Usługi - 433090-2014

Wyświetl widok skrócony

20/12/2014    S246

Belgia-Bruksela: Wsparcie w kluczowych działaniach europejskiej platformy technologicznej w zakresie ogrzewania i chłodzenia ze źródeł odnawialnych (RHC TP)

2014/S 246-433090

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji, Dyrekcja G — Energia, Dział G3
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=680

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=dg&lg=en

Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/research/dgs/tenders/open_en.cfm

Dostęp elektroniczny do informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=680

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji, Dyrekcja G — Energia, Dział G3
Adres pocztowy: biuro: CDMA 00/051
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: kierownik działu

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Inny: europejska polityka w dziedzinie badań naukowych i innowacji.
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wsparcie w kluczowych działaniach europejskiej platformy technologicznej w zakresie ogrzewania i chłodzenia ze źródeł odnawialnych
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 11: Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: głównie siedziba wykonawcy.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Europejska platforma technologiczna w zakresie ogrzewania i chłodzenia ze źródeł odnawialnych (RHC TP) przygotowała — m.in. przy wsparciu udzielonym w ramach Siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji — 5 planów działania (dokumenty dostępne nieodpłatnie w witrynie internetowej http://www.rhc-platform.org):

— plan działania dotyczący technologii ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną (wyd. czerwiec 2014),
— plan działania dotyczący technologii wykorzystujących energię geotermalną (wyd. marzec 2014),
— plan działania dotyczący technologii wykorzystujących biomasę (wyd. marzec 2014),
— plan działania dotyczący przekrojowych technologii integracyjnych (wyd. marzec 2014),
— wspólny plan działania w zakresie wdrażania technologii ogrzewania i chłodzenia ze źródeł odnawialnych (wyd. czerwiec 2014).
Istnieje obecnie potrzeba dokonania oceny stopnia wdrożenia tych planów działania i przygotowania sprawozdania z oceny.
Należy również przeanalizować pewne szczególne aspekty sektora ogrzewania i chłodzenia (opartego zarówno na źródłach odnawialnych, jak i paliwach kopalnych) oraz przygotować sprawozdanie na ich temat, w szczególności w odniesieniu do kierunku rozwoju branży grzewczej i chłodniczej.
W celu ustalenia przyczyn sukcesów i niepowodzeń potrzebna jest analiza zachowań konsumentów oraz głównych modeli biznesowych w sektorze ogrzewania i chłodzenia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79419000 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji, 79411100 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej, 73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Cena nie może przekraczać 750 000 EUR. Oferty zawierające wyższą cenę zostaną odrzucone.
Szacunkowa wartość bez VAT: 750 000 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 40 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zob. dokumentacja przetargowa.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Jeżeli zostanie wybrana wspólna oferta, Komisja może wymagać przyjęcia szczególnej formy prawnej, to znaczy takiej, w której wszyscy partnerzy będą solidarnie odpowiedzialni wobec Komisji.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: zob. dokumentacja przetargowa.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: zob. dokumentacja przetargowa.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: zob. dokumentacja przetargowa.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
zob. dokumentacja przetargowa.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
zob. dokumentacja przetargowa.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
PP-2041/2014.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.3.2015
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 13.3.2015 - 10:30

Miejscowość:

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji, budynek CDMA, pokój -1/044, rue du Champ de Mars 21, 1049 Bruksela, BELGIA.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak

Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Oferenci zainteresowani udziałem w sesji otwarcia ofert proszeni są o zgłoszenie tego zamiaru pocztą elektroniczną na adres rtd-energy-tender-support-rhc-tp@ec.europa.eu z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem. Zgłoszenie musi być podpisane przez upoważnionego urzędnika oferenta i zawierać nazwisko i imię, datę urodzenia w formacie DD/MM/RRRR, numer oraz datę ważności dowodu tożsamości oraz narodowość przedstawiciela (1 przedstawiciela każdego oferenta), który weźmie udział w sesji otwarcia ofert w imieniu oferenta. W recepcji budynku Komisji osoba ta zostanie poproszona o okazanie dokumentu tożsamości na potwierdzenie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 7PR oraz program „Horyzont 2020”.
VI.3)Informacje dodatkowe

Zaleca się, aby każdy zainteresowany niniejszym zaproszeniem do składania ofert zarejestrował się na platformie elektronicznych zamówień publicznych „eTendering” (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=680) — zob. sekcja „Zarejestruj się” po lewej stronie. Dzięki temu można będzie zadawać pytania dotyczące zaproszenia, a także sprawdzać regularnie automatyczne aktualizacje dotyczące zmian, które mogą być publikowane w odniesieniu do konkretnego zaproszenia (dodatkowe dokumenty, pytania i odpowiedzi itp.).

Cena podana w pkt II.2.1 jest ceną maksymalną. Oferty przekraczające tę kwotę zostaną uznane za niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i odrzucone.

Łącze do platformy eTendering, z której można pobrać dokumentację przetargową i na której można zadawać pytania: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=680

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.12.2014