Storitve - 434811-2015

Prikaži skrčeni pogled

11/12/2015    S240

Belgija-Bruselj: Okvirno naročilo za podporne dejavnosti na podlagi Uredbe (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20.11.2013 o recikliranju ladij in spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 in Direktive 2009/16/ES

2015/S 240-434811

Obvestilo o oddaji naročila

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska komisija, Generalni direktorat za okolje, SRD.2 – Finance
Poštni naslov: BU-9 01/005
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
V roke: Skupina za trge
E-pošta: env-tenders@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik
Okvirno naročilo za podporne dejavnosti na podlagi Uredbe (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20.11.2013 o recikliranju ladij in spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 in Direktive 2009/16/ES.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 12: Arhitekturne storitve; inženiring storitve in integrirane inženiring storitve; storitve urbanističnega načrtovanja in krajinskega inženiringa; sorodne znanstvene in tehnične svetovalne storitve; storitve tehničnega preizkušanja in analiz
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: „Extra muros“.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Kratek opis naročila ali nabave
Splošni cilj naročila je pomagati Komisiji pri različnih fazah izvajanja Uredbe (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta („SRR“). Natančneje, cilji naročila vključujejo:
i. pomoč Komisiji pri organizaciji dejavnosti ozaveščanja za začasno uvrstitev storitev za pomoč uporabnikom za predhodno določene države s potencialno velikim številom vlog obratov za recikliranje ladij na evropski seznam obratov za recikliranje ladij;
ii. pomoč Komisiji pri organizaciji delavnic za izdajatelje certifikatov za obrate za recikliranje ladij (tako imenovani neodvisno preveritelji);
iii. zbiranje mnenj zainteresiranih strani in strokovnjakov držav članic o vidikih SRR, ki lahko zahtevajo dodatna pojasnila, in obdelava prejetih prispevkov v osnutku smernic;
iv. pomoč Komisiji pri pregledu vlog za evropski seznam, oddanih s strani obratov za recikliranje ladij, ki se nahajajo izven EU;
v. izvajanje inšpekcijskih pregledov na lokaciji za obrate na seznamu, pod nadzorom Komisije in v sodelovanju s pristojnimi organi tretje države, v kateri se nahaja obrat za recikliranje ladij.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil

90700000 Okoljske storitve

II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.2)Skupna končna vrednost naročil
II.2.1)Skupna končna vrednost naročil
Vrednost: 3 000 000 EUR
Brez DDV

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na
1. Organizacija dela. Ponder 20
2. Ukrepi za nadzor kakovosti. Ponder 10
3. Predstavitvene naloge. Ponder 70
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena je elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik
ENV.A.2/FRA/2015/0013.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom

Predhodno informativno obvestilo

Številka obvestila v UL: 2015/S 38-064198 z dne 24.2.2015

Obvestilo o naročilu

Številka obvestila v UL: 2015/S 088-157970 z dne 7.5.2015

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: ENV.A.2/FRA/2015/0013/DNV
V.1)Datum oddaje naročila:
30.11.2015
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 8
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: DNV GL AS
Poštni naslov: Veritasveien 1
Kraj: Høvik
Poštna številka: 1363
Država: Norveška

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 3 000 000 EUR
Brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 3 000 000 EUR
Brez DDV
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
Število mesecev: 48
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: ENV.A.2/FRA/2015/0013/Arcadis
V.1)Datum oddaje naročila:
30.11.2015
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 8
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Arcadis Belgium nv
Poštni naslov: Koningsstraat 80
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1000
Država: Belgija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 3 000 000 EUR
Brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 3 000 000 EUR
Brez DDV
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
Število mesecev: 48
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: da
Navedite vrednost ali delež naročila, ki bo verjetno oddan podizvajalcem:
Ni podatkov

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.2)Dodatne informacije:
V skladu s členom 134.1(f) pravil za izvajanje Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25.10.2012 (finančna uredba) lahko naročnik v 3 letih od oddaje prvotnega naročila uporabi izjemni postopek s pogajanji za dodatne storitve (brez predhodne objave obvestila o naročilu), ki obsegajo ponovitev podobnih storitev (do največ 50 % vrednosti prvotnega naročila), oddanih gospodarskemu subjektu, kateremu je bilo oddano prvotno naročilo s strani istega naročnika.

Upoštevajte, da je bilo to že objavljeno v predhodnem informativnem obvestilu UL 2015/S 38-064198 z dne 24.2.2015 z naslovom: „Uredba o recikliranju ladij (in evropski seznam obratov za recikliranje ladij)“.

VI.3)Pritožbeni postopki
VI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: Morebitne pripombe v zvezi s postopkom oddaje naročila lahko pošljete naročniku na naslov iz točke I.1.

Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glejte http://www.ombudsman.europa.eu). Takšna pritožba ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja za sprožitev pritožbe ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.

Pritožbo lahko predložite organu iz točke VI.3.1 v 2 mesecih od uradnega obvestila o sklepu o oddaji naročila.
VI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.4)Datum pošiljanja tega obvestila:
1.12.2015