Dostawy - 431677-2020

15/09/2020    S179

Polska-Warszawa: Artykuły informacyjne i promocyjne

2020/S 179-431677

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Urząd Statystyczny
Adres pocztowy: al. Niepodległości 208
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-925
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Brzychcy
E-mail: m.brzychcy@stat.gov.pl
Tel.: +48 226083600
Faks: +48 226083189
Adresy internetowe:
Główny adres: www.stat.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://gus.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie i dostarczenie materiałów drukowanych na potrzeby zadań promocyjnych związanych z NSP 2021.

Numer referencyjny: 50/DK/ST/SPIS/PN/2020
II.1.2)Główny kod CPV
39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostarczenie materiałów drukowanych na potrzeby zadań promocyjnych związanych z NSP 2021, w tym:

1) kalendarz książkowy zamykany na gumkę z uchwytem na długopis – 5 500 szt.;

2) kalendarz książkowy w opakowaniu – 19 840 szt.;

3) kalendarz książkowy duży – 3 400 szt.;

4) kalendarz VIP z długopisem – 4 995 szt.;

5) kalendarz trójdzielny ścienny – 5 610 szt.;

6) kalendarz trójdzielny ścienny w opakowaniu kartonowym – 14 180 szt.;

7) kalendarz ścienny w opakowaniu kartonowym – 13 020 szt.;

8) kalendarz na biurko – 4 905 szt.;

9) plakaty NSP A3 – 263 640 szt.;

10) plakaty NSP B2 – 89 140 szt.;

11) oznaczenia miejsc spisowych w formie plakatu – 7 350 szt.;

12) zawieszka na klamkę – 143 400 szt.;

13) zakładka do książki – 540 500 szt.;

14) ulotki DL pojedyncze – 4 360 000 szt.;

15) ulotki w języku Braile'a – 8 200 szt.;

16) ulotki dla osób niedowidzących (kontrastowe) – 193 000 szt.;

17) ulotka do składania „Piekło niebo” – 8 200 szt.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 387 647.07 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostarczenie materiałów drukowanych na potrzeby zadań promocyjnych związanych z NSP 2021, w tym:

1) kalendarz książkowy zamykany na gumkę z uchwytem na długopis – 5 500 szt.;

2) kalendarz książkowy w opakowaniu – 19 840 szt.;

3) kalendarz książkowy duży – 3 400 szt.;

4) kalendarz VIP z długopisem – 4 995 szt.;

5) kalendarz trójdzielny ścienny – 5 610 szt.;

6) kalendarz trójdzielny ścienny w opakowaniu kartonowym – 14 180 szt.;

7) kalendarz ścienny w opakowaniu kartonowym – 13 020 szt.;

8) kalendarz na biurko – 4 905 szt.;

9) plakaty NSP A3 – 263 640 szt.;

10) plakaty NSP B2 – 89 140 szt.;

11) oznaczenia miejsc spisowych w formie plakatu – 7 350 szt.;

12) zawieszka na klamkę – 143 400 szt.;

13) zakładka do książki – 540 500 szt.;

14) ulotki DL pojedyncze – 4 360 000 szt.;

15) ulotki w języku Braile'a – 8 200 szt.;

16) ulotki dla osób niedowidzących (kontrastowe) – 193 000 szt.;

17) ulotka do składania „Piekło niebo” – 8 200 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia „T” / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 387 647.07 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 16/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje w terminie do 30 dni roboczych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 16.12.2020, w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy. Termin określony zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w FO.

Uwaga: W przypadku, złożenia pozytywnej deklaracji w kryterium 2, termin wykonania zamówienia ulega skróceniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową lub dysponuje środkami finansowymi w wysokości, co najmniej 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował w ramach jednej umowy co najmniej jedno zamówienie, polegające na wykonaniu dostawy materiałów promocyjnych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zobowiązanie do przeprowadzenia spisu oraz ogromne jego znaczenie sprawiają, iż aktualnie prowadzony etap przygotowań do ich realizacji jest kluczowy dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Środki na zakup materiałów promocyjnych zostały zaplanowane i przyznane na rok bieżący i w tym roku powinny być wydatkowane. Wobec powyższego, w istocie zachodzi pilna potrzeba udzielenia przedmiotowego zamówienia, przy czym skrócenie terminu składnia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest w pełni uzasadnione, przez co za spełnione należy uznać przesłanki, od których zależy możliwość skorzystania z uprawnienia do skrócenia terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie ww. zamówienia.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/09/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/11/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/09/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Główny Urząd Statystyczny, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, pok. 219, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, określonej w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Klauzula społeczna – pkt 3.4 SIWZ, Klauzula środowiskowa – pkt 3.5 SIWZ, zatrudnienie na umowę o pracę – 3.6 SIWZ.

3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (pkt 1.16 SIWZ). Zasady zachowania poufności danych i informacji zostały określone w pkt 1.17 SIWZ.

4. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: (http://gus.ezamawiajacy.pl).

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzających wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy;

7) dowodów potwierdzających czy wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

6. Dokumenty podmiotów zagranicznych, wspólnych (pkt 9.9 i 9.10 SIWZ).

7. Wadium: 35 000,00 PLN.

8. ZNWU: 5 % wartości umowy z VAT.

9. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, szczegółowo określona w pkt 10 SIWZ, odbywać się będzie języku polskim, przy użyciu:

1) platformy zakupowej Zamawiającego, zwanej dalej „platformą”, dostępnej pod adresem: (http://gus.ezamawiajacy.pl);

2) poczty elektronicznej.

10. W przedmiotowym postępowaniu, złożenie oferty możliwe będzie przy użyciu platformy dostępnej pod adresem: (http://gus.ezamawiajacy.pl)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wobec postanowień SIWZ i czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, tj. odwołanie oraz skarga do sądu.

2. Zgodnie z art. 180 ustawy:

1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy;

2) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

3) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu;

4) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Zgodnie z art. 182 ustawy:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2020