Storitve - 429511-2017

28/10/2017    S208    Evropsko računsko sodišče - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Študija o obveznostih Evropske unije za pokojnine in druge zaslužke zaposlenih – aktuarske storitve

2017/S 208-429511

Obvestilo o naročilu

Storitve

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Evropsko računsko sodišče
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
1615
Luksemburg
Kontaktna oseba: ECA Procurement Service
Telefon: +352 4398-47611
E-naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefaks: +352 4398-46667
Šifra NUTS: LU

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.eca.europa.eu

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3008
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Študija o obveznostih Evropske unije za pokojnine in druge zaslužke zaposlenih – aktuarske storitve

Referenčna številka dokumenta: AO 635.
II.1.2)Glavna koda CPV
66523000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Evropsko računsko sodišče namerava oddati naročilo za strokovno študijo o preverjanju letnih izračunov Generalnega direktorata Evropske komisije, pristojnega za statistiko (Eurostat), v zvezi z zneskom obveznosti Evropske unije za pokojnine in druge zaslužke zaposlenih za leti 2017 in 2018.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca, razen srečanj v Luxembourgu/Bruslju. Zaradi varnosti in zaupnosti osebnih podatkov zaposlenih se lahko od izvajalca zahteva delo v varnem podatkovnem prostoru.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Zahtevane storitve so razdeljene na 5 nalog:

• naloge, ki se nanašajo na obveznosti za leto 2017 (6 mesecev, najpozneje do konca septembra 2018):

naloga 1:

razvoj metodološkega pristopa, vključno z vsemi spremenljivkami in podatki, ki bodo uporabljeni za ponovni izračun aktuarske obveznosti pokojninskih skladov EU in zdravstvenega zavarovanja (najpozneje do 31.5.2018);

naloga 2:

preskušanje (in morebitna revizija) metodološkega pristopa z uporabo podatkov iz leta 2017, kar pomeni ponovni izračun aktuarskih obveznosti za pokojninske sklade EU in zdravstveno zavarovanje za leto 2017, vključno z razlago kakršne koli pomembne (več kot 2 %) razlike med ponovno izračunano skupno aktuarsko obveznostjo za leto 2017 in obveznostjo, izračunano s strani strokovnjakov Eurostata. Za vse razlike nad 10 % je treba podati razlago o delnih izračunih in posameznih parametrih,

• naloge, ki se nanašajo na obveznosti za leto 2018 (4 mesece, najpozneje do konca maja 2019):

naloga 3:

ponovni izračun aktuarske obveznosti pokojninskih skladov EU in zdravstvenega zavarovanja za leto 2018 z uporabo izbrane metodologije in podatkov za leto 2018 ter zagotovitev razlage kakršne koli pomembne (več kot 2 %) razlike med ponovno izračunano skupno aktuarsko obveznostjo za leto 2018 in obveznostjo, izračunano s strani strokovnjakov Eurostata. Za vse razlike nad 10 % je treba podati razlago o delnih izračunih in posameznih parametrih;

naloga 4:

sklepi in priporočila v zvezi z izračunom in metodologijo aktuarske obveznosti pokojninskih skladov EU in zdravstvenega zavarovanja,

• naloga po oddaji 2 končnih poročil:

naloga 5:

pomoč Sodišču pri potrditvi zgoraj omenjenih rezultatov do 31.12.2019, vključno s podporo za analizo komentarjev, prejetih od Komisije in/ali drugih zainteresiranih strani, in pripravo ustreznih odgovorov, kakor tudi priprava in sodelovanje na srečanjih s Komisijo in/ali drugimi zainteresiranimi stranmi (največ 15 delovnih dni za vse profile, opisane v točki 3).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/03/2018
Konec: 31/12/2019
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: splošni proračun EU.
II.2.14)Dodatne informacije

Začetna srečanja z Evropskim računskim sodiščem in Eurostatom so predvidena marca/aprila 2018 in izvajanje nalog se bo pričelo najpozneje 1.4.2018 pod pogojem, da je pred tem podpisana pogodba.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Ponudniki, ki se nahajajo v eni od situacij, opisanih v členih 106 in 107 finančne uredbe, bodo izključeni iz sodelovanja v tem odprtem javnem razpisu in jim naročilo ne bo oddano. Ponudniki morajo biti pravno sposobni izvesti naročilo storitev, za katero se prijavljajo. S ponudbo se bo zahtevala častna izjava v zvezi z merili za izključitev in izbor. Od ponudnikov, katerim je lahko predlagana oddaja naročila, se bodo zahtevali naslednji dokumenti v zvezi s pravno sposobnostjo: (1) dokazilo o vpisu v register poklicev ali trgovski register pod pogoji, določenimi v zakonodaji države, v kateri prebivajo ponudniki, in (2) čitljiva kopija obvestila o imenovanje osebe(-e), pooblaščene(-ih) za zastopanje ponudnika pri sklepanju pogodb, če ni vključena v zgoraj omenjeni dokument.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Ponudniki morajo imeti zadostno poslovno in finančno sposobnost za izvedbo naročila v skladu s pogodbenimi pogoji in ob upoštevanju njegove vrednosti in obsega. S ponudbo se bo zahtevala častna izjava v zvezi z merili za izključitev in izbor.

Od ponudnikov, katerim je lahko predlagana oddaja naročila, se bodo zahtevali naslednji dokumenti v zvezi s poslovno in finančno sposobnostjo: (1) izjava o letnem prometu za vsako od zadnjih 2 poslovnih let, za kateri so bili računi zaključeni (2015 in 2016); kopije izkazov poslovnega izida in bilanc stanja za zadnji 2 leti, za kateri so bili računi zaključeni; (2) dokazilo o objavi finančnih poročil, če je takšna objava zahtevana po nacionalnih pravilih, in (3) dokazilo o zavarovanju poklicne odgovornosti v vrednosti vsaj 200 000 EUR.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

Povprečni letni promet ponudnikov za vsako od preteklih 2 poslovnih let, za kateri so bili računi zaključeni, mora znašati vsaj 250 000 EUR.

Ponudniki morajo imeti tudi zavarovanje poklicne odgovornosti v vrednosti vsaj 200 000 EUR.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Ponudniki morajo imeti zadostno tehnično in strokovno sposobnost, ki jim omogoča izvedbo naročila v skladu s pogodbenimi določbami in ob upoštevanju njegove vrednosti in obsega.

Ponudniki morajo s ponudbo predložiti naslednje dokumente v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo: (1) častno izjavo v zvezi z merili za izključitev in izbor in (2) kratek opis 3 podobnih projektov za različne stranke v zadnjih 3 letih (ime stranke, datum in trajanja projekta v mesecih, predmet aktuarskih izračunov, plačila za projekt). Povprečne letne vrednosti 3 projektov morajo biti vsaj 100 000 EUR na projekt. S ponudbo se bo zahteval opis.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

Ponudnik je moral v zadnjih 3 letih izvesti vsaj 3 projekte na področju aktuarskih izračunov. Povprečne letne vrednosti 3 projektov morajo biti vsaj 100 000 EUR na projekt. Projekti so morali biti izvedeni s 3 različnimi strankami. Izvesti jih je moral ponudnik. Če je bil ponudnik del konzorcija, je treba navesti vlogo ponudnika pri izvajanju storitve.

III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 11/12/2017
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 15/12/2017
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Evropsko računsko sodišče, rue Tony Rollman, L-1468 Luxembourg-Kirchberg, LUKSEMBURG.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Ponudniki ali njihovi zastopniki, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, morajo o tem pisno obvestiti Evropsko računsko sodišče (e-pošta: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) najpozneje do 14.12.2017 (12:00) in predložiti pisno pooblastilo podjetja, ki je oddalo ponudbo. Sprejet bo le 1 zastopnik na ponudnika.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Splošno sodišče Evropske unije
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Evropski varuh človekovih pravic
Strasbourg
67001
Francija
Telefon: +33 388172313

Internetni naslov: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Pritožba na Splošnem sodišču Evropske unije v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku v zvezi z uspešnostjo ali neuspešnostjo njegove ponudbe ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je bil tožnik o njem obveščen. Pritožba evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine tega obdobja in ne začne novega obdobja za vložitev pritožb.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Evropsko računsko sodišče, Procurement Service
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
1615
Luksemburg
Telefon: +352 4398-47611
E-naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefaks: +352 4398-46955

Internetni naslov: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
18/10/2017