Dostawy - 431671-2020

15/09/2020    S179

Polska-Warszawa: Wyroby biurowe

2020/S 179-431671

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Adres pocztowy: ul. Piękna 20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-549
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Ratajczyk
E-mail: zamowienia@knf.gov.pl
Tel.: +48 222625447
Faks: +48 222625274

Adresy internetowe:

Główny adres: www.knf.gov.pl

Adres profilu nabywcy: www.knf.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: nadzór nad rynkiem finansowym

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup artykułów piśmienno-biurowych na potrzeby UKNF

Numer referencyjny: DZA-DZAZZP.2610.24.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30192000 Wyroby biurowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia w ramach „zamówienia podstawowego” jest sukcesywna dostawa artykułów piśmienno-biurowych przez okres 2 lat na potrzeby Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji „zamówienia podstawowego” oraz zamówienia w ramach „prawa opcji”, określony został w Załączniku nr 1 do formularza ofertowego (formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
22850000 Skoroszyty i podobne wyroby
30190000 Różny sprzęt i artykuły biurowe
30192000 Wyroby biurowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA (Warszawa, ul. Piękna 20 oraz wydziały terenowe wymienione w pkt 3.1.3 SIWZ)

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w ramach „zamówienia podstawowego” jest sukcesywna dostawa artykułów piśmienno-biurowych przez okres 2 lat na potrzeby Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji „zamówienia podstawowego” oraz zamówienia w ramach „prawa opcji”, określony został w Załączniku nr 1 do formularza ofertowego (formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy artykułów biurowych do siedzib Zamawiającego na terenie Warszawy i poza Warszawą / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Platforma do składania zamówień / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania „prawa opcji” zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia w ramach „prawa opcji” będzie sukcesywna dostawa artykułów piśmienno-biurowych na potrzeby Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, przez maksymalny okres 6 miesięcy lub do osiągnięcia przed tym terminem maksymalnej wartości brutto Umowy, na zasadach „zamówienia podstawowego”. Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości skorzystania z „prawa opcji”, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dostawy w ramach „prawa opcji” będą realizowane od daty zakończenia realizacji zamówienia podstawowego w wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego. Wykorzystanie „prawa opcji” nie jest obowiązkowe dla Zamawiającego.W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z „prawa opcji” Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. „Prawo opcji” będzie realizowane poprzez pisemne poinformowanie Wykonawcę o rozpoczęciu korzystania z „prawa opcji” w trybie opisanym szczegółowo w projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Ceny jednostkowe, wskazane w Formularzu Ofertowym, złożonym przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego postępowania będą obowiązywać także w przypadku dostawy realizowanej w ramach „prawa opcji”. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji „zamówienia podstawowego” oraz zamówienia w ramach „prawa opcji”, określony został w Załączniku nr 1 do formularza ofertowego (formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przedmiot Umowy w zakresie „zam. podstawowego”, świadczony będzie przez okres 24 m-cy od dnia podpisania umowy lub do dnia całkowitego wyczerpania maks. wynagrodzenia brutto „zam. podstawowego”.

2. Przedmiot Umowy w zakresie „prawa opcji” świadczony będzie po zakończeniu realizacji „zamówienia podstawowego” przez okres 6 m-cy lub do wyczerpania maks. wynagrodzenia brutto za „prawo opcji”.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający – przed wyborem najkorzystniejszej oferty – wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, zastrzeżeniem par. 2 ust 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz 1126 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem dokumentów” do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz dostaw (zamówień) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – Załącznik nr 4 do SWIZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwa) zamówienia o wartości minimum 200 000, 00 PLN brutto każde z zamówień, polegające na dostawie artykułów piśmienno-biurowych. W przypadku zamówień aktualnie wykonywanych, Wykonawca musi wykazać, iż w ramach aktualnie obowiązującej umowy dotyczącej świadczenia dostaw artykułów piśmienno-biurowych do dnia otwarcia ofert należycie zrealizował dostawy o minimalnej wartości 200 000, 00 PLN brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymaganie musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1) Szczegółowe warunki realizacji umowy określone zostały w projekcie umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.

2) Projekt umowy zawierania w szczególności zmiany przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umowy, które określają ich zakres, w szczególności zmiany umowy i wynagrodzenia oraz charakter i warunki zmian.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/10/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/10/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem udostępnionej na stronie Zamawiającego nieodpłatnej aplikacji „Skype Web App”. Wskazaną aplikację „Skype Web App” Wykonawca może pobrać pod adresem udostępnionym w przedmiotowym postępowaniu na stronie internetowej Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Do Oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Zamawiający informuje, iż Wykonawca może ograniczyć się tylko do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo, w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji, dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności. (art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp);

3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp);

4. wykazu dostaw, o którym mowa w pkt III.1.3 ogłoszenia;

5.Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt IV. 2.6 ogłoszenia, wynosi 60 dni.

7. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

8. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 15 000 PLN.

9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.

10. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w SIWZ.

11. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na zasadach określonych w pkt 7 SIWZ.

12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2020