Usługi - 432539-2019

16/09/2019    S178

Luksemburg-Luksemburg: Usługi tłumaczeń pisemnych na język niemiecki

2019/S 178-432539

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: Directorate-General for Translation, Plateau de Kirchberg BP 1601
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Kod pocztowy: L-2929
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Stephane Vivard
E-mail: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.europarl.europarl.eu
Adres profilu nabywcy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5413
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5413
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: Mr Stéphane Vivard, Konrad Adenauer Building, Office 00D001
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2929
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Stephane Vivard
E-mail: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Adresy internetowe:
Główny adres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5413
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi tłumaczeń pisemnych na język niemiecki

Numer referencyjny: TRA/DE/2019
II.1.2)Główny kod CPV
79530000 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Parlament Europejski występujący jako instytucja zamawiająca w imieniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów postanowił opublikować niniejsze zaproszenie do składania wniosków w celu zawarcia umów ramowych o świadczenie usług tłumaczeń jednojęzycznych lub wielojęzycznych dokumentów źródłowych z języka angielskiego lub francuskiego, lub włoskiego, lub hiszpańskiego na język niemiecki.

Umowa ramowa wejdzie w życie 1.1.2020 lub z dniem podpisania przez ostatnią z umawiających się stron i będzie obowiązywała do końca 2020 roku. Maksymalny czas trwania umowy ramowej wynosi 5 lat.

Podpisanie umowy ramowej nie stanowi zobowiązania do powierzania zleceń w zakresie tłumaczeń w ramach umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Opis zamówienia:

Szacowana maksymalna liczna standardowych stron tłumaczeniowych rocznie (wskazanie nie jest umownie wiążące):

Parlament Europejski: 40 000

Europejski Trybunał Obrachunkowy: 2 500

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny: 4 000

Europejski Komitet Regionów: 2 500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Przedmiotowa umowa ramowa podlega corocznemu automatycznemu wznowieniu (jej okres obowiązywania nie może jednak przekraczać 5 lat), o ile jedna ze stron nie wniesie sprzeciwu wobec wznowienia umowy, wysyłając list polecony co najmniej 3 miesiące przed upływem początkowego okresu obowiązywania lub przed dniem, w którym przypada coroczne wznowienie umowy. Wznowienie takie nie wiąże się z żadnymi zmianami ani odroczeniem wykonania przyjętych zobowiązań.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wybrani oferenci zostaną sklasyfikowani zgodnie z kryteriami udzielenia zamówienia (zob. rozdział 15 specyfikacji).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Oferent musi dostarczyć wraz ofertą dokumenty wymienione w załącznikach XIV i XV specyfikacji zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. projekt umowy i specyfikacja zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 5
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza cztery lata:

Taki okres obowiązywania umowy wynika z długości kadencji Parlamentu Europejskiego, która trwa 5 lat, oraz z faktu, że z poprzednich doświadczeń wynika, że w ostatnim roku cyklu legislacyjnego występuje największe zapotrzebowanie na tłumaczenia pisemne, a tym samym na zlecenia tłumaczeń firmom zewnętrznym.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/10/2019
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

informacja zostanie podana w późniejszym terminie.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Uczestniczyć może tylko 1 przedstawiciel. Oferenci, którzy nie prześlą powiadomienia na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem otwarcia ofert, automatycznie nie zostaną dopuszczeni do udziału w sesji otwarcia ofert. W powiadomieniu należy podać nazwisko osoby uczestniczącej w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Termin składania wniosków o dodatkowe informacje: 21.10.2019, godz. 12:00.

Termin wysyłania odpowiedzi na wnioski o dodatkowe informacje: 25.10.2019.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 433766
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 433766
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/09/2019