Bunuri - 431549-2020

15/09/2020    S179

România-Bucureşti: Instalaţii de climatizare

2020/S 179-431549

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania Națională „Imprimeria Națională” S.A.
Număr naţional de înregistrare: 2779625
Adresă: Bulevardul Iuliu Maniu nr. 244D
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 061126
Țară: România
Persoană de contact: Ingrid Anamaria Quirsfeld Zimerman
E-mail: ingrid.quirsfeld@cnin.ro
Telefon: +40 214348802
Fax: +40 214348821
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cnin.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103153
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Companie națională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Producție poligrafică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Sisteme de climatizare datacenter DGP Iorga și DGP CNUPPE

Număr de referinţă: 27024
II.1.2)Cod CPV principal
42512000 Instalaţii de climatizare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea contractanta doreste achizitionarea de sisteme de climatizare pentru centrul de date al Direcției Generale de Pașapoarte din Str. Nicolae Iorga nr. 29, sector 1, București – lot 1 si pentru centrul de date DGP Centrul Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice – lot 2. Cantitatile necesare, specificatiile tehnice, functiile si dotarile echipamentelor sunt descrise in caietele de sarcini aferente loturilor. Termenele de livrare ale echipamentelor sunt descrise in caietul de sarcini aferent fiecarui lot in parte. Autoritatea contractanta va raspune in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 13. Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP: http://sicap-prod.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 760 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem de climatizare datacenter DGP Iorga

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42512000 Instalaţii de climatizare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Echipamentele vor fi livrate la centrul de date al Direcției Generale de Pașapoarte din Str. Nicolae Iorga nr. 29, sector 1, București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitia sistem de climatizare datacenter DGP Iorga.

Cerintele tehnice sunt prevazute in caietul de sarcini care face parte din documentatia de atribuire.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Acest factor de evaluare a fost stabilit în directă legătură cu natura şi obiectul caietului de sarcini. Având în vedere importanta asigurarii conditiilor optime de functionare a data center-ului din cadrul DGP – Iorga, consideram ca ofertarea unei perioade cat mai scurte de timp in care sa se realizeze furnizarea, instalarea si punerea in functiune a echipamentelor este un element important in evaluarea ofertelor. Pentru acest factor de evaluare s-au alocat 10 puncte din 100 total puncte. / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Acest factor de evaluare a fost stabilit în directă legătură cu natura şi obiectul caietului de sarcini. O perioadă cât mai mare a garanției pentru echipamente determina in mod cert o economie realizată de autoritatea contractantă, fiind în același timp o garanție a calității produselor ofertate. Pentru acest factor de evaluare s-au alocat 30 de puncte din 100 total puncte. / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 540 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem de climatizare datacenter DGP CNUPPE

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42512000 Instalaţii de climatizare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Echipamentele vor fi livrate la sediul Direcției Generale de Pașapoarte – Centrul Național de Personalizare a Pașapoartelor Electronice din Calea Floreasca nr. 202, sector 1, București, România.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sistem de climatizare datacenter DGP CNUPPE. Cerintele tehnice sunt descrise in caietul de sarcini aferent prezentei documentatii de atribuire.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Acest factor de evaluare a fost stabilit în directă legătură cu natura şi obiectul caietului de sarcini. O perioadă cât mai mare a garanției pentru echipamente determina in mod cert o economie realizată de autoritatea contractantă, fiind în același timp o garanție a calității produselor ofertate. Pentru acest factor de evaluare s-au alocat 30 de puncte din 100 total puncte. / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Acest factor de evaluare a fost stabilit în directă legătură cu natura şi obiectul caietului de sarcini. Având în vedere importanta asigurarii conditiilor optime de functionare a data center-ului din cadrul DGP – Iorga, consideram ca ofertarea unei perioade cat mai scurte de timp in care sa se realizeze furnizarea, instalarea si punerea in functiune a echipamentelor este un element important in evaluarea ofertelor. Pentru acest factor de evaluare s-au alocat 10 puncte din 100 total puncte. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 220 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Pentru a proteja autoritatea contractantă de atribuirea contractelor acelor operatori economici care se fac vinovaţi de grave abateri profesionale şi/sau de neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, pentru a proteja autoritatea contractantă de a intra într-o relaţie contractuală cu un operator economic care a înregistrat probleme în activitatea economică şi care este posibil să nu aibă capabilitatea de a realiza viitorul contract, respectiv pentru menţinerea unei concurenţe sănătoase.

Cerinta 1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea este completarea DUAE, în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător, după caz) au obligativitatea depunerii în SEAP, odată cu oferta, a DUAE completat cu informațiile aferente situației lor, sub sancțiunea respingerii ofertei ca fiind inacceptabilă, conform art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016. Se va completa Formularul nr. 1.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării acestora;

— certificat de cazier judiciar al operatorului economic și al administratorului operatorului economic, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Operatorii economici nerezidenți (străini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului că și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor către bugetul consolidat general, în conformitate cu cerințele din țara de origine sau din țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, eliberate de autoritățile competente ale țării de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente).

Cerinta 2. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții trebuie să respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevăzute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Declaratia privind evitarea conflictului de interese se va prezenta odata cu DUAE de către toți operatorii economici.

În completarea acestor declarații se va avea în vedere că în cadrul autorității contractante, următoarele persoane au funcții de decizie:

— Sorin Toader – director general autoritate contractantă;

— Nicolae Tudor – director executiv;

— Cristian Virgilius Iorgulescu – director tehnic;

— Valentin Moroiu – director dezvoltare;

— Sorin Victor Stancu-Borța – sef Serviciul juridic şi verificarea legalităţii actelor;

— Ingrid Anamaria Quirsfeld-Zimerman – sef Serviciul achiziții, aprovizionare și investiţii;

— Ioan Adrian Popa – sef Birou control financiar preventiv propriu;

— Daniela Maria Florea – referent economist Birou control financiar preventiv propriu;

— Raluca Ionela Țigănuș – consilier juridic Serviciul juridic şi verificarea legalităţii actelor;

— Ana Minodora Condrea – consilier juridic Serviciul juridic şi verificarea legalităţii actelor;

— Corina Tatiana Dărăban – consilier juridic Serviciul juridic şi verificarea legalităţii actelor;

— Sandra Andreea Duță – consilier juridic Serviciul juridic şi verificarea legalităţii actelor;

— Nurten Patachia – consilier juridic Serviciul juridic şi verificarea legalităţii actelor;

— Silvana-Mariana Oprea – consilier juridic Serviciul juridic şi verificarea legalităţii actelor;

— Bogdana Mihaela Bodolan – manager proiect;

— Laurențiu Claudiu Fratea – manager proiect;

— Florin Lucian Valentin Marin – manager proiect;

— Iulian Mugurel Ion – referent de specialitate Comp. gestionare relatii contractuale produse

speciale;

— Florentina Camelia Minciună – referent economist Serviciul achiziții, aprovizionare și investiţii;

— Mihaela Fibinger – referent economist Serviciul achiziții, aprovizionare și investiţii;

— Florina Naie – referent economist Serviciul achiziții, aprovizionare și investiţii;

— Gianina Constanța Mușat – referent economist Serviciul achiziții, aprovizionare și investiţii;

— Ana Preda – referent economist Serviciul achiziții, aprovizionare și investiţii;

— Radu Daniel Ghizdeanu – referent economist Serviciul achiziții, aprovizionare și investiţii;

— Adriana Roșu – referent economist Serviciul achiziții, aprovizionare și investiţii;

— Adrian Vlad – referent economist Serviciul achiziții, aprovizionare și investiţii.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor, la nivelul unui DUAE distinct.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I.

În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Autoritatea/entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială/acordului-cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei informațiilor și documentelor prezentate de acesta sau a luat cunoștință în orice alt mod că a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

— constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

— infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

— infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

— acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

— spălarea banilor, prevăzută in Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;

— traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

— fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27.11.1995.

Obligația de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu cazurile menționate la pct. 1, se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de suprave [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1, 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor livrări de produse de tipul celor care fac obiectul achiziției/similare, efectuate în ultimii trei ani, cuprinzând unul sau mai multe contracte de furnizare, de tipul celor care fac obiectul achiziției/similare, prin care se demonstrează furnizarea de produse în valoare/valoare cumulată de minimum:

— 540 000 RON, exclusiv TVA, pentru lotul 1 (sistem de climatizare datacenter DGP Iorga) si — 220 000 RON, exclusiv TVA, pentru lotul 2 (sistem de climatizare datacenter CNUPPE), la nivelul unuia sau mai multor contracte. Prin documentele prezentate se va dovedi obligatoriu ca sunt acoperite toate cerintele de mai sus. Cerintele nu trebuie neaparat sa fi facut obiectul unui singur contract. În vederea îndeplinirii cerinței privind experiența similară, operatorii economici ofertanți vor prezenta, dar fără a se limita la, documente cum ar fi copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit, certificate de predare-primire, recomandări, procese-verbale de recepţie, certificări de bună execuţie, certificate constatatoare. Acestea vor fi prezentate in copie, cu mentiunea „conform cu originalull”, semnate si stampilate. La nivelul DUAE se vor preciza de către ofertanţi informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Autoritatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizat(i) va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. În conformitate cu art. 193 alin. (2) și (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, menționăm următoarele: 2. În cazul în care ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător(i) pe ale căror capacitate se bazează ofertantul/candidatul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător(i) va include toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective;

3. În cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a). În conformitate cu art. 53 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 19/10/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 19/01/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 19/10/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisiei de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedura, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii, DUAE deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritatea contractanta în secțiunea dedicată acestuia. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

În cadrul comisiei de evaluare, la momentul vizualizarii ofertelor, ofertantii trebuie sa se regaseasca atât în sectiunea „Participare” din SICAP, cât si sectiunea „Evaluare” din sistem, conditia fiind ca acestia sa îsi cripteze oferta de pret în sistem, în conformitate cu art. 60 alin. (2) din HG nr. 395/2016 care prevede faptul ca valoarea totala a propunerii financiare se cripteaza în SICAP.

Deoarece procedura de atribuire se va desfasura într-o singura etapa, doar ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire precizat în anuntul de participare, va trebui sa prezinte documentele suport, în vederea probarii celor asumate prin DUAE, doar la solicitarea entitatii contractante in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen va fi de o zi lucrătoare pentru prezentarea acestor documente. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la secțiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare, publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro

Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari privind ofertele depuse, in SICAP la secțiunea „Întrebari”.

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (secțiunea „Întrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. Preţul va fi exprimat în lei, exclusiv TVA.

Nota:

1. Pentru persoanele juridice/fizice străine se vor prezenta orice documente edificatoare, echivalentul documentelor solicitate, eliberate de autorități competente din tara în care aceștia sunt rezidenți, în conformitate cu legislația din țara de rezidență, în original/copie legalizată/copie lizibilă, cu mențiunea „conform cu originalul” și traducere autorizată;

2. În cazul în care la procedură se prezintă un mandatar al ofertantului, acesta va prezenta un mandat de la societatea în cauză, care să dovedească faptul că acesta este mandatat să reprezinte ofertantul la procedura;

3. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;

4. Ofertantul clasat pe locul I, la momentul depunerii documentelor justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, are obligația depunerii unei declarații pe propria răspundere a reprezentantului legal, cu privire la deținătorii/beneficiarii reali ai acțiunilor la purtăto [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al unei autorităţi contractante, potrivit prevederilor Legii nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul juridic și verificarea legalităţii actelor din cadrul companiei
Adresă: Bulevardul Iuliu Maniu nr. 244D, sector 6
Localitate: Bucureşti
Țară: România
E-mail: clienti@cnin.ro
Telefon: +4 0214348802
Fax: +4 0214348802
Adresă internet: www.cnin.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/09/2020