Dostawy - 431625-2020

15/09/2020    S179

Polska-Warszawa: Odczynniki laboratoryjne

2020/S 179-431625

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
Adres pocztowy: ul. Karowa 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-315
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Pietruszka – kierownik Działu Zamówień Publicznych
E-mail: zam.pub@poczta.szpitalkarowa.pl
Tel.: +48 225966460
Faks: +48 228279354
Adresy internetowe:
Główny adres: https://szpitalkarowa.ezamawiajacy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://szpitalkarowa.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://szpitalkarowa.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych

Numer referencyjny: 08/09/20
II.1.2)Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych.

Zestawienie odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych zawiera załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy.

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych analizatora i odczynników zawiera załącznik nr 1a – opis przedmiotu zamówienia.

Zestawienie ocenianych parametrów analizatora i odczynników zawiera załącznik nr 1b – parametry oceniane.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 316 694.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) dzierżawę analizatora do wykonywania badań z zakresu parametrów krytycznych (back-up) w okresie 24 miesięcy kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego analizatorem ABL 835 Flex,

b) sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych, wykupienie uczestnictwa w programie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej Randox: RQ 9134 na czas trwania umowy,

c) podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego współpracującego z systemem szpitalnym (ProfLab-LIS/Clinninet-HIS),

d) przeprowadzenie instruktażu wstępnego oraz przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji dzierżawionych analizatora,

e) usługi serwisowe w okresie dzierżawy analizatorów na zasadach określonych w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 316 694.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu wartości zamówienia (w odniesieniu do wartości zawartej umowy w zakresie dot. dzierżawy jednego urządzenia maksymalnie o 100 %) poprzez zwiększenie ilości analizatorów (o dodatkowy 1 analizator) do wykonywania badań z zakresu parametrów krytycznych (back-up) o parametrach określonych w załączniku nr 1a i 1b do SIWZ przeznaczonych do dzierżawy w sytuacji całkowitej awarii analizatora stanowiącego własność Zamawiającego na którym obecnie Zamawiający wykonuje badania.

Zlecanie dostawy i uruchomienia przez Wykonawcę analizatora, podpisanie protokołu przekazania, ustalenie wartości dzierżawy, uiszczenie zapłaty oraz odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku przedmiot umowy określonego w zamówieniu podstawowym.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium:

a) w wysokości: 6 333,00 PLN,

b) przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Rozliczenie z tytułu czynszu dzierżawnego będzie dokonywane w okresach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy natomiast rozliczenie z tytułu dostaw odczynników i materiałów eksploatacyjnych oraz licencji lub sublicencji następować będzie na bieżąco zgodnie z dostawami.

Termin płatności wynosi do 60 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego, chyba, że dostarczony towar, który został ujęty w ramach faktury posiada wady. Wówczas zapłata nastąpi po usunięciu wad i dostarczeniu towaru wolnego od wad. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim strony ustaliły na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 118).

Płatność czynszu za dzierżawę analizatora będzie następowała w okresach miesięcznych, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/10/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/10/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej, ul. Karowa 2; 00-315 Warszawa.

Platforma zakupowa: https://szpitalkarowa.ezamawiajacy.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podst. art. 24 ust. 1 oraz 5 pkt 1, 5, 6 i 8 uPzp. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, następujących oświadczeń i dokumentów z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy Pzp W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Uwaga! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców;

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego Uwaga! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Uwaga! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców;

d) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Uwaga! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji (platforma zakupowa), o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wymogi co do dokumentów dla podmiotów zagranicznych zawarte są w SIWZ. Wykaz wymaganych dokumentów na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego zostały zawarte w SIWZ. Obowiązki informacyjne, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wypełnione są i opisane w rozdziale XIX SIWZ. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być złożone pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawca, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Prawie zamówień publicznych (dział VI ustawy).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodności z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Kopia odwołania może być przesłana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://szpitalkarowa.ezamawiajacy.pl

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na platformie zakupowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Szczegółowo kwestie odnoszące się odwołania przedstawione są w art. 180–197 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2020