Dostawy - 431707-2020

15/09/2020    S179

Polska-Warszawa: Owoce, warzywa i podobne produkty

2020/S 179-431707

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 2 Regionalna Baza Logistyczna
Adres pocztowy: ul. Marsa 110
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 04-470
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Szymańska
E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.2rblog.wp.mil.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Skarb Państwa – jednostka budżetowa – podsektor rządowy
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa ziemniaków obieranych sterylizowanych

Numer referencyjny: D/132/2020
II.1.2)Główny kod CPV
15300000 Owoce, warzywa i podobne produkty
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziemniaków obieranych sterylizowanych z podziałem na 4 zadania, w ilościach:

— zadanie nr 1 – 105 000 kg (gwarant – 52 500 kg, opcja – 52 500 kg),

— zadanie nr 2 – 80 500 kg (gwarant – 40 250 kg, opcja – 40 250 kg),

— zadanie nr 3 – 97 500 kg (gwarant – 48 750 kg, opcja – 48 750 kg),

— zadanie nr 4 – 72 400 kg (gwarant –36 200 kg, opcja – 36 200 kg).

2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy) stanowiących integralną część SIWZ.

3. Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu. Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast realizacja dostaw opcjonalnych może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w ilościach przez niego wskazanych, w obowiązujących cenach jednostkowych, w terminie realizacji (obowiązywania) umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa ziemniaków obieranych sterylizowanych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15310000 Ziemniaki i produkty z ziemniaków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa do magazynów: 26 WOG Zegrze (Zegrze, Wesoła, Kazuń, Przasnysz, Ciechanów), 1.BLTr Warszawa, 2.RBLog Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziemniaków obieranych sterylizowanych w ilości: 105 000 kg (w tym ilość gwarantowana – 52 500 kg oraz ilość opcjonalna – 52 500 kg).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu. Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast realizacja dostaw opcjonalnych może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w ilościach przez niego wskazanych, w obowiązujących cenach jednostkowych, w terminie realizacji (obowiązywania) umowy.

Zadanie nr 1 – 105 000 kg (w tym ilość gwarantowana – 52 500 kg oraz ilość opcjonalna – 52 500 kg).

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w zakresie zadania nr 1 w wysokości 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa ziemniaków obieranych sterylizowanych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15310000 Ziemniaki i produkty z ziemniaków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa do magazynów: 42. BLSz Radom (Radom, Olszewica Stara, Sochaczew, Grójec), 23. BLT Mińsk Mazowiecki i Siedlce, OZŻW Warszawa i Mińsk Mazowiecki, 2. RBLog Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziemniaków obieranych sterylizowanych w ilości: 80 500 kg (w tym ilość gwarantowana – 40 250 kg oraz ilość opcjonalna – 40 250 kg).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu. Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast realizacja dostaw opcjonalnych może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w ilościach przez niego wskazanych, w obowiązujących cenach jednostkowych, w terminie realizacji (obowiązywania) umowy.

Zadanie nr 2 – 80 500 kg (w tym ilość gwarantowana – 40 250 kg oraz ilość opcjonalna – 40 250 kg).

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w zakresie zadania nr 2 w wysokości 4 700,00 PLN (słownie: cztery tysiące siedemset złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa ziemniaków obieranych sterylizowanych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15310000 Ziemniaki i produkty z ziemniaków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa do magazynów: 24 WOG Giżycko (Bemowo Piskie, Orzysz, Węgorzewo, Gołdap), 25 WOG Białystok i Łomża, 2. RBLog Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziemniaków obieranych sterylizowanych w ilości: 97 500 kg (w tym ilość gwarantowana – 48 750 kg oraz ilość opcjonalna – 48 750 kg).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu. Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast realizacja dostaw opcjonalnych może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w ilościach przez niego wskazanych, w obowiązujących cenach jednostkowych, w terminie realizacji (obowiązywania) umowy.

Zadanie nr 3 – 97 500 kg (w tym ilość gwarantowana – 48 750 kg oraz ilość opcjonalna – 48 750 kg).

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w zakresie zadania nr 2 w wysokości 5 700,00 PLN (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa ziemniaków obieranych sterylizowanych

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15310000 Ziemniaki i produkty z ziemniaków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa do magazynów: 21 WOG Elbląg (Braniewo, Morąg, Bartoszyce) 22 WOG Olsztyn (Lidzbark Warmiński, Lipowiec), 2. RBLog Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziemniaków obieranych sterylizowanych w ilości: 72 400 kg (w tym ilość gwarantowana – 36 200 kg oraz ilość opcjonalna – 36 200 kg).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu. Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast realizacja dostaw opcjonalnych może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w ilościach przez niego wskazanych, w obowiązujących cenach jednostkowych, w terminie realizacji (obowiązywania) umowy.

Zadanie nr 4 – 72 400 kg (w tym ilość gwarantowana – 36 200 kg oraz ilość opcjonalna – 36 200 kg).

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w zakresie zadania nr 2 w wysokości 4 200,00 PLN (słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku, aby:

1. Wykonawca został dopuszczony do produkcji lub obrotu artykułami spożywczymi – ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz.1252 ze zm.)

2. Wykonawca posiada zgłoszoną działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2178 z późn. zm).

3. W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego lub zwierzęcego lub żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego należy załączyć:

a) aktualną decyzję państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia, o której mowa w art. 61 i 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz.1252 ze zm.) – jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień lub

b) aktualną decyzję państwowego powiatowego inspektora weterynaryjnego o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2019 r., poz. 824 ze zm.) – jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień lub

c) zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów wydane przez organa urzędowej kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r., poz. 1252 ze zm.) – jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.

4. W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca z Unii Europejskiej, spoza obszaru RP, do oferty należy załączyć aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ danego kraju o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia wraz z weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym w przypadku dotyczącym żywności (grupy produktów) pochodzenia zwierzęcego.

5. W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca z krajów trzecich do oferty należy załączyć aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ w danym kraju o dopuszczeniu zakładu do produkcji i na eksport na rynki innych krajów (w tym krajów Unii Europejskiej) w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia.

6. Potwierdzenie o zgłoszeniu działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi wydane przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wykonawcy – na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2178 ze zm.) – jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową. Zamawiający na potwierdzenie warunku żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – zgodnie z art. 22a ust. 1. W wymienionych przypadkach Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2).

3. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,

Za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda:

1) w przypadku warunku dotyczącego posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej, dokumentu o którym mowa powyżej tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia Wykonawcy określającego:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Uwaga

W przypadku wartości posiadanych środków finansowych wyrażonych w innej walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na podstawie tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej:

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 548 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o wybrane części (zadania), wykazana wartość winna dotyczyć kwoty określonej dla danej części (zadania), w tym:

— dla zadania nr 1 – 162 000,00 PLN,

— dla zadania nr 2 – 124 000,00 PLN,

— dla zadania nr 2 – 150 000,00 PLN,

— dla zadania nr 2 – 112 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy Zamawiający określił w załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/10/2020
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/12/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/10/2020
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego: Warszawa, ul. Marsa 110, Budynek nr 1, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu (powyższe opisane w sekcji: III.1.1, III.1.2 i III.1.3 niniejszego ogłoszenia) oraz wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga załączenia do oferty Oświadczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – szczegóły dotyczące złożenia oświadczenia JEDZ opisane zostały w rozdziale VII pkt 1.1 SIWZ.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VII pkt 2.3.1–2.3.8 SIWZ (zgodnie z § 5 pkt 1–6, 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

4. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt 2.3.8 SIWZ tj. informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (platformie zakupowej) https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog informacji z otwarcia ofert. Zamawiający w dniu zamieszczenia informacji z otwarcia ofert udostępni wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 4 do SIW.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII SIWZ.

6. Zamawiający żąda wniesienia wadium. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały określone w rozdziale IX SIWZ oraz poszczególnych częściach niniejszego ogłoszenia.

7. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

8. Zamawiający informuje, iż opis kryteriów i ich wag oraz sposobu oceny ofert określony został szczegółowo w rozdziale XV SIWZ.

9. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 1 % ceny brutto podanej w ofercie. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia zostały określone w rozdziale XVII SIWZ.

10. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian treści umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące zmian treści umowy zostały określone w rozdziale XIX SIWZ oraz w załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy).

11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

12. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog Informacje dotyczące złożenia oferty z pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiający szczegółowo określił w SIWZ.

13. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, Zamawiający wymagania wykazania przez Wykonawców zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego oraz wymaga w celu potwierdzenia tego warunku dokumentów określonych w rozdziale VII SIWZ pkt 2.4 ppkt 2.4.1.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2020