W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 432185-2021

26/08/2021    S165

Rumunia-Cluj-Napoca: Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

2021/S 165-432185

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 134-357688)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Compania de Apa Somes S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 201217
Adres pocztowy: Strada: 21 Decembrie 1989, nr. 79
Miejscowość: Cluj-Napoca
Kod NUTS: RO113 Cluj
Kod pocztowy: 400604
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Delia Crăciun
E-mail: joue@casomes.ro
Tel.: +40 264591444
Faks: +40 264430886
Adresy internetowe:
Główny adres: www.casomes.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

CL3 - Extinderea rețelelor de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Cluj-Napoca

Numer referencyjny: CL3 – POIM
II.1.2)Główny kod CPV
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Contractul de lucrari CL3 - Extinderea retelelor de alimentare si canalizare in Municipiul Cluj-Napoca cuprinde toate constructiile necesare pentru extinderea infrastructurii de apa si canalizare.

Contractul include lucrari de extindere a retelelor de distributie apa pe aproximativ 28 km, realizarea a 4 rezervoare noi, a 11 statii de pompare apa potabila si extinderea retelelor de canalizare pe o lungime de aproximativ 28 km, realizarea a 10 statii de pompare apa uzata si a 7 km de conducte de refulare. Lucrari de branșamente si racorduri la consumatori si lucrari auxiliare.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/08/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 134-357688

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 30/08/2021
Powinno być:
Data: 20/09/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 30/08/2021
Powinno być:
Data: 20/09/2021
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 02/03/2022
Powinno być:
Data: 20/03/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje: