Usługi - 432764-2020

Submission deadline has been amended by:  477511-2020
15/09/2020    S179

Polska-Zielona Góra: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2020/S 179-432764

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Krajowy numer identyfikacyjny: 9291415264
Adres pocztowy: ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Kod pocztowy: 65-454
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: sekretarz organizacyjny konkursu – architekt Tomasz Klimek, SARP Gorzów Wlkp.; zastępca sekretarza organizacyjnego konkursu – architekt Helena Kułak SARP Gorzów Wlkp.
E-mail: usilucs@architektsarp.pl
Tel.: +48 663217440/+48 507198625
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gorzow.sarp.org.pl/konkurs-usilucs
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.gorzow.sarp.org.pl/konkurs-usilucs
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Sekretariat Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego, SARP Oddział Gorzów Wlkp.
Adres pocztowy: ul. Wełniany Rynek 3, pok. 306
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: sekretarz organizacyjny konkursu – architekt Tomasz Klimek, SARP Gorzów Wlkp.; z-ca sekretarza organizacyjnego konkursu – architekt Helena Kułak SARP Gorzów Wlkp.
Tel.: +48 663217440/ +48 507198625
E-mail: usilucs@architektsarp.pl
Kod NUTS: PL POLSKA
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gorzow.sarp.org.pl/konkurs-usilucs
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji budowy siedziby US oraz LUCS w Gorzowie Wlkp. wraz z ukształtowaniem bezpośredniego otoczenia urbanistycznego

II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71300000 Usługi inżynieryjne
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.4)Opis zamówienia:

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektonicznego dla budynku/budynków Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. oraz stworzenie w obrębie jego bezpośredniego otoczenia urbanistycznego przestrzeni publicznej wysokiej jakości, atrakcyjnej dla użytkowników i mieszkańców oraz powiązanej z obszarami przyległymi. Budynek/budynki winien/winny charakteryzować się nowoczesnymi rozwiązaniami zarówno jeśli chodzi o organizację pracy obiektu, jak i zastosowane rozwiązania technologiczne i materiałowe. Zastosowane technologie powinny zapewnić energooszczędność budynku, wyrażoną przez spełnienie przezeń odpowiednich norm i przepisów w tym względzie. Obiekt/obiekty powinien/powinny być zaprojektowany/zaprojektowane tak, aby stanowił/stanowiły jak najmniejsze obciążenie dla środowiska i nie generował/generowały nadmiernej ilości zanieczyszczeń i odpadów. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na działkach gruntu nr 352/1, 352/3, 1857/3, 1857/4, 1857/8, zlokalizowanych w Gorzowie Wlkp. u zbiegu ulic Wał Okrężny oraz Trasa Nadwarciańska (Gorzów Wlkp., obręb 086101_1.0010 Zamoście), w zakresie:

• dokonania własnych analiz, w tym w oparciu o materiały załączone do Regulaminu Konkursu,

• wykreowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej stanowiącej podstawę do sporządzenia projektów – budowlanego (projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego) i wykonawczego – dla Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp.

• dostosowania zaplanowanych przedsięwzięć do współczesnych potrzeb administracji skarbowej,

• uporządkowania zabudowy i wskazania terenów podlegających przebudowie z ujęciem sposobu ich przeprowadzenia,

• usprawnienia lub przekształcenia układu komunikacyjnego – z uwzględnieniem organizacji ruchu pieszego i rowerowego, lokalizacji przestrzeni publicznych ruchu pieszego oraz lokalizacji parkingów.

W konkursie mogą uczestniczyć: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie spełniające następujące warunki:

a) Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji oraz w zakresie wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna że warunek został spełniony w tym zakresie jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, że w skład zespołu autorskiego wchodzi przynajmniej jedna osoba* przeznaczona do realizacji zamówienia, posiadająca aktualne uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i będąca członkiem Izby Architektów RP, a przypadku osób spoza terenu Rzeczypospolitej Polskiej – posiadająca właściwe aktualne uprawnienia dla danego państwa oraz, że osoba ta wykonała co najmniej jedną usługę polegającą na koordynacji wykonania jako autor lub współautor dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem dla niej nadzoru autorskiego dotyczącą budowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy minimum 2 000 m2, która zakończyła się sfinalizowaniem budowy i uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie w ciągu ostatnich 10 lat (załącznik nr 3),

*Uwaga: Osoba ta musi być wykazana zarówno w zgłoszeniu (załącznik nr 1), jak i w Karcie identyfikacyjnej dołączonej do pracy konkursowej, celem identyfikacji zespołu biorącego udział w konkursie (załącznik nr 7).

b) Dotyczącej sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

c) Nie podlegają wykluczeniu z tytułu art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz art. 120 ust. 2 Pzp.

Szczegóły warunków uczestnictwa w konkursie opisano w pkt III Regulaminu konkursu.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

— kryterium I – waga 20 % – urbanistyka – walory wkomponowania budynku w tkankę miejską, jakość ukształtowania otoczenia urbanistycznego,

— kryterium II – waga 25 % – jakość rozwiązań funkcjonalnych,

— kryterium III – waga 20 % – walory rozwiązań formy budynku,

— kryterium IV – waga 20 % – oryginalność i siła wyrazu rozwiązania,

— kryterium V – waga 15 % – koszt realizacji inwestycji i koszt dokumentacji projektowej. projektowej.

Ocena będzie polegała na przyznaniu przez każdego z sędziów punktów w zakresie każdego z wymienionych w pkt VII 2.1. Regulaminu konkursu, kryteriów oceny i odpowiednio do maksymalnej wartości procentowej kryterium tj. kryterium I, III i IV od 0 do 20, kryterium II. od 0 do 25, kryterium V od 0 do 15, przy czym waga wartości inwestycji w kryterium V wyniesie od 0 do 10, waga wartości dokumentacji projektowej w kryterium V wyniesie od 0 do 5.

Punkty przyznane ocenianej pracy przez każdego z sędziów sumuje się w ramach każdego z kryteriów.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/10/2020
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

Zamawiający przewiduje przyznanie zgodnie z decyzją sądu konkursowego następujących nagród:

• I miejsce – nagroda główna – 30 000,00 PLN i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przewidziane w art. 67 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia jest szczegółowe opracowanie pracy konkursowej w postaci wykonania projektu budowlanego (projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego) i wykonawczego.

• II miejsce – nagroda pieniężna – 20 000,00 PLN.

• III miejsce – nagroda pieniężna – 10 000,00 PLN.

• IV, V i VI miejsce – wyróżnienia honorowe.

Szczegóły dotyczące nagród znajdują się w pkt VIII Regulaminu konkursu.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

1. Termin zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora najlepszej pracy konkursowej na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – 31 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

2. Termin wypłacenia nagród – wypłata nagród nastąpi w terminie po 16 dniach od dnia ustalenia wyników konkursu nie później niż do 29.12.2020.

3. Kwoty, o których mowa w pkt IV.5.1 zostaną pomniejszone o należne podatki na podstawie odrębnych przepisów.

Szczegóły dotyczące nagród znajdują się w pkt VIII Regulaminu konkursu.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Przewodniczący: architekt Jerzy Grochulski – SARP Warszawa
sędzia: Katarzyna Kasperczak – Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
sędzia: Alicja Listwoń – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp.
sędzia: Jacek Kozłowski – Zastępca Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp.
sędzia: Agnieszka Fryziak – pracownik ds. zamówień publicznych IAS Zielona Góra
sędzia: architekt Aleksandra Rybak – sędzia – SARP Gorzów Wlkp.
sędzia: architekt Andrzej Wójcik – sędzia – SARP Gorzów Wlkp.
sędzia: architekt Leszek Horodyski – sędzia referent – SARP Gorzów Wlkp.
sędzia: architekt Dariusz Górny – sędzia referent – SARP Gorzów Wlkp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wymagana zawartość wniosku do udziału w konkursie:

a) wypełniona karta zgłoszenia udziału w konkursie wg wzoru (załącznik nr 1) wraz z wykazem osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za jego realizację wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w tym dotyczące przesłanek wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz art. 120 ust. 2 ustawy Pzp – w przypadku uczestników konkursu wspólnie ubiegających się o udział w konkursie, oświadczenie składane jest w jednym egzemplarzu wspólnie przez wszystkich uczestników lub pełnomocnika w ich imieniu (załącznik nr 2);

c) oświadczenie dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia (załącznik nr 3);

d) dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania uczestników konkursu wspólnie ubiegających się o dopuszczenie do udziału w konkursie;

e) stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania wniosku nie wynika bezpośrednio ze złożonego do wniosku odpisu z właściwego rejestru,

f) oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych wg wzoru (załącznik nr 4);

g) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;

h) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

i) zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że uczestnik konkursu nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że uczestnik zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp;

j) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków lub innego dokumentu potwierdzającego, że uczestnik konkursu zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp;

k) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania uczestnikowi konkursu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – składane w sytuacji, gdy Uczestnik konkursu będzie polegał na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (z wykorzystaniem załącznika nr 3).

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej: www.gorzow.sarp.org.pl/konkurs-usilucs

Termin składania prac konkursowych: do 2.12.2020 do godz. 15.00.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w rozdziale XXVI SIWZ i dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem tego, że wartość zamówienia jest równa lub większa niż kwoty określone w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2020