Dostawy - 431657-2020

15/09/2020    S179

Polska-Elbląg: Płyny dożylne

2020/S 179-431657

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Adres pocztowy: ul. Królewiecka 146
Miejscowość: Elbląg
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 82-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Pokrątka
E-mail: mpokratka@szpital.elblag.pl
Tel.: +48 552345547

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.szpital.elblag.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://szpitalelblag.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa płynów infuzyjnych oraz płynów do irygacji w 3 pakietach dla potrzeb Apteki WSZ w Elblągu

Numer referencyjny: 41/2020
II.1.2)Główny kod CPV
33692500 Płyny dożylne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa płynów infuzyjnych oraz płynów do irygacji w 3 pakietach w okresie 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy dla potrzeb Apteki WSZ w Elblągu.

Szczegółowy opis, ilości oraz wymogi dla przedmiotu zamówienia zostały określone w załącznikach od nr 1 do nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 181 300.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33692500 Płyny dożylne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitalna WSZ w Elblągu

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet nr 1 zawiera 18 pozycji, których szczegółowy opis oraz ilości opisane są w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 958 400.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę w pakiecie nr 1 należy zabezpieczyć wadium w kwocie 19 584 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33692500 Płyny dożylne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitalna WSZ w Elblągu

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet nr 2 zawiera 3 pozycje, których szczegółowy opis oraz ilości opisane są w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 210 300.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę w pakiecie nr 1 należy zabezpieczyć wadium w kwocie 2 103 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33692500 Płyny dożylne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitalna WSZ w Elblągu

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet nr 3 zawiera 1 pozycję, których szczegółowy opis oraz ilości opisane są w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 600.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę w pakiecie nr 1 należy zabezpieczyć wadium w kwocie 126 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w pkt 5.1, ppkt 2a SIWZ jeżeli przedłoży zezwolenie na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia – tj. zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej albo zezwolenie na wytwarzanie, jeżeli Wykonawca jest wytwórcą lub odpowiednio w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – zezwolenie na prowadzenie składu zawierające uprawnienia w zakresie obrotu produktami leczniczymi.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, o którym mowa w pkt 5.1, ppkt 2b SIWZ jeżeli wykaże że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie większej lub równej niż wymienione w tabeli poniżej dla danych pakietów (np. składając ofertę w zakresie pakietu nr 1 należy wykazać posiadanie kwoty większej lub równej 979 200,00 PLN, natomiast składając ofertę na większą ilość pakietów – kwoty podane w tabeli poniżej przypisane danym pakietom należy sumować razem) tj.:

Nr pakietu Kwota brutto w PLN

1 979 200,00

2 105 150,00

3 6 300,00

Sposób dokonania oceny spełnienia warunku: jeżeli po podstawieniu w miejsce wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej odpowiedniej wielkości zawartej w informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej okaże się, że otrzymamy potwierdzenie posiadania wymaganych środków lub zdolności kredytowej, to „ocenimy”, że Wykonawca spełnia warunek.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wstępny brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie złożonego drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://szpitalelblag.ezamawiajacy.pl do upływu terminu składania ofert (termin składania ofert określony w pkt 12 ppkt 1 SIWZ) oświadczenia opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym – jednolity europejski dokument zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Umowa sprzedaży nr 41/x/2020 – załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/09/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/10/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych pok. nr 068 (niski parter) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2022

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału wymienionych w pkt 5.1.2 SIWZ oraz wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia na zasadach opisanych w pkt 5.1.1. SIWZ wypełnionego oświadczenia Wykonawcy – jednolity dokument europejski zamówienia.

II. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca złoży poprzez platformę zakupową oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w/w oświadczenie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej/platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie wg załącznika nr 5 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 5 ustawy Pzp Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza na wezwanie Zamawiającego złoży poprzez platformę zakupową, dokumenty wskazane w pkt 6.5 SIWZ (ze względu na ograniczoną ilość znaków należy zapoznać się z treścią pkt 6.5 SIWZ).

IV. Zamawiający w pkt 6.5 SIWZ określił zasady składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie.

V. Zamawiający w pkt 6.6 SIWZ określił zasady składania ofert przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VI. Zamawiający w pkt 5.2 SIWZ określił zasady polegania przez Wykonawcę składającego ofertę na zdolności finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków.

VII. Oferta musi być zabezpieczona wadium. Ze względu na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu – szczegółowe informacje dotyczące wniesienia wadium opisano w pkt 8 SIWZ.

VIII. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 lub art. 134 ust 6 ustawy Pzp.

IX. Kompletna oferta musi zawierać, składać się z dokumentów wyszczególnionych w pkt 6.8 SIWZ.

X. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży dokumenty wyszczególnione w pkt 6.7 SIWZ.

XI. Ogólną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO i wzór oświadczenia dot. wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2020