_PAAPD1090319
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
50800000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Achizitia de servicii de exploatare, intretinere, gestionare energii si utilitati, cu asigurarea garantiei totale a sistemelor, echipamentelor si instalatiilor mecano-energetice in functiune la Aeroportul International „Henri Coanda”.

Numarul zilelor până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare primite in a 10-a zi inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 31 051 292.80 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45259000
50324200
50410000
50411100
50411200
50411300
50413000
50510000
50530000
50531100
50532000
50532100
50532200
50532300
50532400
50730000
50740000
50750000
50760000
71314200
71314300
71600000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO322
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti S.A.

Adresa: Calea Bucurestilor nr. 224E – Aeroportul International „Henri Coanda” Bucuresti – AIHCB.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Achizitia de servicii de exploatare, intretinere, gestionare energii si utilitati, cu asigurarea garantiei totale a sistemelor, echipamentelor si instalatiilor mecano-energetice in functiune la Aeroportul International „Henri Coanda”.

Valoare totala estimata: 31 051 292,80 EUR, din care:

— valoarea estimata: 30 351 292,80 EUR, exclusiv TVA, reprezentand abonament lunar 505 854,88 EUR X 60 de luni,

— 700 000 EUR fara TVA pentru lucrari aparute accidental. Valoarea de 700 000 EUR fara TVA nu va face obiectul licitatiei electronice.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Experienta coordonator contract cu studii superioare si experienta in proiecte similare / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 90
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 60
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Cerinta 1.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator în tara de origine sau în tara în care acesta este stabilit, cum ar fi declaratii pe proprie raspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, însotit de traducere autorizata în limba româna.

Nota 1: din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

Nota 2: documentele justificative se vor prezenta conform art. 205 din Legea nr. 99/2016 de catre fiecare asociat în parte în caz de oferta comuna, iar în caz de subcontractare atât de ofertant, cât si de subcontractant/ti, iar în cazul ofertei sustinute de tert/i, documentele se vor prezenta atât de ofertant, cât si de tertul/ii sustinator/i. Ofertantii trebuie sa dovedeasca forma de înregistrare în conditiile legii, în tara de rezidenta, din care sa rezulte ca este legal constituit, ca este în functiune si ca are capacitatea de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Cerinta 2.

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 conform L 99/2016. Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

In cazul in care ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul se incadreaza in situaţiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale va declara acest lucru.

In cazul in care este sesizata o situaţie potenţial generatoare de conflict de interese, entitatea contractanta va adopta măsurile necesare pentru eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese, in conformitate cu art. 75 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante implicate în procedura de achizitie publica sunt:

— George-Alexandru Ivan – director general,

— Cristinel Fănel Smadu – director general adjunct Directia Operationala si Mentenanta,

— Vasilica Marina – director Directia Financiara,

— Mircea Ciucă – director Directia Calitate, Siguranta, Mediu, SSM,

— Cristian Chirică – director Directia Operationala AIHCB,

— Gabriel Bulgaru – director Directia Mentenanta Integrata,

— Mihai Copoeru – director Directia Comerciala,

— Mircea Leonard Voinopol – sef SACS,

— Vlad Martian – sef Biroul Securitatea si Sanatatea Muncii,

— Aurelian Marinica – șef SSSI AIBB-AV,

— George Marian Niculie – sef Serviciul Achiziții si Aprovizionare,

— Bogdan Potorac-Pavlovici – sef Serviciul Investitii,

— Bogdan-Andrei Podea – sef SACL,

— Carmen Radulesc [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Se solicita ca media anuala a cifrei de afaceri in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) sa fi fost de cel putin 30 351 292,80 EUR.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate informații privind bilanturile contabile inregistrate la ANAF si/sau alte documente prin care ofertantii isi pot demonstra situatia economica si financiara, precizand numarul si data documentului. Documentele doveditoare ale informatiilor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, in faza de analiza a documentelor suport DUAE, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: bilanturile contabile inregistrate la ANAF, contul de profit si pierdere, precum si alte documente prin care ofertantii isi pot demonstra situatia economica si financiara, cum ar fi rapoarte de audit financiar întocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic. Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) se va completa atat de catre ofertanti, cat si, daca este cazul, de catre terti sustinatori si subcontractanti. Pentru o evaluare unitara a modului de îndeplinire a cerintei, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.

(a) Pentru transformarea in RON se va utiliza cursul mediu pentru ultimii 3 ani calculati inainte de data limita de depunere a ofertelor,

(b) Pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursul mediu pentru pentru ultimii 3 ani calculati inainte de data limita de depunere a ofertelor publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro

Pentru transformarea euro in RON se vor urma indicatiile de la punctul (a).

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat.

Cerinta 1: se solicita ca ofertantul sa fi dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani:

(a) cel putin un contract care are ca obiect servicii de exploatare, intretinere si reparatii instalatii medie tensiune 20 kV [pentru o statie de conexiuni si o retea de distrubutie avand minim 10 posturi de transformare medie tensiune (6-20 kV)]/0,4 kV deservind consumatori cu o putere instalata de minim 4 MW),

(b) cel putin un contract care are ca obiect servicii de exploatare, intretinere si reparatii pentru instalatii interioare – alimentare cu apa si canalizare – aferente unei cladiri cu o suprafata desfasurata de minim 25 000 m2,

(c) cel putin un contract care are ca obiect servicii de exploatare, intretinere si reparatii pentru incalzire si climatizare (sistem centralizat cu chillere, centrale de ventilatie si ventiloconvectori) aferente unei cladiri cu o suprafata desfasurata de minim 25 000 m2,

(d) cel putin un contract care are ca obiect servicii de exploatare, intretinere si reparatii pentru 30 usi automate,

(e) cel putin un contract care are ca obiect servicii de exploatare, intretinere si reparatii pentru 5 scari rulante,

(f) cel putin un contract care are ca obiect servicii de exploatare, intretinere si reparatii pentru 10 ascensoare,

(g) cel putin un contract care are ca obiect servicii de exploatare, intretinere si reparatii pentru instalatii iluminat si prize aferente unei cladiri cu o suprafata desfasurata de minim 25 000 m2,

(h) cel putin un contract care are ca obiect servicii de exploatare, intretinere si reparatii pentru instalatii stingere incendii aferente unei cladiri cu o suprafata desfasurata de minim 25 000 m2,

(i) cel putin un contract care are ca obiect servicii de exploatare, întreținere și reparații sistem de benzi transportoare pentru bagaje de cala cu o capacitate de minim 500 bagaje/ora comandat prin intermediul unui sistem SCADA,

(j) cel putin un contract care are ca obiect servicii de exploatare, intretinere si reparatii instalatii de balizaj luminos (piste, cai rulare si platforme) minim CAT II si comandat prin telecomanda care sa permita aprinderea secventiala a cailor de rulare utilizand dispozitiv mobil de masurare a intensitatii luminoase si aplicatie informatica de gestiune/localizare si management al procesului de intretinere corectiva si preventiva a componentelor sistemului de balizaj luminos bazata pe tehnologie tip GIS, GPS si RFID,

(k) cel putin un contract care are ca obiect servicii de întreținere și reparații punti imbarcare pasageri,

(l) servicii de exploatare, întreținere și reparații pentru sisteme de asigurare a continuitatii alimentarii cu energie electrica avand minim 4 grupuri electrogene cu pornire automata si o putere instalata totala de minim 1 MVA,

(m) cel putin un contract care are ca obiect servicii de exploatare, întreținere și reparații pentru sisteme de asigurare a continuitatii alimentarii cu energie electrica avand minim 2 UPS-uri cu putere instalata totala de minim 100 kVA,

(n) cel putin un contract care are ca obiect servicii de exploatare, întreținere și reparații pentru sistem iluminat exterior cu minim 150 stalpi de iluminat,

(o) cel putin un contract care are ca obiect servicii de exploatare, întreținere și reparații pentru centrala/centrale termice pe gaze cu o putere instalata totala de minim 15 MW.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Cerinta privind experienta similara poate fi indeplinita cumulativ prin prezentarea mai multor certificate/documente/procese-verbale de receptie/contracte semnate sau contrasemnate de o autoritate contractanta/beneficiar privat, care, prin cumul, sa ateste prestarea serviciilor mentionate mai sus. Documentele doveditoare a informatiilor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, in faza de analiza a documentelor suport DUAE, de ofertantul clasat pe primul loc dupa finalizarea etapei de licitatie electronica, in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016. Documentele doveditoare a informatiilor asumate prin completarea DUAE sunt: procese-verbale de receptie documentatii/recomandari/certificate/documente/certificari de buna executie din partea beneficiarilor. Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Se vor lua in considerare numai activitatile realizate in aceasta perioada si pentru care se poate prezenta dovada acceptarii/aprobarii de catre beneficiar. Din documentele care vor fi prezentate pentru dovedirea indeplinirii experintei similare, trebuie sa rezulte clar si distinct partea de activitati realizate. În cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la experienta similara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul). În cazul în care cerinta este demonstrata prin invocarea sustinerii unei/unor terte persoane, la solicitarea entitatii contractante conform art. 205 din Legea nr. 99/2016, trebuie prezentat/e angajamentul/ele ferm/e din partea tertului/tertilor conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 394/2016 si ale art. 196 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. De asemenea, se vor prezenta documentele din partea tertului/tertilor sustinator/i din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/i va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

III.1.4)Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Garanția de participare (GP) este de 310 512 EUR.

2) (a) Perioada de valabilitate a GP: 4 luni de la termenul limita de primire a ofertelor,

(b) Modul de constituire: GP trebuie sa fie irevocabila. GP se constiuie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii.

Conturile autoritatii contractante sunt:

— Cont în RON: RO 40 BRDE 445 SV 12412444450,

— Cont în euro: RO 24 BRDE 445 SV 11918064450.

Garanţia de participare trebuie să fie constituită în suma şi pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentaţia de atribuire.

Garanţia trebuie să fie irevocabilă.

Instrumentul de garantare se transmite în SICAP împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor, şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

GP se va depune doar in SICAP pana la data/ora limita de depunere a ofertelor, indiferent de modul de constituire. Pentru conversia valorilor constituite in alte monede decat RON, se va utiliza cursul RON/valuta stabilit de BNR si valabil in ziua publicarii anuntului de participare. Restituirea GP conform art. 44 din HG nr. 394/2016;

3) Entitatea contractanta are obligatia de a retine GP, atunci cand ofertantul se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

(a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia,

(b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie,

(c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul sectorial/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei, conform art. 43 alin. (1) lit. a), b), c) si HG nr. 394/2016.

Garantia de buna executie (GBE), in cuantum de 10 % din valoarea totala a contractului, trebuie sa fie irevocabila, emisa in forma, cuantumul si avand valabilitatea solicitate de entitatea contractanta.

Modul de constituire a garantiei de buna executie: garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract. Garantia de buna executie va fi irevocabila si va prevedea ca plata garantiei de buna executie se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa prestatorului.

Nerespectarea tuturor conditiilor enuntate in prezenta sectiune cu privire la garantia de buna executie atrage executarea garantiei de participare.

Conturile entitatii contractante sunt:

— Cont în RON: RO 40 BRDE 445 SV 12412444450,

— Cont în euro: RO 24 BRDE 445 SV 11918064450.

III.1.7)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
III.1.8)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas
Papildoma informacija apie elektroninį aukcioną:

(a) Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul total ofertat,

(b) Limite ale valorilor pana la care elementul ofertei prevazut la litera a) poate fi imbunatatit: nu exista limite; nu se va folosi pasul de licitare,

(c) Informatiile care vor fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul in care ace [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 15/10/2019
Vietos laikas: 15:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Rumunų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 15/02/2020
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 15/10/2019
Vietos laikas: 15:00
Vieta:

In SEAP.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

Pentru a putea participa la procedura de atribuire desfasurata integral prin mijloace electronice, operatorii economici au obligatia sa se înregistreze în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), conform Legii nr. 99/2016.

EC accepta numai ofertele depuse online în SICAP.

Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro

DUAE completat cu informatiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi transmise în format electronic/prin mijloace electronice.

Documentele precizate mai sus, respectiv fisierele care vor fi încarcate în SICAP de catre ofertant, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic în functie de calitatea acestuia – asociat/tert/subcontractant.

Pretul se cripteaza, iar documentele ce contin elemente de pret se semnaleaza corespunzator.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresas: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miestas: București
Pašto kodas: 030084
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@cnsc.ro
Telefonas: +40 213104641
Faksas: +40 213104642 / +40 218900745

Interneto adresas: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
09/09/2019