Dostawy - 431722-2020

15/09/2020    S179

Polska-Wrocław: Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

2020/S 179-431722

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Areszt Śledczy we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Świebodzka 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 50-046
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Areszt Śledczy we Wrocławiu
E-mail: dkw_wroclaw@sw.gov.pl
Tel.: +48 713272502

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.sw.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zp.sw.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka sektora finansów publicznych
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy różnych artykułów spożywczych

Numer referencyjny: D/Kw.2232.5.2020.ŁK
II.1.2)Główny kod CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są Sukcesywne dostawy różnych artykułów spożywczych, określone w częściach od 1 do 26. Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części przedstawiono w załącznikach od 1 do 26.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pieczywo

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15811000 Pieczywo
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Chleb mieszany jasny Pszenno-żytni (udział rodzajów maki: 65-75 % mąki pszennej i 25-35 % mąki żytniej), świeży, krojony, niepopękany, prawidłowo wypieczony, barwa równomierna; miękisz nie kruszący się, ściśle przylegający do skórki. Pakowanie dwustopniowe (w folię i opakowanie zbiorcze). Waga bochenka 0,35 kg 487 000 kg

2. Pieczywo pszenne Bochenki świeże, krojone, niepopękane, prawidłowo wypieczone, barwa równomierna, miękisz nie kruszący się. Pakowanie dwustopniowe (w folię i opakowanie zbiorcze). Waga stała 0,35 kg. 32 800 kg

3. Chleb razowy Mąka żytnia razowa ok 40 %, woda, mąka pszenna ok 12 %, mąka żytnia ok 10 %, drożdże, sól, serwatka 9 600 kg

4. Bułka tarta Skład: mąka pszenna, woda, sól, drożdże; drobno mielona, bez grudek, opakowania do 1,0 kg. 1 400 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Produkty sojowe

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Granulat sojowy Teksturyzowane białko sojowe w postaci granulatu, produkt suchy, opakowania do 20 kg. 3 150 kg

2. Kostka sojowa Teksturyzowane białko sojowe w postaci kostek rożnej wielkości, produkt suchy, opakowania do 20 kg. 3 350 kg

3. Kotlety sojowe Teksturyzowane białko sojowe w postaci kotletów o wadze 6 – 10 g, produkt suchy, opakowania do 20 kg. 1 450 kg

4. Pasztet sojowy Bez dodatków pochodzenia zwierzęcego, opakowanie typu alupak z tzw. zawleczką do otwierania, bez wad zamknięcia, niezdeformowane, waga 100 – 130 g - jednakowa w trakcie trwania umowy. 498 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Produkty przemiału ziarna

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Ryż biały Ziarno zdrowe, czyste, suche, zawartość ziaren połamanych oraz mączki nie więcej niż 1,5 %, barwa biała, smak i zapach swoiste, opakowania do 25 kg. 33 400 kg

2. Kasza gryczana prażona Prażona, barwa jasnobrązowa do brunatnej, zapach i smak swoisty, zawartość ziaren połamanych oraz mączki nie więcej niż 1,5 % opakowania do 25 kg. 7 700 kg

3. Kasza jaglana Barwa żółta lub biała, zapach i smak swoisty, zawartość ziaren połamanych oraz mączki nie więcej niż 1,5 % opakowania do 25 kg. 2 100 kg

4. Kasza jęczmienna Barwa jasnoszara, zapach i smak swoisty, zawartość ziaren połamanych oraz mączki nie więcej niż 1,5 % opakowania do 25 kg. 21 800 kg

5. Kasza jęczmienna pęczak Gruboziarnista, barwa jasnoszara, zapach i smak swoisty, zawartość ziaren połamanych oraz mączki nie więcej niż 1,5 %, opakowania do 25 kg. 6 000 kg

6. Kasza manna Bez grudek, mąki i otrąb, barwa biała z odcieniem żółtawym, zapach i smak swoisty, wilgotność poniżej 15 %; opakowania do 25 kg. 6 700 kg

7. Płatki owsiane Barwa właściwa dla produktu, zapach i smak swoisty, opakowania do 25 kg. 900 kg

8. Mąka pszenna typ 450 – 650 Bez grudek, barwa jednolita, biała z odcieniem żółtym, zapach i smak swoisty, opakowania do 25 kg 14 900 kg

9. Soczewica zielona Barwa właściwa dla produktu, zapach i smak swoisty, opakowania do 25 kg. 3 140 kg

10. Skrobia (mąka) ziemniaczana Barwa biała, zapach i smak swoisty, opakowania do 25 kg 1 550 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Makaron

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Makaron Bezjajeczny, różne formy (świderki, kolanka, falbanki, łazanki) w zależności od zapotrzebowania danej jednostki, opakowania do 25 kg. 41 100 kg

2. Makaron nitki Bezjajeczny, różne formy (świderki, kolanka, falbanki, łazanki) w zależności od zapotrzebowania danej jednostki, opakowania do 25 kg. 2 000 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Różne produkty spożywcze

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Syrop z owoców czerwonych Zagęszczony, minimalna zawartość zagęszczonego soku owocowego 2 %, różne smaki w zależności od zapotrzebowania danej jednostki, opakowania do 5 l. Wydajność pozwalająca przygotować nie mniej niż 8 litrów gotowego napoju z 1 lita syropu. 8 400 l

2. Keczup Łagodny, konsystencja jednolita, gęsta, o smaku i zapachu pomidorowym, opakowania szklane lub plastikowe do 2,0 kg. 2 430 kg

3. Majonez Konsystencja jednolita, kremowa, gęsta, smak łagodny, opakowania szklane lub plastikowe do 2,0 kg 2 030 kg

4. Musztarda Konsystencja jednolita, gęsta, smak ostry, wyczuwalny zapach gorczycy; zawartość soli nie więcej niż 5 %; opakowania szklane lub plastikowe do 2,0 kg. 2 900 kg

5. Ocet spożywczy Kwasowość 10 %, klarowny, o charakterystycznym zapachu i smaku, opakowania szklane lub plastikowe o pojemności 0,5 – 1,0 l. 1 730 l

6. Przyprawa w płynie typu maggi Przyprawa do zup w płynie, jednolita, smak i zapach przypominający bulion warzywny, bez dodatków pochodzenia zwierzęcego, z dodatkiem przypraw, opakowania szklane lub plastikowe o pojemności do 5,0 l. 9 840 l

7. Przyprawa uniwersalna typu kucharek Uniwersalna mieszanka przyprawowa (bez dodatków pochodzenia zwierzęcego), w postaci proszku lub granulek, warzywa suszone nie mniej niż 5 %, opakowania do 10 kg. 4 020 kg

8. Kisiel owocowy bez cukru Barwa, smak i zapach zbliżony do owocu lub dodatku aromatycznego deklarowanego w nazwie, opakowania do 1 kg. 2 250 kg

9. Sól spożywcza Spożywcza, konsystencja sypka, drobnoziarnista, bez grudek, barwa biała, opakowania do 25 kg. 9 000 kg

10. Zupa grzybowa Produkt otrzymany z przetworzonych surowców roślinnych z dodatkiem przypraw (bez dodatków pochodzenia zwierzęcego), z wyraźnie dominującym podstawowym surowcem smakowo-zapachowym, wydajność z 1 kg nie mniej niż 15l, konsystencja sypka w postaci proszku lub granulek, z kawałkami suszonych warzyw, po przyrządzeniu stanowi zupę, opakowania do 10 kg. 1 110 kg

11. Zupa pieczarkowa Produkt otrzymany z przetworzonych surowców roślinnych z dodatkiem przypraw (bez dodatków pochodzenia zwierzęcego), z wyraźnie dominującym podstawowym surowcem smakowo-zapachowym, wydajność z 1 kg nie mniej niż 15l, konsystencja sypka w postaci proszku lub granulek, z kawałkami suszonych warzyw, po przyrządzeniu stanowi zupę, opakowania do 10 kg. 1 110 kg

12. Żurek Produkt otrzymany z przetworzonych surowców roślinnych z dodatkiem przypraw (bez dodatków pochodzenia zwierzęcego), z wyraźnie dominującym podstawowym surowcem smakowo-zapachowym, wydajność z 1 kg nie mniej niż 10l, konsystencja sypka w postaci proszku lub granulek, z kawałkami suszonych warzyw, po przyrządzeniu stanowi zupę, opakowania do 10 kg. 1 320 kg

13. Sos biały Produkt otrzymany z przetworzonych surowców roślinnych z dodatkiem przypraw (bez dodatków pochodzenia zwierzęcego), z wyraźnie dominującym podstawowym surowcem smakowo-zapachowym, który po przyrządzeniu stanowi sos, konsystencja sypka, wydajność z 1 kg nie mniej niż 5l, opakowania do 10 kg. 1 190 kg

14. Sos boloński Produkt otrzymany z przetworzonych surowców roślinnych z dodatkiem przypraw (bez dodatków pochodzenia zwierzęcego), z wyraźnie dominującym podstawowym surowcem smakowo-zapachowym, który po przyrządzeniu stanowi sos, konsystencja sypka, wydajność z 1 kg nie mniej niż 5l, opakowania do 10 kg. 1 360 kg

15. Sos pieczarkowy Produkt otrzymany z przetworzonych surowców roślinnych z dodatkiem przypraw (bez dodatków pochodzenia zwierzęcego), z wyraźnie dominującym podstawowym surowcem smakowo-zapachowym, który po przyrządzeniu stanowi sos, konsystencja sypka, wydajność z 1 kg nie mniej niż 5l, opakowania do 10 kg. 840 kg

16. Sos pieczeniowy ciemny Produkt otrzymany z przetworzonych surowców roślinnych z dodatkiem przypraw (bez dodatków pochodzenia zwierzęcego), z wyraźnie dominującym podstawowym surowcem smakowo-zapachowym, który po przyrządzeniu stanowi sos, konsystencja sypka, wydajność z 1 kg nie mniej niż 5l, opakowania do 10 kg. 1 290 kg

17. Wafle ryżowe Produkt

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zioła i przyprawy

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Cynamon mielony Smak i zapach charakterystyczny, opakowania szczelne o wadze do 1 kg. 54 kg

2. Czosnek suszony granulowany Smak i zapach charakterystyczny, opakowania szczelne o wadze do 1 kg. 266 kg

3. Kminek mielony Smak i zapach charakterystyczny, opakowania szczelne o wadze do 1 kg. 23 kg

4. Koperek suszony Smak i zapach charakterystyczny, opakowania szczelne o wadze do 1 kg. 490 kg

5. Majeranek suszony Smak i zapach charakterystyczny, opakowania szczelne o wadze do 1 kg. 322 kg

6. Papryka ostra mielona Smak i zapach charakterystyczny, opakowania szczelne o wadze do 1 kg. 312 kg

7. Papryka słodka mielona Smak i zapach charakterystyczny, opakowania szczelne o wadze do 1 kg. 190 kg

8. Pieprz czarny mielony Smak i zapach charakterystyczny, opakowania szczelne o wadze do 1 kg. 416 kg

9. Pieprz ziołowy Mieszanka suszonych ziół i przypraw, w postaci proszku lub granulek, bez grudek, opakowania szczelne o wadze do 1 kg. 276 kg

10. Zioła prowansalskie suszone Mieszanka suszonych ziół i przypraw, w postaci proszku lub granulek, bez grudek, opakowania szczelne o wadze do 1 kg. 67 kg

11. Ziele angielskie suszone mielone Suszone, niezmielone smak i zapach charakterystyczny, opakowania szczelne o wadze do 1 kg. 242 kg

12. Liść laurowy suszony mielony Suszony, niezmielony, smak i zapach charakterystyczny, opakowania szczelne o wadze do 1 kg. 217 kg

13. Przyprawa do gulaszu Mieszanka suszonych ziół i przypraw, w postaci proszku lub granulek, bez grudek, opakowania szczelne o wadze do 1 kg. 482 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyroby garmażeryjne

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Kluski śląskie Chłodzone lub mrożone, po ugotowaniu nie mogą się rozpadać; ilość klusek śląskich wchodząca na 1 kg = 30 szt. (+/- 3 szt.); opakowania do 5 kg. 4 500 kg

2. Pierogi ruskie Chłodzone, ilość pierogów wchodząca na 1 kg = 40 szt. (+/- 4 szt.), opakowania do 5 kg. 3 000 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Woda mineralne

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15981000 Wody mineralne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Woda mineralna 1,5 l Nasycona CO2 (gazowana) oraz nienasycona CO2 (niegazowana) w stosunku około 1:1, bezbarwna, klarowna, bez osadów i innych zanieczyszczeń, bezwonna i bez obcych posmaków; opakowania: butelki plastikowe o pojemności 1,5 l; opakowania zbiorcze: zgrzewy termokurczliwe. 12 816 l

2. Woda mineralna 0,5 l Nasycona CO2 (gazowana) oraz nienasycona CO2 (niegazowana) w stosunku około 1:1, bezbarwna, klarowna, bez osadów i innych zanieczyszczeń, bezwonna i bez obcych posmaków; opakowania: butelki plastikowe o pojemności 0,5 l; opakowania zbiorcze: zgrzewy termokurczliwe. 6 000 l

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cukier

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15831200 Cukier biały
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Cukier Cukier biały, konsystencja sypka, drobnoziarnista, bez grudek, pakowany w worki do 25 kg. 32 800 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Nabiał

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15540000 Produkty serowarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Mleko w proszku Odtłuszczone, proszek jednolity, drobno rozpylony, barwa biała do lekko kremowej, smak i zapach typowy dla mleka pasteryzowanego, opakowania od 1 do 25 kg. 3 925 kg

2. Serek homogenizowany naturalny Serek twarogowy homogenizowany, bez dodatków, konsystencja jednolita, bez grudek, minimalna zawartość tłuszczu 3 %, bez dodatku surowców pochodzących z uboju zwierząt, opakowania plastikowe o wadze 150g do netto, gramatura jednakowa w trakcie trwania umowy. 5 360 kg

3. Serek homogenizowany smakowy Serek twarogowy homogenizowany, owocowy lub waniliowy, smak i zapach charakterystyczny dla wybranego owocu lub aromatu waniliowego, bez obcych posmaków i zapachów, konsystencja i struktura jednolita, bez grudek; minimalna zawartość tłuszczu 3 %, bez dodatku surowców pochodzących z uboju zwierząt, opakowania plastikowe o wadze 150g do netto, gramatura jednakowa w trakcie trwania umowy. 5 160 kg

4. Ser topiony Z dodatkami lub bez (w zależności od złożonego zamówienia), zawartość tłuszczu nie mniej niż 25 %, konsystencja jednolita, smarowna i elastyczna, barwa jasnokremowa, bez dodatku surowców pochodzących z uboju zwierząt,; opakowania jednostkowe o wadze 100g. 6 324 kg

5. Ser topiony krążek Z dodatkami lub bez (w zależności od złożonego zamówienia), konsystencja jednolita, smarowna i elastyczna, bez dodatku surowców pochodzących z uboju zwierząt, barwa jasnokremowa; dopuszcza się wyrób seropodobny; opakowania jednostkowe z folii aluminiowej w formie trójkątnych kostek o wadze 15 -25g, gramatura jednakowa w trakcie trwania umowy. 348 kg

6. Ser topiony w plastrach foliowany Z dodatkami lub bez (w zależności od złożonego zamówienia), konsystencja elastyczna, barwa kremowa, jednolita, bez dodatku surowców pochodzących z uboju zwierząt, powierzchnia gładka, każdy plaster pakowany oddzielnie w folię, waga 15 -25g, gramatura jednakowa w trakcie trwania umowy. 568 kg

7. Ser żółty typu Gouda Pełnotłusty (zawartość tłuszczu min. 27 %), smak łagodny, barwa jasnożółta, konsystencja zwarta, jednolita, pokryty ściśle przylegającą folią; nie dopuszcza się wyrobu seropodobnego; bloki o wadze do 5,0 kg. 1 150 kg

8. Ser twaróg chudy Ser twarogowy, świeży, niedojrzewający; smak łagodny, konsystencja jednolita, zwarta, bez grudek, barwa biała do lekko kremowej; pakowany w papier pergaminowy lub folię oraz opakowania transportowe, kostki o wadze 0,2 – 0,25 kg. Gramatura jednakowa w trakcie trwania umowy 29 500 kg

9. Serek twarogowy typu fromage Serek twarogowy, z dodatkami lub bez (w zależności od złożonego zamówienia), o kremowej, jednolitej konsystencji, bez grudek, barwa biała lub charakterystyczna dla użytych dodatków smakowych, bez dodatku surowców pochodzących z uboju zwierząt; waga 80-100g, gramatura jednakowa w trakcie trwania umowy. 2 550 kg

10. Serek twarogowy kanapkowy naturalny Serek twarogowy o kremowej, jednolitej konsystencji, bez grudek, barwa biała, bez dodatków smakowych, bez dodatku surowców pochodzących z uboju zwierząt,, zawartość tłuszczu min. 10 %; waga 100 – 150g, gramatura jednakowa w trakcie trwania umowy. 1 464 kg

11. Serek wiejski Serek twarogowy w postaci niesklejających się ziaren o podobnej wielkości, pływających w śmietance, bez wodnego wycieku i kożucha, barwa biała do lekko kremowej, zapach i smak łagodny, lekko kwaśny; bez dodatków smakowych; opakowania plastikowe o wadze 150g netto. 1 000 kg

12. Jogurt naturalny Struktura i konsystencja jednolita, bez grudek, barwa biała, smak i zapach łagodny, zawartość tłuszczu 1,5 – 2,5 %; bez dodatków smakowych, opakowania o wadze 150g. 4 620 kg

13. Śmietana 12 % O jednolitej, gęstej, kremowej konsystencji, dopuszcza się lekki podstój tłuszczu, biała do jasnokremowej; niedopuszczalne jest wystąpienie objawów fermentacji, rozwarstwienie produktu; opakowania plastikowe o wadze do 0,6 kg. 6 700 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Jaja kurze

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03142500 Jaja
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Jaja spożywcze Jaja kurze, dezynfekowane, klasa świeżości A, kategoria wagowa L (od 63 g do 72 g); jaja czyste, bez zabrudzeń, całe, bez uszkodzeń, oznakowane; opakowania: jednostkowe - wytłaczanki kartonowe po 10 lub 30 szt., transportowe – wytłaczanki umieszczone w opakowaniach zbiorczych, nie więcej niż 360 szt. 438 000 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Tłuszcze jadalne

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Margaryna do smarowania pieczywa Margaryna roślinna o zawartości tłuszczu minimum 40 %; bez dodatku surowców zwierzęcych, konsystencja jednolita, zwarta, smarowna, barwa kremowa do jasnożółtej; cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, zanieczyszczenia mechaniczne i organiczne, objawy psucia, zjełczenia, rozwarstwienia, brak oznakowania opakowań, ich uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia; opakowanie: kostki o wadze 250 g. 79 000 kg

2. Olej roślinny spożywczy Przeznaczony do smażenia. Zawartość oleju rzepakowego minimum 80 %. Płynny, klarowny, żółta barwa; opakowania: butelki plastikowe o pojemności 1-5l. 10 360 l

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ryby i przetwory rybne

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15220000 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Burgery rybne Wyrób rybny, głęboko mrożony o temp. poniżej -18oC w środku geometrycznym; minimalna zawartość mięsa z ryb powyżej 35 %, wstępnie obsmażone; burgery jednolite o wyrównanej wielkości, kształcie i wadze, okrągłe, masa netto sztuki 60g – 70g; konsystencja farszu jednolita, miękka, nie rozpadająca się po obróbce cieplnej, opakowania do 20 kg. 9 200 kg

2. Tusza dorsz Głęboko mrożona, temp. poniżej -18oC w środku geometrycznym; patroszona, pozbawiona łusek, bez głowy i ogona; jednolita pod względem gramatury, kształtu i wyglądu - gramatura 1 sztuki około 150 g lub podzielna przez 150 g; dopuszczalna ilość glazury do 3 % masy ryby, opakowania do 25 kg. 3 170 kg

3. Śledzie a’la matjas Filety śledziowe w zalewie solankowej, płaty całe, nie rozpadające się, jednolite pod względem wagi i wyglądu, opakowania do 20 kg. 4 300 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Produkty zwierzęce

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15113000 Wieprzowina
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Trimming wołowy 90/10 Elementy mięsa wołowego w kawałkach pochodzące z części zasadniczych tuszy wołowej, o maksymalnej zawartości tłuszczu 10 %, bez skór, błon, kości, węzłów chłonnych; schłodzone, pakowane w torebki z folii nieprzepuszczalnej w atmosferze gazów ochronnych lub próżniowo (opakowania do 10 kg). 12 200 kg

2. Mięso wieprzowe gulaszowe Elementy mięsa wieprzowego w kawałkach pochodzące z części zasadniczych półtuszy wieprzowej, o maksymalnej zawartości tłuszczu 30 %; bez skór, błon, kości, węzłów chłonnych; schłodzone, pakowane w torebki z folii nieprzepuszczalnej w atmosferze gazów ochronnych lub próżniowo (opakowania do 10 kg). 20 800 kg

3. Półtusze wieprzowe Bez głowy, ogona, nóg, słoniny, części podgardla i przepony. Zawartość mięsa w półtuszy nie mniej niż 55 %. Barwa mięsa jasnoczerwona do ciemnoczerwonej, barwa tłuszczu blado-kremowa do intensywnie żółtej. 10 000 kg

4. Wątroba wieprzowa Wątroba wieprzowa świeża, powierzchnia czysta, kształt jednolity, bez widocznych zmian w barwie. 3 200 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drób

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15112000 Drób
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Kurczak tuszka Tuszka kurczęca, schłodzona lub mrożona, o prawidłowym kształcie i prawidłowo wykształconych mięśniach, wykrwawiona, wypatroszona, bez głowy i łap oraz bez widocznych uszkodzeń i złamań otwartych; upierzenie całkowicie zdjęte; barwa jasnokremowa 3 200 kg

2. Udko z kurczaka Element tuszki kurczęcej obejmujący kość udową łącznie z otaczającymi ją mięśniami; udziec właściwie umięśniony, linia cięcia równa, nie dopuszcza się krwawych wylewów w mięśniach; schłodzone lub mrożone; waga jednostkowa około 150 g. 2 750 kg

3. Mięso gulaszowe drobiowe Pozbawione skóry, kości, ścięgien, błon, węzłów chłonnych, prawidłowo wykrwawione, schłodzone (pakowane w torebki z folii nieprzepuszczalnej w atmosferze gazów ochronnych lub próżniowo) lub mrożone; (opakowania do 20 kg). 13 300 kg

4. Serca drobiowe Serca uzyskane podczas patroszenia tuszki kurczęcej, pozbawione części niejadalnych, schłodzone lub mrożone. 5 780 kg

5. Wątroba drobiowa Wątroba uzyskana podczas patroszenia tuszki kurczęcej, pozbawiona części niejadalnych, schłodzona lub mrożona. 2 400 kg

6. Żołądki drobiowe Żołądki uzyskane podczas patroszenia tuszki kurczęcej, pozbawione części niejadalnych; z usuniętą treścią oraz warstwą zrogowaciałą, żołądkiem gruczołowym i dwunastnicą, nadmiar tłuszczu usunięty; dopuszcza się niewielkie uszkodzenia mięśnia oraz pozostałości tkanki łącznej, niedopuszczalna zielonkawa barwa; schłodzone lub mrożone. 5 220 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wędliny

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15131130 Wędliny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Baleron drobiowy Wyrób parzony, wyłącznie z surowców drobiowych, mięso drobiowe minimum 70 %, zawartość tłuszczu nie więcej niż 15 %, bez surowców pochodzenia wieprzowego, powierzchnia czysta, lekko wilgotna; wygląd na przekroju – struktura dość ścisła, dopuszcza się nieznaczne rozdzielenie w miejscach łączenia mięśni, konsystencja krajalna, krucha; nie dopuszcza się skupisk galarety na przekroju oraz wycieku soku; kształt nieforemnego walca, długość do 30 cm, przekrój do 15 cm, 1 820 kg

2. Kiełbasa golonkowa drobiowa Wyrób drobno rozdrobniony, parzony, wyłącznie z surowców drobiowych, mięso drobiowe minimum 75 %, zawartość tłuszczu nie więcej niż 12 %, bez surowców pochodzenia wieprzowego, w osłonkach sztucznych, batony o średnicy do 12 cm, jednorodne w całym kawałku, 2 170 kg

3. Kiełbasa kanapkowa drobiowa Wyrób blokowy, drobno rozdrobniony, parzony, wyłącznie z surowców drobiowych, mięso drobiowe minimum 65 %, zawartość tłuszczu nie więcej niż 18 %, bez surowców pochodzenia wieprzowego, w osłonkach sztucznych, batony o średnic do 12 cm, jednorodne w całym kawałku, 6 000 kg

4. Kiełbasa śląska drobiowa Wyrób średnio rozdrobniony, wędzony, parzony, średnio rozdrobniony, parzony, wyłącznie z surowców drobiowych, mięso drobiowe minimum 70 %, zawartość tłuszczu nie więcej niż 15 %, bez surowców pochodzenia wieprzowego, pęta w osłonkach naturalnych, waga jednego pęta od 96 g do 105 g, 4 650 kg

5. Kiełbasa zwyczajna drobiowa Wyrób średnio rozdrobniony, wędzony, parzony, średnio rozdrobniony, parzony, wyłącznie z surowców drobiowych, mięso drobiowe minimum 65 %, zawartość tłuszczu nie więcej niż 18 %, bez surowców pochodzenia wieprzowego, pęta w osłonkach naturalnych, waga jednego pęta od 192 g do 210 g 2 850 kg

6. Mielonka drobiowa Wyrób blokowy, parzony,wyłącznie z surowców drobiowych, mięso drobiowe minimum 60 %, zawartość tłuszczu nie więcej niż 18 %, bez surowców pochodzenia wieprzowego, bloki w sztucznych osłonkach o średnicy do 15 cm, jednorodne w całym kawałku. 11 300 kg

7. Mortadela drobiowa Wyrób parzony, homogenizowany, wyłącznie z surowców drobiowych, mięso drobiowe minimum 60 %, zawartość tłuszczu nie więcej niż 18 %, konsystencja krajalna, plastyczna; bloki w sztucznych osłonkach o średnicy do 12 cm, jednorodne w całym kawałku 8 900 kg

8. Parówki cienka drobiowa Wyrób parzony, wędzony, homogenizowany, wyłącznie z surowców drobiowych, mięso drobiowe minimum 70 %, zawartość tłuszczu nie więcej niż 18 %, pęta w osłonce naturalnej lub sztucznej o średnicy do 12 mm, waga jednego pęta od 96 g do 105 g, pakowane w torebki z folii nieprzepuszczalnej w atmosferze gazów ochronnych. 5 050 kg

9. Kiełbaski lubuskie drobiowe Wyrób parzony, homogenizowany,wyłącznie z surowców drobiowych, mięso drobiowe minimum 80 %, zawartość tłuszczu nie więcej niż 12 %, pęta w osłonce naturalnej o średnicy do 9 mm, waga jednego pęta od 85 g do 105 g 1 350 kg

10. Polędwica drobiowa Wyrób blokowy, parzony, średnio rozdrobniony, z zachowaną strukturą tkankową, wyłącznie z surowców drobiowych, mięso drobiowe minimum 80 %, zawartość tłuszczu nie więcej niż 10 %, niedopuszczalne skupiska tłuszczu, na przekroju widoczne kawałki mięśni, konsystencja krajalna, krucha; bloki w osłonkach sztucznych o średnicy do 15 cm, jednorodne w całym kawałku 1 410 kg

11. Serdelki drobiowe Wyrób parzony, homogenizowany, wyłącznie z surowców drobiowych, mięso drobiowe minimum 75 %, zawartość tłuszczu nie więcej niż 15 %, pęta w osłonce naturalnej lub sztucznej o średnicy od14 do 16 mm, waga jednego pęta od 96 g do 105 g, 2 650 kg

12. Szynka drobiowa Wyrób blokowy, parzony, średnio rozdrobniony, z zachowaną strukturą tkankową, wyłącznie z surowców drobiowych, mięso drobiowe minimum 75 %, zawartość tłuszczu nie więcej niż 12 %,, niedopuszczalne skupiska tłuszczu, na przekroju widoczne kawałki mięśni, konsystencja soczysta, ścisła, krucha; bloki w osłonkach sztucznych o średnicy do 10 cm, jednorodne w całym kawałku 2 240 kg

13. Pasztetowa drobiowa Wyrób homogenizowany, z podrobów i surowców dro

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Konserwy mięsne

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15131000 Konserwy i przetwory z mięsa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przysmak śniadaniowy Skład: minimum 20 % mięsa wieprzowego, ponadto: tłuszcz, skórki i podroby; opakowanie: metalowa puszka z zawleczką umożliwiającą otwieranie, niezdeformowana, bez wad zamknięcia, waga netto od 200 g do 330 g, gramatura jednakowa w trakcie trwania umowy. 6 680 kg

2. Konserwa mięsna 100 – 130g Surowce wieprzowe minimum 45 %,opakowanie typu alupak, bez wad zamknięcia, niezdeformowane, gramatura jednakowa w trakcie trwania umowy. 1 910 kg

3. Konserwa mięsna Konserwa sterylizowana, surowce wieprzowe minimum 45 %, opakowanie: metalowa puszka z zawleczką umożliwiającą otwieranie, bez wad zamknięcia, niezdeformowana, waga netto od 200 g do 330 g, gramatura jednakowa w trakcie trwania umowy. 7 580 kg

4. Pasztet mięsny 100 - 130g Minimum 35 % mięsa wieprzowego, opakowanie typu alupak, bez wad zamknięcia, niezdeformowane, gramatura jednakowa w trakcie trwania umowy. 2 090 kg

5. Pasztet mięsny Minimum 35 % mięsa wieprzowego, opakowanie: metalowa puszka z zawleczką umożliwiającą otwieranie, niezdeformowana, bez wad zamknięcia, waga netto od 200 g do 330 g, gramatura jednakowa w trakcie trwania umowy. 5 680 kg

6. Pasztet drobiowy 100 - 130g Konserwa sterylizowana, surowce drobiowe minimum 40 % (niedopuszczalne komponenty pochodzenia wieprzowego); opakowanie typu alupak, bez wad zamknięcia, niezdeformowane, gramatura jednakowa w trakcie trwania umowy. 2 380 kg

7. Pasztet drobiowy Surowce drobiowe minimum 40 % (niedopuszczalne komponenty pochodzenia wieprzowego) opakowanie: metalowa puszka z zawleczką umożliwiającą otwieranie, niezdeformowana, bez wad zamknięcia, waga netto od 200 g do 330 g, gramatura jednakowa w trakcie trwania umowy. 4 580 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Konserwy rybne

Część nr: 18
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15240000 Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Szprot w oleju Zawartość ryby minimum 55 %; opakowanie: metalowa puszka z zawleczką umożliwiającą otwieranie, niezdeformowana, bez wad zamknięcia; waga netto od 270 g do 330 g. Gramatura jednakowa w trakcie trwania umowy. 3 360 kg

Szprot w pomidorach Zawartość ryby minimum 55 %, opakowanie: metalowa puszka z zawleczką umożliwiającą otwieranie, niezdeformowana, bez wad zamknięcia, waga netto od 270 g do 330 g. Gramatura jednakowa w trakcie trwania umowy. 3 520 kg

Paprykarz szczeciński 100 - 130g Skład: ryba minimum 20 %, ryż, warzywa, przyprawy; opakowanie: metalowa puszka z zawleczką umożliwiającą otwieranie, niezdeformowana, bez wad zamknięcia, gramatura w zależności od zapotrzebowania danej jednostki. Gramatura jednakowa w trakcie trwania umowy. 3 650 kg

Paprykarz szczeciński Skład: ryba minimum 20 %, ryż, warzywa, przyprawy; opakowanie: metalowa puszka z zawleczką umożliwiającą otwieranie, niezdeformowana, bez wad zamknięcia,waga netto od 270 g do 330 g. Gramatura jednakowa w trakcie trwania umowy. 8 000 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ziemniaki jadalne

Część nr: 19
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03212100 Ziemniaki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Ziemniaki jadalne Bulwy dojrzałe, kształtne, jednolite odmianowo w każdej dostawie, nie mogą być zzieleniałe, porośnięte, zaparzone, nadmarznięte, porażone zgnilizną, z wadami wewnętrznymi; średnica minimalna 5 cm (95 % wielkości dostawy), opakowania: do 25 kg 502 000 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

WarzywaWarzywa

Część nr: 20
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03221110 Warzywa korzeniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Buraki ćwikłowe Czyste, zdrowe, bez liści, jednolite odmianowo w każdej dostawie; długość/grubość korzeni nie mniej niż 5 cm (95 % wielkości dostawy). Opakowania: worki do 30 kg. 55 000 kg

2. Cebula Prawidłowo wysuszona, czysta, bez oznak zepsucia, bez objawów kiełkowania, jednolita odmianowo w każdej dostawie; średnica nie mniej niż 5 cm (95 % wielkości dostawy). Opakowania: worki do 30 kg. 76 400 kg

3. Kapusta biała Główki czyste, jednolite odmianowo w każdej dostawie, bez oznak zepsucia, liście mocno przytwierdzone, minimalna masa główki 1200g (95 % wielkości dostawy). Opakowania: worki do 30 kg. 83 400 kg

4. Kapusta czerwona Główki, zdrowe, czyste, jednolite odmianowo w każdej dostawie, bez oznak zepsucia, liście mocno przytwierdzone, minimalna masa główki 1200g (95 % wielkości dostawy) Opakowania: worki do 30 kg. 11 400 kg

5. Marchew Korzenie zdrowe, niezdrewniałe, proste, kształtne (bez bocznych rozgałęzień i rozwidleń), bez naci, jednolite odmianowo w każdej dostawie; długość 8 - 25 cm (95 % wielkości dostawy). Opakowania: worki do 30 kg. 166 000 kg

6. Ogórek świeży Twarde, czyste, dobrze wykształcone, jednolite odmianowo w każdej dostawie, bez oznak zepsucia; długość 10 - 25 cm (95 % wielkości dostawy). Opakowania: worki lub skrzynki do 20 kg. Dostawy od 01.07 do 31.08. 4 900 kg

7. Pieczarka świeża Jędrne, zdrowe, całe, czyste, z odciętą dolną częścią trzonu; kapelusze zamknięte lub lekko otwarte, okrągłe lub półkoliste, o średnicy 3,0 - 6,5 cm (95 % wielkości dostawy), jednolite odmianowo w każdej dostawie. Opakowania: skrzynki do 20 kg. 550 kg

8. Pietruszka (korzeń) Korzenie twarde, jędrne, czyste, kształtne (bez rozwidleń i bocznych rozgałęzień), bez pęknięć, niezdrewniałe, jednolite odmianowo w każdej dostawie; długość 10 – 25 cm (95 % wielkości dostawy). Opakowania: worki do 30 kg. 30 000 kg

9. Pomidor świeży Twarde, dojrzałe, bez zazielenień i zwyrodnień skórki, jednolite odmianowo w każdej dostawie. Waga 100 – 200g (95 % wielkości dostawy). Opakowania: kartony lub skrzynki do 20 kg. Dostawy od 01.07 do 31.09. 4 860 kg

10. Por Jędrny, czysty, bez zwiędłych liści, jednolity odmianowo w każdej dostawie; długość nie mniej niż 20 cm, średnica 2,0 - 5,0 cm (95 % wielkości dostawy). Opakowania: skrzynki do 20 kg. 1 700 kg

11. Seler (korzeń) Korzenie kształtne, twarde, czyste, bez pustych przestrzeni na przekroju podłużnym i oznak wyrastania pędu kwiatostanowego, jednolite odmianowo w każdej dostawie; średnica w najszerszym miejscu 6 – 18 cm (95 % wielkości dostawy). Opakowania: worki do 30 kg. 48 800 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Fasola i groch

Część nr: 21
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Fasola („Jaś” średni) Ziarna całe, zdrowe, czyste, suszone, jednorodne, bez przebarwień, wielkością zbliżone do odmiany „Jaś” średni. Opakowania: worki do 25 kg. 9 100 kg

2. Groch łuskany (połówki) Połówki ziaren, zdrowe, czyste, suszone, jednorodne odmianowo. Opakowania: worki do 25 kg. 5 750 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Jabłka

Część nr: 22
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
03222321 Jabłka
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Jabłka Czyste, świeże, dojrzałe, bez uszkodzeń, nieobtłuczone, soczyste; jednolite pod względem pochodzenia, odmiany, kształtu i wielkości, o wadze około 100-150 g, (95 % wielkości dostawy), pakowanie w skrzynki do 20 kg. 96 800 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Mrożone warzywa i owoce

Część nr: 23
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Włoszczyzna mrożona Mieszanka obranych i pokrojonych warzyw: marchew 35 - 50 %, pietruszka minimum 10 %, seler minimum 10 %, por minimum 5 %. 7 000 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kiszonki

Część nr: 24
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15331000 Warzywa przetworzone
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Kapusta kiszona Kapusta szatkowana, z ostatniego sezonu; barwa biała do lekko kremowej; konsystencja chrupiąca, twarda, niedopuszczalna nadmierna miękkość; zawartość soku powinna wynosić nie więcej niż 15 % wagi, tzn. lekko uciskana pokrywa się sokiem,waga netto beczki 60 - 120 kg. 31 500 kg

2. Ogórki kiszone Ogórki z ostatniego sezonu, jędrne, twarde, barwa właściwa dla produktu, powierzchnia wolna od uszkodzeń; długość 6-14 cm, średnica maksymalna 5 cm (95 % wielkości dostawy), waga netto beczki 60 - 80 kg 18 400 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dżemy

Część nr: 25
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15332200 Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Dżem z czarnej porzeczki Niskosłodzony, zawartość owoców nie mniejsza niż 35 g w 100 g produktu; barwa, smak i zapach charakterystyczne dla owocu użytego do produkcji. Opakowania plastikowe, waga netto w opakowaniu do 15 kg. 7 000 kg

2. Dżem truskawkowy Niskosłodzony, zawartość owoców nie mniejsza niż 35 g w 100 g produktu; barwa, smak i zapach charakterystyczne dla owocu użytego do produkcji. Opakowania plastikowe, waga netto w opakowaniu do 15 kg. 7 500 kg

3. Dżem wiśniowy Niskosłodzony, zawartość owoców nie mniejsza niż 35 g w 100 g produktu; barwa, smak i zapach charakterystyczne dla owocu użytego do produkcji. Opakowania plastikowe, waga netto w opakowaniu do 15 kg. 7 200 kg

4. Marmolada owocowa twarda Sporządzona z minimum 80 g owoców na 100 g produktu, smarowna; barwa, smak i zapach właściwe dla użytych surowców, nie może być przypalona, scukrzona. Opakowania plastikowe, waga netto w opakowaniu do 15 kg. 7 500 kg

5. Powidła śliwkowe Sporządzone z minimum 200 g owoców na 100 g produktu, z dodatkiem cukru nie mniej niż 45 g; barwa, smak i zapach właściwe dla użytych surowców. Opakowania plastikowe, waga netto w opakowaniu do 15 kg. 3 860 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Warzywa przetworzone

Część nr: 26
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15331000 Warzywa przetworzone
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Chrzan tarty konserwowy Barwa kremowobiała, gęsta masa, zapach i smak ostry, charakterystyczny dla świeżo startego chrzanu; opakowania plastikowe lub szklane, waga netto w opakowaniu do 1,0 kg. 2 060 kg

2. Fasolka konserwowa czerwona Fasola czerwona w zalewie, nieuszkodzona, konsystencja miękka; opakowania szklane lub metalowe z zawleczką umożliwiającą otwarcie, waga opakowania do 1,0 kg (waga netto po odsączeniu nie mniejsza niż 50 %). 2 500 kg

3. Fasolka konserwowa szparagowa Fasola szparagowa w zalewie, cięta, nieuszkodzona, konsystencja miękka; opakowania szklane lub metalowe z zawleczką umożliwiającą otwarcie, waga do 1,0 kg (waga netto po odsączeniu nie mniejsza niż 50 %). 4 240 kg

4. Groszek konserwowy Ziarna groszku zielonego w zalewie, nieuszkodzone, konsystencja miękka; opakowania szklane lub metalowe z zawleczką umożliwiającą otwarcie, waga do 1,0 kg (waga netto po odsączeniu nie mniejsza niż 50 %). 6 660 kg

5. Koncentrat pomidorowy Przeciery pomidorowy 30 %, opakowania szklane lub metalowe z zawleczką umożliwiającą otwarcie, waga od 0,2 do 1,0 kg. 13 960 kg

6. Kukurydza konserwowa Ziarna kukurydzy w zalewie, nieuszkodzone, konsystencja miękka. Opakowania szklane lub metalowe z zawleczką umożliwiającą otwarcie, waga do 1,0 kg (waga netto po odsączeniu nie mniejsza niż 50 % całkowitej wagi produktu). 3 580 kg

7. Szczaw konserwowy Fragmenty liści szczawiu, smak kwaśny, charakterystyczny dla przecieru szczawiowego. Opakowania szklane lub metalowe z zawleczką umożliwiającą otwarcie, waga do 1,0 kg. 2 260 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dla każdej z części na którą składa ofertę przedstawi wykaz przynajmniej dwóch dostaw artykułów spożywczych wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – Zamawiający zaleca przygotowanie wykazu dostaw wg wzoru stanowiącego załącznik nr 28.

Każdy z dokumentów wyżej opisanych, Wykonawca może przedstawić w odniesieniu do więcej niż jednej część postępowania pod warunkiem, że wartość dostarczonych artykułów spożywczych określona w tym dokumencie nie będzie mniejsza, niż suma określona poniżej przez Zamawiającego dla poszczególnych części postępowania.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

l.p. Nazwa Wartość dostaw [zł]

1 Pieczywo 215 000,00

2 Produkty sojowe 9 000,00

3 Produkty przemiału ziarna 31 000,00

4 Makaron 12 000,00

5 Różne produkty spożywcze 20 000,00

6 Zioła i przyprawy 3 000,00

7 Wyroby garmażeryjne 8 000,00

8 Woda mineralne 2 000,00

9 Cukier 12 000,00

10 Nabiał 86 000,00

11 Jaja kurze 29 000,00

12 Tłuszcze jadalne 60 000,00

13 Ryby i przetwory rybne 20 000,00

14 Produkty zwierzęce 85 000,00

15 Drób 42 000,00

16 Wędliny 145 000,00

17 Konserwy mięsne 25 000,00

18 Konserwy rybne 20 000,00

19 Ziemniaki jadalne 80 000,00

20 Warzywa 98 000,00

21 Fasola i groch 6 000,00

22 Jabłka 21 000,00

23 Mrożone warzywa i owoce 9 000,00

24 Kiszonki 17 000,00

25 Dżemy 13 000,00

26 Warzywa przetworzone 20 000,00

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 173-421724
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/09/2020
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/12/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/10/2020
Czas lokalny: 09:45
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego, w świetlicy Aresztu Śledczego we Wrocławiu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Co 12 miesięcy

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

W przypadku nieprzyznania środków finansowych, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia w całości lub w części zgodnie z art 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086 z późn. zmian.) zwanej dalej Pzp

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 4 ustawy Pzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty wykonawca ma dołączyć aktualne na dzień składania oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oświadczenie Wykonawca sporządza w wersji elektronicznej w formie jednolitego dokumentu (dalej zwanego: „JEDZ”)

2. Wykonawca dla każdej z części na którą składa ofertę przedstawi wykaz przynajmniej dwóch dostaw artykułów spożywczych wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych. Zamawiający zaleca przygotowanie wykazu dostaw wg wzoru stanowiącego załącznik nr 28,

3. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Wadium dla poszczególnych części wynosi:

l.p. Nazwa Wartość wadium [zł]

1 Pieczywo 25 000,00

2 Produkty sojowe 1 000,00

3 Produkty przemiału ziarna 3 500,00

4 Makaron 1 500,00

5 Różne produkty spożywcze 2 000,00

6 Zioła i przyprawy 300,00

7 Wyroby garmażeryjne 1 000,00

8 Woda mineralne 200,00

9 Cukier 1 000,00

10 Nabiał 10 000,00

11 Jaja kurze 3 500,00

12 Tłuszcze jadalne 7 000,00

13 Ryby i przetwory rybne 2 000,00

14 Produkty zwierzęce 10 000,00

15 Drób 5 000,00

16 Wędliny 17 000,00

17 Konserwy mięsne 3 000,00

18 Konserwy rybne 2 000,00

19 Ziemniaki jadalne 9 500,00

20 Warzywa 11 000,00

21 Fasola i groch 700,00

22 Jabłka 2 500,00

23 Mrożone warzywa i owoce 1 000,00

24 Kiszonki 2 000,00

25 Dżemy 1 500,00

26 Warzywa przetworzone 2 000,00

Suma 125 200,00

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2020