Dostawy - 431757-2020

15/09/2020    S179

Polska-Grabowo: Maszyny przemysłowe

2020/S 179-431757

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Grabplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: : 7441822338
Miejscowość: Grabowo
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 14-229
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Projs
E-mail: biuro@grabplast.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.grabplast.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.grabplast.pl/oferta_2a.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: przedsiębiorstwo prywatne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Linia technologiczna składająca się z 4 zasadniczych elementów tj. układu rozdrabniania wstępnego, układu do mycia i suszenia, układu wytłaczania oraz układu filtracji i uzdatniania wody.

Numer referencyjny: 1
II.1.2)Główny kod CPV
42000000 Maszyny przemysłowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie dotyczy zakupu linii technologicznej składającej się z 4 zasadniczych elementów tj. układu rozdrabniania wstępnego, układu do mycia i suszenia, układu wytłaczania oraz układu filtracji i uzdatniania wody. Linia technologiczna dedykowana do recyklingu trudno przetwarzalnych (mocno zanieczyszczonych) odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych (folii), w wyniku którego otrzymujemy standaryzowany regranulat. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Jednakże w zakresie oferty częściowej musi być co najmniej jeden kompletny element układu technologicznego wskazany w pkt 3 zapytania ofertowego nr 2A/NFOŚ/2020 z dnia 9 września 2020 r., oraz w przypadku elementu 1 i 2 wskazanego w pkt 3 zapytania ofertowego nr 2A/NFOŚ/2020 z dnia 9 września 2020 r. muszą być oferowane wyłącznie w sposób łączny przez jednego oferenta. Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym dostępnym na stronie: https://www.grabplast.pl/oferta_2a.html

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Jednakże w zakresie oferty częściowej musi być co najmniej jeden kompletny element układu technologicznego wskazany w pkt 3 zapytania nr 2A/NFOŚ/2020 z dnia 9 września 2020 r., oraz w przypadku elementu 1 i 2 wskazanego w pkt 3 zapytania nr 2A/NFOŚ/2020 z dnia 9 września 2020 r. muszą być oferowane wyłącznie w sposób łączny przez jednego oferenta.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Element 1: Układ technologiczny do rozdrabniania

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42000000 Maszyny przemysłowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce realizacji projektu Grabowo nr działki 504/13Miejsce przechowywania dokumentacji projektu, w siedzibie Zamawiającego tj. Grabowo 113, 14-229 Rożental

II.2.4)Opis zamówienia:

Element 1: Układ technologiczny do rozdrabniania składający się z:

a. Przenośnik łańcuchowy zagłębiony w podłoże (taśma transportowa poniżej poziomu posadzki) do ciągłego podawania materiału do rozdrabniacza. Szerokość robocza przenośnika min. 1600 mm i nie więcej niż 1 800 mm, kąt wznoszenia w przedziale 30–40 stopni, taśma gumowa.

b. Młyn wolnoobrotowy z silnikiem elektrycznym (moc znamionowa dostępna 270 kW). Charakterystyka wolnoobrotowa tj. ok. 100 obrotów rotora na minutę. Sterowane za pomocą modułu PLC. Układ tnący nożowy. Noże zamontowane na rotorze z możliwością wielokrotnej zmiany płaszczyzny tnącej. Preferowany system noży 65 x 65 mm. Wymagana funkcjonalność procesowa: wydajność na wskazanym materiale przerobowym min. 5 Mg/godz., wielość płatka po przerobie 70x70 mm. Urządzenie wyposażone m.in. w elektro-mechaniczne sprzęgło bezpieczeństwa, wewnętrzny docisk hydrauliczny. Budowa powinna zapewniać szybką obsługę, konserwację i inspekcję przestrzeni roboczej.

c. System rozładowczy składający się z podwójnej śruby rozładunkowej poziomej lub równoważnego funkcjonalnie rozwiązania służącego do transportu materiału z rozdrabniacza. Minimalna długość w części poziomej 3 500mm a wysokość wyładunku min. 5 000 mm. System zasila silos buforowy.

d. Silos buforowy o pojemności ok. 3,5 m/3, dozujący ma za zadanie zagwarantować optymalne i ciągłe zasilanie linii myjącej.

Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym dostępnym na stronie: https://www.grabplast.pl/oferta_2a.html

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 11/09/2020
Koniec: 15/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wszystkie wskazane powyżej elementy układu technologicznego stanowić będą jedną linię technologiczną zintegrowaną procesowo i zintegrowane automatyką sterowania.

Wskazane parametry funkcjonalne wskazane w wybranej ofercie zostaną przeniesione do umowy i będą podstawą odbioru maszyn i urządzeń.

Więcej informacji w zapytaniu ofertowym dostępnym na stronie: https://www.grabplast.pl/oferta_2a.html

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Element 2: Układ technologiczny do mycia i suszenia

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42000000 Maszyny przemysłowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce realizacji projektu: Grabowo, nr działki 504/13.

Miejsce przechowywania dokumentacji projektu, w siedzibie Zamawiającego, tj. Grabowo 113, 14-229 Rożental.

II.2.4)Opis zamówienia:

Element 2: Układ technologiczny do mycia i suszenia składający się z:

a. System wstępnego mycia pod wodą, podzielony na strefę do oddzielania ciężkich frakcji (kamienie, metal, szkło) i strefę mycia dynamicznego wraz z sitem, wyposażony w przenośnik ślimakowy łączący z myjką dynamiczną oraz przenośnik (np. łańcuchowy) do odprowadzania zanieczyszczeń na zewnątrz.

b. Myjka dynamiczna 2 sztuki. Charakterystyka pracy szybkoobrotowa min. 1 000 obr./min. Myjki wyposażone są także w śruby transportowe do transportu materiału na mokro, średnica rotora min. 650 mm.

c. Mokry granulator. Prędkość obrotowa min. 400 obr/min. Długość wirnika min. 1 500 mm, średnica wirnika min. 600 mm. Napęd, silnik elektryczny min. 130 kW. Układ tnący nożowy w systemie noży na wirniku i przeciwnoży w obudowie komory przestrzeni roboczej.

d. Zbiornik separujący, pracujący w systemie pracy na mokro, w którym dochodzi do oddzielania PE od innych tworzyw sztucznych za pomocą grawitacji. Minimalna pojemność 14 m3, min. pojemność wody min. 8 m3. Zbiornik wyposażony w system składający się z mieszadła i wirników łopatkowych do transportu materiału. Zbiornik zintegrowany z bębnem wyładowczym min. Ø 600 mm, oraz systemem odwadniającym (np. śruba odwadniająca). Zbiornik wyposażony w system odciągania zanieczyszczeń.

e. System do redukcji wilgoci składający się z wirówki wstępnej o charakterystyce szybkoobrotowej (800–1000 obr./min) oraz wirówki mechaniczne zintegrowane procesowo.

f. 2 sztuki dmuchaw powietrznych do transportu materiału do suszarni termicznej.

g. 2 sztuki suszarń termicznych, które ma za zadanie doprowadzić materiał do ostatecznego poziomu wilgotności w przedziale 4–8 %.

h. Cyklon dla materiału wyjściowego.

i. Dmuchawa powietrza min. 37 kW z termicznym system suszenia i dmuchawa powietrzna do transportu materiału do zasobnika.

j. Silos buforowo dozujący w celu zagwarantowania ciągłego zasilania linii wytłaczania.

Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym dostępnym na stronie: https://www.grabplast.pl/oferta_2a.html

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 11/09/2020
Koniec: 15/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wszystkie wskazane powyżej elementy układu technologicznego stanowić będą jedną linię technologiczną zintegrowaną procesowo i zintegrowane automatyką sterowania.

Wskazane parametry funkcjonalne wskazane w wybranej ofercie zostaną przeniesione do umowy i będą podstawą odbioru maszyn i urządzeń.

Więcej informacji w zapytaniu ofertowym dostępnym na stronie: https://www.grabplast.pl/oferta_2a.html

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Element 3: Układ technologiczny wytłaczania regranulatu wraz z odświeżaniem wyprodukowanego pelletu

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42000000 Maszyny przemysłowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce realizacji projektu: Grabowo, nr działki 504/13.

Miejsce przechowywania dokumentacji projektu: w siedzibie Zamawiającego tj. Grabowo 113, 14-229 Rożental.

II.2.4)Opis zamówienia:

Element 3: Układ technologiczny wytłaczania regranulatu wraz z odświeżaniem wyprodukowanego pelletu, składający się z:

a. Podajnika zasypującego z wykrywaczem metali.

b. Synchronizacja maszyny z silosem składującym płatek przeznaczony do granulacji.

c. Zagęszczarka w linii o średnicy 1680–1750 mm, Ślimak (śruba) pojedynczy o średnicy min. 160 mm i długości min. 36 L/D z pojedynczym napędem, ślimak skręcany z 2 lub 3 części tak żeby można było w razie konieczności (np. w razie zużycia lub konieczności zastosowania do innego wielomateriałowego odpadu) wymienić tylko jedną część ślimaka (śruby). Ekstruder musi posiadać podwójne odgazowanie. Granulat po procesie granulacji musi być w pełni odgazowany i przygotowany pod produkcję folii stretch.

d. Podwójny filtr pracy ciągłej. Każdy z dwóch filtrów musi składać się z dwóch laserowych tarcz filtracyjnych znajdujących się przed systemem podwójnego odgazowania. Powierzchnia filtracji całkowitej obu filtrów min.: 2 600 cm2, średnica każdego filtra: min. 350 mm.

e. Średnica ślimaka 160–165 mm.

f. Moc zagęszczarki: 315–350 kW.

g. Moc ekstrudera: 380–415 kW sterowanie na falowniku.

h. Cięcie granulatu na głowicy wodnej.

i. Wirówka pozioma do suszenia granulatu.

j. Maszyna z wydłużonym układem plastyfikującym o 5 L/D i założonym drugim zmieniaczem sit typu backflash, średnica sita nie mniejsza niż 250 mm, powierzchnia filtracji min. 1 900 cm2.

k. Stacja big-bag z silosem i wagą ważącą ilość granulatu w workach.

l. Maszyna musi posiadać certyfikat CE.

m. Układ odświeżający połączony bezpośrednio z wytłaczarką, mający na celu w jak największym stopniu wyeliminowanie zapachu z wyprodukowanego regranulatu/pelletu.

Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym dostępnym na stronie: https://www.grabplast.pl/oferta_2a.html

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 11/09/2020
Koniec: 15/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wszystkie wskazane powyżej elementy układu technologicznego stanowić będą jedną linię technologiczną zintegrowaną procesowo i zintegrowane automatyką sterowania.

Wskazane parametry funkcjonalne wskazane w wybranej ofercie zostaną przeniesione do umowy i będą podstawą odbioru maszyn i urządzeń.

Więcej informacji w zapytaniu ofertowym dostępnym na stronie: https://www.grabplast.pl/oferta_2a.html

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Element 4: Układ filtracji, uzdatniania i chłodzenia wody

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42000000 Maszyny przemysłowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce realizacji projektu: Grabowo, nr działki 504/13.

Miejsce przechowywania dokumentacji projektu: w siedzibie Zamawiającego tj. Grabowo 113, 14-229 Rożental.

II.2.4)Opis zamówienia:

Element 4: Układ filtracji, uzdatniania i chłodzenia wody:

Pracujący w systemie układu zamkniętego wody do mycia.

Funkcjonalność procesowa obejmuje:

• Minimalną przepustowość oczyszczalni łączna dla oczyszczania mechanicznego – 60 m3/h.

• Minimalną przepustowość oczyszczalni dla oczyszczania chemiczno-fizycznego – 30 m3/h.

• Układ wyposażony w system do uzupełnienia wody w ilości ok 1m3/h.

W skład tego układu wchodzą następujące urządzenia:

a. Przepompownia.

b. Oddzielacz bębnowy.

c. Zbiornik uśredniający.

d. Flokulator rurowy.

e. Automatyczna stacja dozowania chemii.

f. Urządzenie sedymentacyjno-flotacyjne, z dwustopniową jednostką do flotacji rozpuszczonego powietrza.

g. Zbiornik osadu.

h. Prasa do odwadniania osadu.

i. Instalacja wody powrotnej, łącznie ze zbiornikiem, pompami nadmiarowymi i przepływomierzami.

j. Układ chłodzenia wody systemowej połączony z wytłaczarką. Wymagana moc chłodnicza układu wytłaczarki nie mniej niż 310 kW. Minimalna moc chłodzenia pomp próżniowych i szafy elektrycznej nie mniej niż 20 kW. Wymagana temperatura medium chłodniczego min. 25 oC (chłodzenie układu wytłaczarki) i min. 12 oC (chłodzenie pomp próżniowych i szafy elektrycznej). Napełnienie układu glikolem lub cieczą równoważną. Zakres pracy z elementem grzewczym nie mniej niż -5 oC i nie więcej niż 90 oC

Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym dostępnym na stronie: https://www.grabplast.pl/oferta_2a.html

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 11/09/2020
Koniec: 15/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wszystkie wskazane powyżej elementy układu technologicznego stanowić będą jedną linię technologiczną zintegrowaną procesowo i zintegrowane automatyką sterowania.

Wskazane parametry funkcjonalne wskazane w wybranej ofercie zostaną przeniesione do umowy i będą podstawą odbioru maszyn i urządzeń.

Więcej informacji w zapytaniu ofertowym dostępnym na stronie: https://www.grabplast.pl/oferta_2a.html

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wymagania podstawowe:

Określone w stosunku do przedmiotu zamówienia i Wykonawcy, których brak możliwości spełnienia przez Wykonawcę, powoduje negatywną ocenę i odrzucenie oferty:

1. Oferta musi obejmować minimum jeden element przedmiotu zamówienia wskazany w rozdziale II pkt 3 zapytania ofertowego nr 2A/NFOŚ/2020 z dnia 9 września 2020 r. oraz cały zakres przedmiotu zamówienia.

2. Minimalna wydajność linii technologicznej 1400–1500 kg/h, praca w systemie ciągłym, nie licząc przerw konserwacyjnych. W przypadku ofert częściowych wydajność ta dotyczyć będzie elementu 1 i 2 wskazanych w rozdziale II pkt 3 zapytania ofertowego nr 2A/NFOŚ/2020 z dnia 9 września 2020 r.

3. Oferent w odniesieniu do przedmiotu zamówienia jest zobowiązany wskazać referencyjne instalacje w ilości min. 2 szt. odnoszące się do marki/typu (o zbliżonych parametrach wielkości i wydajności) wykonane/ dostarczone w okresie ostatnich 5 lat.

Referencyjne instalacje należy wskazać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania dostępnego na stronie: https://www.grabplast.pl/oferta_2a.html

4. Maksymalny okres realizacji umowy – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

5. Minimalny okres gwarancji na całą linię technologiczną/podzespoły/poszczególne elementy – 12 miesięcy.

6. Minimalne wymagania dotyczące serwisu gwarancyjnego:

a. obsługa zgłoszenia w języku polskim;

b. podjęcie działań serwisowych – bezpośrednio po zgłoszeniu;

c. maksymalny czas reakcji serwisu w przypadku braku możliwości zdalnego usunięcia awarii – 48 godzin.

7. Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego lub wskazanie alternatywnych możliwości świadczenia takiego serwisu

8. O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent/Wykonawca spełniający łącznie następujące warunki:

a) Dysponuje potencjałem osobowym, technicznym i finansowym, a w szczególności do-świadczeniem i uprawnieniami dającymi zdolność do wykonania zamówienia. Dla weryfikacji oferent jest obowiązany wskazać (w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania dostępnego na stronie: https://www.grabplast.pl/oferta_2a.html) referencje z wykonania min. 2 zamówień o zbliżonej wielkości (wartościowej) zamówienia.

b) Niezalegający z zapłatą podatków i składek ubezpieczenia społecznego. Dla weryfikacji zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i składkach ZUS, lub innych danin publiczno-prawnych.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Maksymalny okres realizacji umowy – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 129-315696
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/10/2020
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/11/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/10/2020
Czas lokalny: 16:00
Miejsce:

Grabowo 113, 14-229 Rożental

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcia ofert dokona powołany przez spółkę zespół. Spółka nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: nie dotyczy
Miejscowość: Grabowo
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: nie dotyczy
Miejscowość: Grabowo
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: nie dotyczy
Miejscowość: Grabowo
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2020