Usługi - 432050-2017

31/10/2017    S209

Belgia-Bruksela: UCA 17/004 Zadania z zakresu analizy i kontroli realizacji robót lub pomocy w dziedzinie architektury (część 1) i inżynierii budowlanej (część 2) w odniesieniu do budynków Rady

2017/S 209-432050

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Rada Unii Europejskiej, secrétariat général
Adres pocztowy: Wetstraat/rue de la Loi 175
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1048
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: unité de coordination des acquisitions
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 2-2818062
Faks: +32 2-2810262

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

UCA 17/004 Zadania z zakresu analizy i kontroli realizacji robót lub pomocy w dziedzinie architektury (część 1) i inżynierii budowlanej (część 2) w odniesieniu do budynków Rady

Numer referencyjny: UCA 17/004.
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej zamierza podpisać 2 wielokrotne umowy ramowe w systemie kaskadowym:

— część 1: zadania z zakresu analizy w dziedzinie architektury,

— część 2: zadania z zakresu analizy w dziedzinie inżynierii budowlanej.

Zadania mogą być dwojakiego rodzaju:

— zadania z zakresu analizy i kontroli robót obejmujące niektóre lub wszystkie etapy projektu wstępnego, pozwolenia (w razie potrzeby), projektu, pomocy w ramach procedur przetargowych, nadzoru wykonania robót, odbioru projektów restrukturyzacji, rozbudowy, renowacji lub odbudowy,

— pojedyncze zadania pomocy lub doradztwa w dziedzinie budownictwa.

Sekretariat zawrze maksymalnie 6 umów ramowych (po 3 na część) w systemie kaskadowym na taki sam łączny okres 7 lat.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 070 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadania z zakresu analizy i kontroli realizacji robót lub pomocy w dziedzinie architektury

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71241000 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bruksela i okolice (Belgia).

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są:

— zadania z zakresu analizy i kontroli robót w dziedzinie architektury obejmujące niektóre lub wszystkie etapy projektu wstępnego, pozwolenia (w razie potrzeby), projektu, pomocy w ramach procedur przetargowych, nadzoru wykonania robót, odbioru projektów restrukturyzacji, rozbudowy, renowacji lub odbudowy,

— pojedyncze zadania pomocy lub doradztwa w dziedzinie budownictwa.

Budynki objęte zamówieniem:

— budynek im. Justusa Lipsiusa przy rue de la Loi w Brukseli, który jest siedzibą Rady Unii Europejskiej i jej sekretariatu. Jego całkowita powierzchnia brutto wynosi 228 000 m2. Budynek został ukończony w 1995. Znajdują się w nim pomieszczenia konferencyjne, biura, restauracje, infrastruktura sportowa, pomieszczenia drukarni, pomieszczenia magazynowe i parkingi,

— budynek Lex przy rue de la Loi w Brukseli, którego całkowita powierzchnia brutto wynosi 81 000 m2. Budynek został ukończony w 2007. Znajdują się w nim sale konferencyjne, biura, restauracja, pomieszczenia magazynowe i parkingi,

— budynek Europa przy rue de la Loi w Brukseli, którego całkowita powierzchnia brutto wynosi 71 000 m2. Budynek został ukończony w 2016. Znajdują się w nim sale konferencyjne, biura, restauracje i parkingi,

— żłobek przy rue de la Brabançonne w Brukseli, którego całkowita powierzchnia brutto wynosi 6 000 m2. Budynek został ukończony w 2006,

— magazyn, który aktualnie znajduje się w Overijse. W 2017 zastąpi go magazyn w Neder-Over-Heembeek.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: organizacja i zespół / Waga: 18
Kryterium jakości - Nazwa: ocena metodyczna / Waga: 18
Kryterium jakości - Nazwa: portfolio demonstracyjne / Waga: 24
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadania z zakresu analizy i kontroli realizacji robót lub pomocy w dziedzinie inżynierii budowlanej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71241000 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bruksela i okolice (Belgia).

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są:

— zadania z zakresu analizy i kontroli robót w dziedzinie inżynierii budowlanej obejmujące niektóre lub wszystkie etapy projektu wstępnego, pozwolenia (w razie potrzeby), projektu, pomocy w ramach procedur przetargowych, nadzoru wykonania robót, odbioru projektów restrukturyzacji, rozbudowy, renowacji lub odbudowy,

— pojedyncze zadania pomocy lub doradztwa w dziedzinie budownictwa.

Budynki objęte zamówieniem:

— budynek im. Justusa Lipsiusa przy rue de la Loi w Brukseli, który jest siedzibą Rady Unii Europejskiej i jej sekretariatu. Jego całkowita powierzchnia brutto wynosi 228 000 m2. Budynek został ukończony w 1995. Znajdują się w nim pomieszczenia konferencyjne, biura, restauracje, infrastruktura sportowa, pomieszczenia drukarni, pomieszczenia magazynowe i parkingi,

— budynek Lex przy rue de la Loi w Brukseli, którego całkowita powierzchnia brutto wynosi 81 000 m2. Budynek został ukończony w 2007. Znajdują się w nim sale konferencyjne, biura, restauracja, pomieszczenia magazynowe i parkingi,

— budynek Europa przy rue de la Loi w Brukseli, którego całkowita powierzchnia brutto wynosi 71 000 m2. Budynek został ukończony w 2016. Znajdują się w nim sale konferencyjne, biura, restauracje i parkingi,

— żłobek przy rue de la Brabançonne w Brukseli, którego całkowita powierzchnia brutto wynosi 6 000 m2. Budynek został ukończony w 2006,

— magazyn, który aktualnie znajduje się w Overijse. W 2017 zastąpi go magazyn w Neder-Over-Heembeek.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: organizacja i zespół / Waga: 18
Kryterium jakości - Nazwa: ocena metodyczna / Waga: 18
Kryterium jakości - Nazwa: portfolio demonstracyjne / Waga: 24
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 048-087554
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1700000388
Część nr: 1 — pierwszy wykonawca
Nazwa:

Zadania z zakresu analizy i kontroli realizacji robót lub pomocy w dziedzinie architektury

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/09/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ART48 scrl — Beauvoir architecture
Krajowy numer identyfikacyjny: BE0812350254
Adres pocztowy: rue Stassart 48
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1050
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Kardham Amsyscom SAS
Krajowy numer identyfikacyjny: FR 12 384 407 896
Adres pocztowy: 25 boulevard du Président Wilson
Miejscowość: Strasbourg
Kod NUTS: FRF Not specified
Kod pocztowy: 67000
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 490 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1700000389
Część nr: 1 — drugi wykonawca
Nazwa:

Zadania z zakresu analizy i kontroli realizacji robót lub pomocy w dziedzinie architektury

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/10/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Roose Partners Architects sc sprl
Krajowy numer identyfikacyjny: BE0475089370
Adres pocztowy: rue du Filleul 18
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1190
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 490 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1700000390
Część nr: 1 — trzeci wykonawca
Nazwa:

Zadania z zakresu analizy i kontroli realizacji robót lub pomocy w dziedzinie architektury

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/10/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Baneton-Garrino Architectes sprl
Krajowy numer identyfikacyjny: BE0473669608
Adres pocztowy: rue Victor Allard 147
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1180
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 490 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1700000391
Część nr: 2 — pierwszy wykonawca
Nazwa:

Zadania z zakresu analizy i kontroli realizacji robót lub pomocy w dziedzinie inżynierii budowlanej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/09/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MR Engineering
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: TPF Engineering SA
Krajowy numer identyfikacyjny: BE0400 422 532
Adres pocztowy: avenue de Haveskercke 46
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1090
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 580 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1700000392
Część nr: 2 — drugi wykonawca
Nazwa:

Zadania z zakresu analizy i kontroli realizacji robót lub pomocy w dziedzinie inżynierii budowlanej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/10/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SECA Benelux Sprl
Krajowy numer identyfikacyjny: BE0872931308
Adres pocztowy: boulevard Paepsem 18A
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1070
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SIC Ingénierie sprl
Krajowy numer identyfikacyjny: BE0872931308
Adres pocztowy: chaussée de Louvain 431
Miejscowość: Lasne
Kod NUTS: BE31 Prov. Brabant Wallon
Kod pocztowy: 1380
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 580 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1700000393
Część nr: 2 — trzeci wykonawca
Nazwa:

Zadania z zakresu analizy i kontroli realizacji robót lub pomocy w dziedzinie inżynierii budowlanej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/09/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: VK Engineering SA
Krajowy numer identyfikacyjny: BE0439529962
Adres pocztowy: avenue Clemenceau 87
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1070
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 580 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

w ciągu 2 miesięcy od powiadomienia strony skarżącej, a w przypadku braku powiadomienia od dnia zapoznania się z danym faktem.

Złożenie skargi u Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie powoduje zawieszenia ani rozpoczęcia na nowo biegu terminu składania odwołań.

Terminy procesowe zostały przedłużone o 10-dniowy termin uwzględniający odległość, bez względu na miejsce siedziby lub zamieszkania zainteresowanej strony.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Rada Unii Europejskiej, secrétariat général
Adres pocztowy: rue de la Loi/Wetstraat 175
Miejscowość: Bruxelles
Kod pocztowy: 1048
Państwo: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 2-281-8062
Faks: +32 2-281-0262

Adres internetowy: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/10/2017