Bunuri - 433748-2020

16/09/2020    S180

România-Bucureşti: Echipament de reţea

2020/S 180-433748

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Academia de Studii Economice București
Număr naţional de înregistrare: 4433775
Adresă: Piața Romană nr. 6
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010374
Țară: România
Persoană de contact: Cristina Niculie
E-mail: achizitiipublice@ase.ro
Telefon: +40 213191900
Fax: +40 213191966
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.ase.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103184
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Instituție de învățământ
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Materiale suport tehnic, HDD- uri și echipamente de rețea

Număr de referinţă: 4433775_2020_PAAPD1122649
II.1.2)Cod CPV principal
32420000 Echipament de reţea
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului il reprezinta furnizarea de: materiale pentru suport tehnic, HDD-uri pentru Fujitsu Primergy, echipamente active de retea, in cantitatile minime/maxime si cu specificatiile tehnice enunțate în caietul de sarcini – parte a documentatiei de atribuire.

Se va încheia căte un acord-cadru pe fiecare lot, pentru o perioada de 24 de luni, cu maximum doi operatori economici, fara reluarea competiției.

Termenul-limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este: 18 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 4 990 544.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 3
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 3
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Ofertele se vor depune fie pentru unul, fie pentru mai multe loturi. Cantitățile minime/maxime aferente acordului-cadru, precum si cele care ar putea face obiectul celui mai mare contract subsecvent se regăsesc în caietul de sarcini, pentru fiecare lot. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce urmeaza a fi atribuit pe perioada acordului-cadru este:

— 164 913, 00 RON fără TVA pentru lot 1;

— 383 721,00 RON fără TVA pentru lot 2;

— 1 946 638,00 RON fără TVA pentru lot 3.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Materiale suport tehnic

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30233100 Unităţi de memorie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sediul ASE Bucuresti – Piata Romana nr. 7.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea de materiale suport tehnic: memorii USB, HDD, SSD, memorii RAM, tastaturi, mouse, HUB USB, adaptoare, lupa, banda laminata, masina de gaurit, cabluri telefonice,bride, banda izolatoare, telefoane cu fir, capsatoare pentru cabluri electrice/USB, baterii, video matrix, cabluri VGA/HDMI, surse alimentare PC, prelungitoare electrice/USB, filtru de aer pentru proiector, lampi, carduri memorie, detector metale si cabluri, prin incheierea unui acord-cadru cu maximum doi operatori economici, pentru o perioada de 24 de luni, fara reluarea competitiei. Cantitățile minime/maxime aferente acordului-cadru, precum si cele care ar putea face obiectul celui mai mare contract subsecvent se regăsesc în caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 329 826.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

HDD pentru Fujitsu Primergy

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30233100 Unităţi de memorie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sediul ASE Bucuresti – Piata Romana nr. 7.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea de: controller raid, ssd, HDD, modul memorie RAM, prin incheierea unui acord-cadru cu maximum doi operatori economici, pentru o perioada de 24 de luni, fara reluarea competitiei. Cantitățile minime/maxime aferente acordului-cadru, precum si cele care ar putea face obiectul celui mai mare contract subsecvent se regăsesc în caietul de sarcini, pentru fiecare lot.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 767 442.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipamente de rețea

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
32420000 Echipament de reţea
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sediul ASE Bucuresti – Piata Romana nr. 7.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea de echipamente de retea: switch, modul SPF, acces points, antena acces point prin incheierea unui acord-cadru cu maximum doi operatori economici, pentru o perioada de 24 de luni, fara reluarea competitiei. Cantitățile minime/maxime aferente acordului-cadru, precum si cele care ar putea face obiectul celui mai mare contract subsecvent se regăsesc în caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 893 276.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1. Neincadrarea in situatiile de excludere cf. prevederilor art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.

Operatorii economici care depun oferta, indiferent de calitatea acestora (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), nu trebuie sa se afle sub incidenta prevederilor art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 care determina excluderea din procedura de atribuire. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE va fi completat in mod distinct si furnizat exclusiv in format electronic, de catre operatorul economic(ofertant unic)/fiecare membru al asocierii/subcontractanti/tert sustinator (daca este cazul). Odata cu depunerea DUAE, daca este cazul, se va prezenta in mod obligatoriu angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tertul/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordurile de subcontractare. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Nota: daca exista incertitudini referitoare la situatia a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.

Documentele justificative, care probeaza indeplinirea cerintelor asumate de ofertant prin completarea initiala a formularului DUAE, vor fi depuse, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele doua locuri in clasamentul intermediar întocmit după finalizarea licitației electronice) si se vor prezenta in forma actualizata, conform prev. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) pentru toate sediile/punctele de lucru, valabile la momentul prezentarii, pentru toate sediile/punctele de lucru;

2. cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei – Oficiul Registrului Comertului/actul constitutiv al operatorului economic;

3. dupa caz, alte documente prin care operatorul economic demonstreaza ca se incadreaza in situatiile de exceptie care nu determina excluderea din procedura, prevazute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin. (2), respectiv art. 171 din Legea 98/2016;

4. dupa caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. In conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Cerinta nr. 2. Inexistenta conflictului de interese cf. prevederilor art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere/subcontractant/tert sustinator, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute de art. 60 din Legea nr. 98/2016. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:

1. prof. univ. dr. Nicolae Istudor – rector;

2. prof. univ. dr. Ion Anghel – prorector managementul economico-financiar;

3. prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv – prorector relatii cu mediul economico-social si viata studenteasca;

4. prof. univ. dr. Ion Smeureanu – prorector dezvoltarea infrastructurii informationale si logistica;

5. prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu – prorector relatii internationale;

6. prof. univ. dr. Roxana Sarbu – prorector activitate didactica ;

7. prof. univ. dr. Mihaela Alina Dima – prorector cercetare stiintifica, dezvoltare si inovare;

8. lect. univ. dr. Florin Dobre – director general administrativ;

9. ec. dr. Gabriela Loredana Dinulescu – director economic;

10. ec. Cristina Niculie – director, Directia achizitii publice;

11. ing. Marilena Rada – sef Serviciu achiziții, Direcția achizitii publice;

12. ing. Allice-Virginia Herscher-Dobre – inginer, Directia achizitii publice;

13. ec. Cosmina-Gabriela Zurba – economist, Directia achizitii publice;

14. ref. Carmen-Nicoleta Tuca – sef Birou monitorizare și contractare, Directia achizitii publice;

15. ec. Carmen Ghitică – economist, Direcția achiziții publice ;

16. Elena Gaman – director, Directia juridic si contencios administrativ;

17. c. j. Elena Bucur – consilier juridic, Directia juridic si contencios administrativ;

18. an. Gabriel Șutac – director Directia TIC;

19. adm. fin. Doinița-Dobrița Dumitru – sef Serviciul rețele;

20. an. Sorin Chirilă – analist Serviciul rețele;

21. an. Florin Boacă – analist Serviciul rețele;

22. an. Mihai Lăpădat – analist Serviciul rețele.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, insotit de „Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016” (Formularul nr. 4 din fisierul „Modele de formulare”). DUAE va fi completat in mod distinct si furnizat exclusiv in format electronic, de catre operatorul economic(ofertant unic)/fiecare membru al asocierii/subcontractanti/tert sustinator (daca este cazul).

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Nota: daca exista incertitudini referitoare la situatia a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.

Documentele justificative, care probeaza indeplinirea cerintelor asumate de ofertant prin completarea initiala a DUAE:

— „Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016” (Formular nr. 4 din fisierul „Modele de formulare”), va fi anexata DUAE de catre toti ofertantii: operatorul economic(ofertant unic)/fiecare membru al asocierii/subcontractanti/tert sustinator si se va solicita ulterior, în formă actualizată, operatorilor economici clasati pe primele doua locuri in clasamentul intermediar întocmit după finalizarea licitației electronice;

— declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul/asociatul/subcontractantul/tertul sustinator care certifica faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, precum si ca acestea vor fi respectate de catre ofertant/subcontractant/tert sustinator, dupa caz, pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica (Formularul nr. 2 din fisierul „Modele de formulare”). Declaratia va fi anexata DUAE de catre toti ofertantii: operatorul economic (ofertant unic)/fiecare membru al asocierii/subcontractanti/tert sustinator.

Cerinta nr. 1. Inregistrarea in Registrul Comertului.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii. Avand in vedere dispozitiile art. 172 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificari si completari, operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca faptul ca au capacitatea de exercitare a activitatii profesionale in ceea ce priveste realizarea activitatilor economice care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE va fi completat in mod distinct si furnizat exclusiv in format electronic, de catre operatorul economic (ofertant unic)/fiecare membru al asocierii/subcontractanti/tert sustinator (daca este cazul). Odata cu depunerea DUAE, daca este cazul, se va prezenta in mod obligatoriu angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tertul/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordurile de subcontractare. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Nota: daca exista incertitudini referitoare la situatia a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.

Documentele justificative, care probeaza indeplinirea cerintelor asumate de ofertant prin completarea initiala a formularului DUAE, vor fi depuse, la solicitarea autoritatii contractante doar de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 2, 3. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca ca au livrat in ultimii trei ani (calculati de la data-limita pentru primirea ofertelor) produse similare cu cele supuse procedurii de atribuire, in valoare cumulata de cel putin:

— 350 000 RON fara TVA la nivelul unuia sau mai multor contracte pentru lot 2;

— 1 500 000 RON fara TVA la nivelul unuia sau mai multor contracte pentru lot 3.

Prin produse similare cu cele care fac obiectului contractului de achizitie publică se intelege produse comparabile ca nivel sau superioare din punct de vere al complexității/scopului,, produse utilizate în același domeniu de activitate cu cele care fac obiectul fiecărui lot pentru care se solicită experiența similară (exemplu: pentru lot 2 – produse din domeniul componente servere/pentru lot 3 – produse din gama echipamente active de retea si accesorii ale acestora).

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la valorile produselor livrate, similare cu produsele aferente lotului. La nivelul DUAE trebuie precizate cel putin urmatoarele informatii: numarul, data si obiectul contractului invocat drept experienta similara, valoarea, date, beneficiarul. DUAE va fi completat in mod distinct si furnizat exclusiv in format electronic, de catre operatorul economic(ofertant unic)/fiecare membru al asocierii/subcontractanti/tert sustinator (daca este cazul). Odata cu depunerea DUAE, daca este cazul, se va prezenta in mod obligatoriu angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tertul/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordurile de subcontractare. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea cerintelor asumate de ofertant prin completarea initiala a formularului DUAE, vor fi depuse, la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele doua locuri in clasamentul intermediar (intocmit la finalizarea licitatiei electronice) dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: procesul-verbal de receptie si/sau alte documente care dovedesc corectitudinea îndeplinirii contractelor/comenzilor/livrarilor de produse similare declarate initial în DUAE. Ex.: documente constatatoare, recomandari, PV receptie etc., contrasemnate de un reprezentant al beneficiarului (nume, prenume, functia ocupata) din care sa reiasa urmatoarele informatii: denumirea produselor, nr./data contract/comanda, beneficiarul, cantitatea livrata si valoarea corespunzatoare a produselor livrate in perioada de referinta. Se vor lua in calcul contractele executate in calitate de contractant unic, asociat sau subcontractant. In cazul in care autoritatea contractanta este nevoita, indiferent de motive, sa procedeze la decalarea termenului-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, publicand in acest sens o erata, limita inferioara a perioadei de trei ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmand a fi considerata indeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada experientei in intervalul de timp nou-rezultat. Decalarea termenului-limita stabilit pentru depunerea ofertelor si stabilirea astfel a unei noi date nu pot conduce in mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv ca experienta este situata in afara perioadei de trei ani raportate la noua data-limita de depunere a ofertelor, atata timp cat acesta, la data initiala stabilita in anuntul de participare, indeplinea cerinta astfel cum a fost aceasta solicitata. In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de trei ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, eventuala conversie leu alta valuta se face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 2
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică
Informații suplimentare despre licitația electronică:

Conform art. 134 alin. (2) din Legea 98/2016, la licitaţia electronică au dreptul să participe doar operatori economici a căror oferta a fost declarată admisibilă și cărora autoritatea contractanta are obligația de a le transmite simultan, prin mijloace electronice invitaţii de participare la această fază,

Invitația, transmisă prin SICAP, va preciza data şi momentul de început al licitaţiei electronice,

licitaţia electronică va fi organizată într-o singură rundă, cu durată de o zi (24 ore).

Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este prețul total al ofertei (lei, fără TVA), aferent cantităților maxime pentru fiecare lot în parte.

Nu se solicită pas de licitare.

Pe parcursul rundei de licitaţie electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în mod instantaneu tuturor ofertanţilor cel puţin informaţiile care sunt suficiente pentru ca aceştia să-şi poată determina, în orice moment, poziţia p [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 15/10/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 15/01/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15/10/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea „Clarificari” din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai in format electronic si numai pana la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor;

2. Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere;

3. DUAE este pus la dispozitia operatorilor economici interesati, atasat anuntului de participare la sectiunea „Documentatia de atribuire”. Operatorii economici participanti vor completa informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta care au corespondent la nivelul fisei de date a achizitiei si nu vor avea dreptul sa intervina asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerintelor bifate de autoritatea contractanta;

4. Procedura de achizitie publica se va finalzia cu incheierea unui acord-cadru, pe fiecare lot pentru o durata de 24 de luni, cu doi operatori economici, clasati pe primile doua locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Atribuirea contractelor subsecvente se va face catre operatorul economic, declarat castigator, clasat pe locul intai dupa aplicarea criteriului de atribuire. In cazul in care acesta nu va putea onora solicitarea autorității contractante, atribuirea contracului subsecvent se va face catre operatorul economic, clasat pe locul 2, semnatar al acordului-cadru;

4. In ceea ce priveste modificarea acordului-cadru/contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 221 din Legea 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii;

5. Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis prin intermediul SEAP si/sau prin intermediul uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/email;

6. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta in conformitate cu art. 150 alin. (2) din HG nr. 395/2016 si ale art. 219, coroborat cu art. 220 din Legea nr. 98/2016, numele, datele de contact si reprezentantii legali pentru:

— subcontractantii sai implicati in prestarea contractului de achizitie publica;

— subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare;

7. Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi punctaj: in cazul în care, după aplicarea criteriului de atribuire, două oferte prezintă punctaj egal, în vederea departajării acestora, autoritatea contractantă va alege oferta cu cel mai mare punctaj obținut la factorul de evaluare „Pretul ofertei”. In cazul in care exista doua oferte cu aceeasi valoare a propunerii financiare autoritatea contractanta va recurge la solicitarea transmiterii de către operatorii economici de noi propuneri financiare (reofertare de preț). Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara, stabilita acceptabila si conforma, va avea cele mai multe puncte, conform algoritmului precizat.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele contestații se pot depune la CNSC și vor fi soluționate potrivit Legii 101/2016, cu modificări și completări. Termenul de depunere al contestației: în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 101/2016, cu modificări și completări.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Academia de Studii Economice din București – Direcția juridic și contencios administrativ
Adresă: Piața Romană nr. 6 – imobilul „Pavilion Administrativ” al Academiei de Studii Economice din București – Str. Stanislas Cihoschi nr. 5, et. 1, cam. 5104, sectorul 1
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 010374
Țară: România
E-mail: elena.gaman@ase.ro
Telefon: +40 213191900
Adresă internet: www.ase.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/09/2020