Dostawy - 431705-2020

15/09/2020    S179

Polska-Warszawa: Kawa, herbata i podobne produkty

2020/S 179-431705

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 2 Regionalna Baza Logistyczna
Krajowy numer identyfikacyjny: D/133/2020
Adres pocztowy: ul. Marsa 110
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 04-470
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kuczyńska
E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.2rblog.wp.mil.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Skarb Państwa – Jednostka Budżetowa – podsektor rządowy
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa kawy i herbaty

Numer referencyjny: D/133/2020
II.1.2)Główny kod CPV
15860000 Kawa, herbata i podobne produkty
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kawy i herbaty z podziałem na 2 części/zadania.

2. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w zał nr 1 do SIWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl; https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

3. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast realizacja dostaw opcjonalnych może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w ilościach przez niego wskazanych, w obowiązujących cenach jednostkowych, w terminie realizacji (obowiązywania) umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa kawy i herbaty zadanie nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15861100 Kawa palona
15864100 Herbata w torebkach
15863000 Herbata
15861000 Kawa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

2 Rblog (ZZ) Warszawa, 1 Baza Lotnictwa Transportowego (JW4198) Warszawa – dostawa do magazynów: Magazyn nr 1 – ul. Kajakowa 11; SWdK nr 1 – ul. Żwirki i Wigury 1c; SWdK nr 2 – ul. Leśna 1, Opcja – 2 Rblog

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Kawa naturalna mielona w ilości 28 kg w tym: zam. gwarantowane 14 kg; zam. opcjonalne 14 kg.

2. Kawa rozpuszczalna w ilości 45 kg w tym: zam. gwarantowane 22,5 kg; zam. opcjonalne 22,5 kg.

3. Kawa ziarnista w ilości 35 kg w tym: zam. gwarantowane 17,5 kg; zam. opcjonalne 17,5 kg.

4. Kawa rozpuszczalna saszetka w ilości 20 kg w tym: zam. gwarantowane 10 kg; zam. opcjonalne 10 kg.

5. Herbata czarna liściasta w ilości 4 kg w tym: zam. gwarantowane 2 kg; zam. opcjonalne 2 kg.

6. Herbata w torebkach (ekspresowa) w ilości 230 kg w tym: zam. gwarantowane 115 kg; zam. opcjonalne 115 kg

7. Herbata witaminizowana w ilości 30 kg w tym: zam. gwarantowane 15 kg; zam. opcjonalne 15 kg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Kawa naturalna mielona w ilości 28 kg w tym: zam. gwarantowane 14 kg; zam. opcjonalne 14 kg.

2. Kawa rozpuszczalna w ilości 45 kg w tym: zam. gwarantowane 22,5 kg; zam. opcjonalne 22,5 kg.

3. Kawa ziarnista w ilości 35 kg w tym: zam. gwarantowane 17,5 kg; zam. opcjonalne 17,5 kg.

4. Kawa rozpuszczalna saszetka w ilości 20 kg w tym: zam. gwarantowane 10 kg; zam. opcjonalne 10 kg.

5. Herbata czarna liściasta w ilości 4 kg w tym: zam. gwarantowane 2 kg; zam. opcjonalne 2 kg.

6. Herbata w torebkach (ekspresowa) w ilości 230 kg w tym: zam. gwarantowane 115 kg; zam. opcjonalne 115 kg

7. Herbata witaminizowana w ilości 30 kg w tym: zam. gwarantowane 15 kg; zam. opcjonalne 15 kg.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w zakresie zadania nr 1 w wysokości 170,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa kawy i herbaty zadanie nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15861100 Kawa palona
15864100 Herbata w torebkach
15863000 Herbata
15861000 Kawa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa do magazynów JW w m. Radom, Olszewnica Stara, Sochaczew, Grójec, Mińsk Mazowiecki, Siedlce, Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Kawa naturalna mielona w ilości 160 kg w tym: zam. gwarantowane 80 kg; zam. opcjonalne 80 kg.

2. Kawa rozpuszczalna w ilości 178 kg w tym: zam. gwarantowane 89 kg; zam. opcjonalne 89 kg.

3. Kawa ziarnista w ilości 150 kg w tym: zam. gwarantowane 75 kg; zam. opcjonalne 75 kg.

4. Kawa rozpuszczalna saszetka w ilości 114 kg w tym: zam. gwarantowane 57 kg; zam. opcjonalne 57 kg.

5. Herbata czarna liściasta w ilości 358 kg w tym: zam. gwarantowane 179 kg; zam. opcjonalne 179 kg.

6. Herbata czarna granulowana w ilości 281 kg w tym: zam. gwarantowane 140,5 kg; zam. opcjonalne 140,5 kg

7. Herbata w torebkach (ekspresowa) w ilości 272 kg w tym: zam. gwarantowane 136 kg; zam. opcjonalne 136 kg

8. Herbata witaminizowana w ilości 520 kg w tym: zam. gwarantowane 260 kg; zam. opcjonalne 260 kg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Kawa naturalna mielona w ilości 160 kg w tym: zam. gwarantowane 80 kg; zam. opcjonalne 80 kg.

2. Kawa rozpuszczalna w ilości 178 kg w tym: zam. gwarantowane 89 kg; zam. opcjonalne 89 kg.

3. Kawa ziarnista w ilości 150 kg w tym: zam. gwarantowane 75 kg; zam. opcjonalne 75 kg.

4. Kawa rozpuszczalna saszetka w ilości 114 kg w tym: zam. gwarantowane 57 kg; zam. opcjonalne 57 kg.

5. Herbata czarna liściasta w ilości 358 kg w tym: zam. gwarantowane 179 kg; zam. opcjonalne 179 kg.

6. Herbata czarna granulowana w ilości 281 kg w tym: zam. gwarantowane 140,5 kg; zam. opcjonalne 140,5 kg

7. Herbata w torebkach (ekspresowa) w ilości 272 kg w tym: zam. gwarantowane 136 kg; zam. opcjonalne 136 kg

8. Herbata witaminizowana w ilości 520 kg w tym: zam. gwarantowane 260 kg; zam. opcjonalne 260 kg.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w zakresie zadnia nr 2 w wysokości 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych 00/100).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Wykonawca został dopuszczony do produkcji lub obrotu artykułami spożywczymi – ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252).

2. Wykonawca posiada zgłoszoną działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2178 ze zm.).

Na potwierdzenie warunku Zamawiający żąda dokumentów:

1. w przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego lub zwierzęcego lub żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, żąda:

a) aktualną decyzję państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia, o której mowa w art. 61 i 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r., poz. 1252) – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

lub

b) aktualną decyzję państwowego powiatowego inspektora weterynaryjnego o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2019 r. poz. 824) – jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień;

lub

c) zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów wydane przez organa urzędowej kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252) – jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca z Unii Europejskiej, spoza obszaru RP, do oferty należy załączyć aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ danego kraju o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia wraz z weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym w przypadku dotyczącym żywności (grupy produktów) pochodzenia zwierzęcego.

3. W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca z krajów trzecich do oferty należy załączyć aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ w danym kraju o dopuszczeniu zakładu do produkcji i na eksport na rynki innych krajów (w tym krajów Unii Europejskiej) w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia.

4. Potwierdzenie o zgłoszeniu działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi wydane przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wykonawcy – na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2178) – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową. Zamawiający na potwierdzenie warunku żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – zgodnie z art. 22a ust. 1. W wymienionych przypadkach, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2). Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda:

1) w przypadku warunku dotyczącego posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej, dokumentu o którym mowa powyżej, tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia Wykonawcy określającego:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Uwaga W przypadku wartości posiadanych środków finansowych wyrażonych w innej walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na podstawie tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 29 800,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o wybrane części (zadania), wykazana wartość winna dotyczyć kwoty określonej dla danej części (zadania), w tym:

— dla zadania nr 1 – 5 400,00 PLN (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych 00/100),

— dla zadania nr 2 – 24 400,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych 00/100).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 5 – wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/10/2020
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/12/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/10/2020
Czas lokalny: 08:30
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego: Warszawa, ul. Marsa 110, Budynek nr 1, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie odbywa się za pomocą platformy zakupowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu (powyższe opisane w sekcji: III.1.1, III.1.2 i III.1.3 niniejszego ogłoszenia) oraz wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga załączenia do oferty Oświadczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – szczegóły dotyczące złożenia oświadczenia JEDZ opisane zostały w rozdziale VII pkt 1.1 SIWZ.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia dokumentów i oświadczeń o których mowa w rozdziale VII SIWZ (zgodnie z § 5 pkt 1–6, 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

4. Oświadczenie o którym mowa w rozdziale VII, tj. Informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (platformie zakupowej) https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog informacji z otwarcia ofert. Zamawiający w dniu zamieszczenia informacji z otwarcia ofert udostępni wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII w pkt 2.3.1.–2.3.7. SIWZ.

6. Zamawiający żąda wniesienia wadium. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały określone w rozdziale IX SIWZ oraz poszczególnych częściach niniejszego ogłoszenia.

7. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

8. Zamawiający informuje, iż opis kryteriów i ich wag oraz sposobu oceny ofert określony został szczegółowo w rozdziale XV SIWZ.

9. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 1 % ceny brutto podanej w ofercie. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia zostały określone w rozdziale XVII SIWZ.

10. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian treści umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące zmian treści umowy zostały określone w rozdziale XIX SIWZ oraz w załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy).

11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

12. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog. Informacje dotyczące złożenia oferty z pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiający szczegółowo określił w SIWZ.

12. Zgodnie z art. 25 ust. 1, pkt 2 ustawy z 29.1.2004 Pzp, Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawców zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego oraz wymaga w celu potwierdzenia tego warunku dokumentów określonych w rozdziale VII SIWZ pkt 2.4 ppkt 2.4.1.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2020