Roboty budowlane - 432831-2019

16/09/2019    S178

Polska-Poznań: Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

2019/S 178-432831

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 156-384269)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu
Adres pocztowy: Siemiradzkiego 5a
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 60-763
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Konieczna
E-mail: przetargi.poznan@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 618646-302
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dokończenie robót na węźle Stęszew drogi ekspresowej S5 Poznań-Wronczyn oraz na dk nr 32 wchodzącej w zakres budowy węzła

Numer referencyjny: O.PO.D-3.2411.58.2019
II.1.2)Główny kod CPV
45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Dokończenie robót na węźle Stęszew drogi ekspresowej S5 Poznań-Wronczyn oraz na dk nr 32 wchodzącej w zakres budowy węzła.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/09/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 156-384269

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/09/2019
Powinno być:
Data: 18/09/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/09/2019
Powinno być:
Data: 18/09/2019
VII.2)Inne dodatkowe informacje: