Dostawy - 431717-2020

15/09/2020    S179

Polska-Łódź: Pamięci do przechowywania danych

2020/S 179-431717

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów
Krajowy numer identyfikacyjny: pl
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 113
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-549
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Serwach
E-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://uskwam.umed.lodz.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.uskwam.umed.lodz.pl/cms/?page_id=2363
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/uskwam_umedlodz
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu "Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

Numer referencyjny: 145/PN/ZP/D/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30234500 Pamięci do przechowywania danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” w USK im. WAM – CSW w Łodzi – z podziałem na dwa pakiety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30234500 Pamięci do przechowywania danych
30233132 Napędy dyskowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48620000 Systemy operacyjne
48821000 Serwery sieciowe
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kompleksy szpitalne Zamawiającego znajdujące się w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113, przy Pl. Hallera 1, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z udzieleniem bezterminowej licencji na użytkowanie oprogramowania, na potrzeby realizacji projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” - z podziałem na dwa pakiety.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ (nazywanym dalej jako OPZ).

1) Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1. Pakiet 1:

1.1.1. Dostawę i instalację Serwerów wirtualizacyjnych, wg wymagań opisanych w Załączniku 1 do OPZ

1.1.2. Dostawę i instalację Serwera backupu, wg wymagań opisanych w Załączniku 2 do OPZ

1.1.3. Dostawę i instalację Macierzy, wg wymagań opisanych w Załączniku 3 do OPZ

1.1.4. Dostawa i instalacja Serwerowych systemów operacyjnych, wg wymagań w Załączniku 4 do OPZ,

1.1.5. Dostawa i instalacja Systemu wirtualizującego, wg wymagań w Załączniku 5 do OPZ

1.1.6. Dostawa i instalacja Systemu bazy danych, wg wymagań w Załączniku 6 do OPZ.

2) W ramach realizacji poszczególnych Pakietów Zamawiający wymaga wykonania usług konfiguracji i instalacji dostarczonych urządzeń i oprogramowania, w tym:

2.1. Opracowania dokumentu Plan Realizacji Zamówienia,

2.2. Instalacji i konfiguracji dostarczonych urządzeń i oprogramowania

2.3. Rekonfigurację posiadanego przez Zamawiającego środowiska przetwarzania danych w celu uzyskania optymalnej wydajności i niezawodności, ze szczególnym uwzględnieniem dostarczonych: systemów operacyjnych serwerów, systemów zarządzania serwerami i wirtualizacją

2.4. Wykonania Dokumentacji Powykonawczej;

3) Po wykonaniu zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek świadczenia serwisu gwarancyjnego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego:

4) Podane w Załącznikach 1-8 parametry techniczne i funkcjonalne urządzeń i oprogramowania należy traktować jako wymagania minimalne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II: E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Umowa o Dofinansowanie Projektu Nr POPC.02.01.00-00-0092/18-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamówienie będzie realizowane w terminie: do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego, o którym mowa w sekcji II.2.13).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30234500 Pamięci do przechowywania danych
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48620000 Systemy operacyjne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
30213300 Komputer biurkowy
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kompleksy szpitalne Zamawiającego znajdujące się w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113, przy Pl. Hallera 1, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z udzieleniem bezterminowej licencji na użytkowanie oprogramowania, na potrzeby realizacji projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia" w USK im. WAM – CSW w Łodzi - z podziałem na dwa pakiety.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ (nazywanym dalej jako OPZ).

1) Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.2. Pakiet 2:

1.2.1. Dostawę i instalację Komputerów PC, wg wymagań opisanych w Załączniku 7 do OPZ

1.2.2. Dostawa i instalacja Pakietów biurowych, wg wymagań opisanych w Załączniku 8 do OPZ

2) W ramach realizacji poszczególnych Pakietów Zamawiający wymaga wykonania usług konfiguracji i instalacji dostarczonych urządzeń i oprogramowania, w tym:

2.1. Opracowania dokumentu Plan Realizacji Zamówienia,

2.2. Instalacji i konfiguracji dostarczonych urządzeń i oprogramowania

2.3. Rekonfigurację posiadanego przez Zamawiającego środowiska przetwarzania danych w celu uzyskania optymalnej wydajności i niezawodności, ze szczególnym uwzględnieniem dostarczonych: systemów operacyjnych serwerów, systemów zarządzania serwerami i wirtualizacją

2.4. Wykonania Dokumentacji Powykonawczej;

3) Po wykonaniu zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek świadczenia serwisu gwarancyjnego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

4) Podane w Załącznikach 1-8 parametry techniczne i funkcjonalne urządzeń i oprogramowania należy traktować jako wymagania minimalne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II: E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Umowa o Dofinansowanie Projektu Nr POPC.02.01.00-00-0092/18-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamówienie będzie realizowane w terminie: do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego, o którym mowa w sekcji II.2.13).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1 sytuacji ekonomicznej lub finansowej

1.2.2 zdolności technicznej lub zawodowej.

By warunki zostały spełnione wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:

a) W ramach warunku określonego w punkcie 1.2.1, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę minimum: dla Pakietu nr 1 - 145 000,00 PLN, dla Pakietu nr 2 - 135 000,00 PLN.

b) W ramach warunku określonego w punkcie 1.2.1, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum: dla Pakietu nr 1 - 145 000,00 PLN, dla Pakietu nr 2 - 135 000,00 PLN.

c) Dotyczy pakietu nr 1: W ramach warunku określonego w punkcie 1.2.2, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał (zakończył) minimum jedno zamówienie (rozumiane jako wykonanie jednej umowy), o wartości minimum 145.000 złotych brutto, którego przedmiotem była modernizacja lub budowa infrastruktury przetwarzania danych zawierająca dostawę i instalację serwerów sieciowych, macierzy oraz oprogramowania systemowego, wirtualizacyjnego.

d) Dotyczy pakietu nr 2: W ramach warunku określonego w punkcie 1.2.2, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał (zakończył) minimum jedno zamówienie (rozumiane jako wykonanie jednej umowy), o wartości minimum 135.000 złotych brutto, którego przedmiotem była dostawa sprzętu komputerowego (komputerów PC, notebooków oraz oprogramowania systemowego i biurowego).

e) Dotyczy pakietu nr 1: W ramach warunku określonego w punkcie 1.2.2, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że dysponuje co najmniej 2 osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie pracami i świadczenie usług, w tym:

1) Kierownik Wdrożenia – minimum 1 osoba posiadająca wyższe wykształcenie, doświadczenie w realizacji minimum 1 zamówienia którego przedmiotem była modernizacja lub budowa infrastruktury przetwarzania danych zawierająca dostawę i instalację serwerów sieciowych, macierzy oraz oprogramowania systemowego, wirtualizacyjnego.

2) Inżynier Wdrożenia – minimum 1 osoba posiadająca wyższe wykształcenie, doświadczenie w realizacji minimum 1 zamówienia którego przedmiotem była modernizacja lub budowa infrastruktury przetwarzania danych zawierająca dostawę i instalację serwerów sieciowych, macierzy oraz oprogramowania systemowego, wirtualizacyjnego.

f) Dotyczy pakietu nr 2: W ramach warunku określonego w punkcie 1.2.2, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że dysponuje co najmniej 2 osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie pracami i świadczenie usług, w tym:

1) Kierownik Wdrożenia – minimum 1 osoba posiadająca wyższe wykształcenie, doświadczenie w realizacji minimum 1 zamówienia polegającego na dostawie sprzętu komputerowego (komputerów PC, notebooków oraz oprogramowania systemowego i biurowego).

2) Inżynier Wdrożenia – minimum 1 osoba posiadająca wyższe wykształcenie, doświadczenie w realizacji minimum 1 zamówienia polegającego na dostawie sprzętu komputerowego (komputerów PC, notebooków oraz oprogramowania systemowego i biurowego).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

c.d. pkt. A: Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

B. Podstawy wykluczenia, o których mowa art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy, wykluczy z postępowania Wykonawcę:

1. pkt. 1 - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 poz. 814 t.j. ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2020 poz. 1228 t.j. ze zm.).

2. pkt. 8 - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

C. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu określonych w rozdziale IV pkt. 1 SIWZ (cz. A n/n ogłoszenia), każdy z Wykonawców powinien do oferty załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku do SIWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia poniższych dokumentów:

2.1. W celu wykazania potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IVpkt. 1.2. SIWZ (cz. A pkt. 1.2 n/n ogł):

2.1.1 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

2.1.2 dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cd. pkt. C

2.1.3 wykazu dostaw / usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane należycie (wzór druku wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Podane w wykazie dostawy winny spełniać szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu określone w rozdz. IV pkt 1 c), d). (cz.A pkt. 1 c), d) n/n ogł)

2.1.4 wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie pracami i świadczenie usług, o których mowa w rozdziale IV pkt. 1 e), f) SIWZ (cz. A pkt. 1e), f) n/n ogł), wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór druku wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ).

2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:

2.2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21, ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.2.2 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

2.2.3 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2.2.4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1;

2.2.5 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cd. pkt. C

2.2.6 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.2.7 oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Cd. C.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa:

4.1. w pkt. 2.2.1 cz. C składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

4.2. w pkt. 2.2.4. cz. C składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4.3. w pkt. 2.2.5. oraz 2.2.6. cz. C składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 4.3., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt.5 powyżej stosuje się.

Wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia postępowania, w szczególności informacje dotyczące formy złożenia oferty / dokumentów, znajdują się w SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone zostały we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z zapisami Wzoru Umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/10/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/10/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów, 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wszyscy zainteresowani

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium (dla wszystkich części zamówienia) w wysokości: 28 000,00 złotych, słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100 lub w wysokości uzależnionej od części zamówienia, tj.: Pakiet 1 - 14 500,00 zł, Pakiet 2 - 13 500,00 zł. W przypadku składania oferty na dwa pakiety należy wnieść wadium w kwocie równej sumie kwot właściwych dla poszczególnych części zamówienia. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Cd. informacji dotyczących wadium znajduje się w SIWZ.

2. Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 148 Pzp Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (Cena Oferty brutto).

3. Dotyczy III.1.3 - cd. pkt. C: 7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt.2.2.1., składa dokument, o którym mowa w pkt. 4.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 5 powyżej stosuje się.

4. Dotyczy IV.2.6) – Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – Termin związania ofertą liczony zgodnie z ustawą PZP 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Opis sposobu przygotowania oferty jest określony w SIWZ.

6. Zgodnie z art. 24aa Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia postępowania, złożenia oferty i dokumentów znajdują się w SIWZ udostępnianej na stronie internetowej Zamawiającego www.uskwam.umed.lodz.pl.

8. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej"rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu do ich wniesienia.

8.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi –Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, POLSKA,

— w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im.Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów poczta elektroniczną na adres daneosobowe@skwam.lodz.pl.

(...) cd. klauzuli dostępny w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2020