Usługi - 434855-2020

16/09/2020    S180

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu

2020/S 180-434855

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Izabela Rynkiewicz
E-mail: czi.wzp@mon.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zamowienia-czi.wp.mil.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modyfikacja systemu VCS

Numer referencyjny: 2616.47.2020.EK
II.1.2)Główny kod CPV
72224100 Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia w ramach zamówienia gwarantowanego jest modyfikacja systemu Voice Communications System (VCS) w latach 2020–2022 obejmująca:

1. analizę przedwdrożeniową;

2. wymianę urządzeń i oprogramowania systemu VCS, w tym implementacja funkcjonalności HQ II i Saturn;

3. wymianę urządzeń i oprogramowania systemu VCS, w tym implementacja funkcjonalności HQ II i Saturn;

4. wymianę i modyfikację stosu części zapasowych;

5. szkolenie;

6. dostawę stanowisk pracy systemu VCS (CWP).

W ramach zamówienia opcjonalnego Wykonawca zrealizuje dostawę stanowisk pracy systemu VCS (CWP).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe
35710000 Systemy dowodzenia, kontroli, łączności i systemy komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w ramach zamówienia gwarantowanego jest modyfikacja systemu Voice Communications System (VCS) w latach 2020–2022 obejmująca:

1. analizę przedwdrożeniową;

2. wymianę urządzeń i oprogramowania systemu VCS, w tym implementacja funkcjonalności HQ II i Saturn;

3. wymianę urządzeń i oprogramowania systemu VCS, w tym implementacja funkcjonalności HQ II i Saturn;

4. wymianę i modyfikację stosu części zapasowych;

5. szkolenie;

6. dostawę stanowisk pracy systemu VCS (CWP).

W ramach zamówienia opcjonalnego Wykonawca zrealizuje dostawę stanowisk pracy systemu VCS (CWP).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 15 358 725.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach zamówienia opcjonalnego Wykonawca zrealizuje dostawę stanowisk pracy systemu VCS (CWP).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Realizacja zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2022 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

Potwierdzenie spełnienia tego warunku wymaga przedstawienia Zamawiającemu informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:

w zakresie doświadczenia:

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje – min. 1 zamówienie polegające na modernizacji lub rozbudowie, serwisowaniu, bieżącej obsłudze, systemu VCS o wartości nie niższej niż 3 000 000 PLN brutto (słownie: trzy miliony złotych);

w zakresie potencjału osobowego:

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje zespołem, który będzie realizował zamówienie w składzie:

— minimum 1 osoba, która posiada uprawnienia w zakresie szkolenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia sprzętu i oprogramowania systemu VCS potwierdzone certyfikatem lub innym równoważnym dokumentem uznawanym przez producenta oraz posiada poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Tajne” / „NATO Secret” oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia z zakresu informacji niejawnych, w tym międzynarodowych,

— minimum 1 osoba, która posiada uprawnienia w zakresie realizacji usług serwisowych w ramach udzielonej gwarancji na zmodyfikowane (dostarczone) urządzenia, sprzęt i oprogramowanie, potwierdzone certyfikatem lub innym równoważnym dokumentem uznawanym przez producenta oraz posiada poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Tajne” / „NATO Secret”, zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia z zakresu informacji niejawnych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

posiada aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „Tajne” / „NATO Secret” lub wyższej, wydane przez ABW lub SKW, o którym mowa w art. 54 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 412 ze zm.);

W przypadku Wykonawcy wykonującego działalność jednoosobowo i osobiście powinien on posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Tajne” / „NATO Secret” lub wyższej wydane przez ABW albo SKW i zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez ABW albo SKW, o których mowa w art. 54 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r., o ochronie informacji niejawnych.

Potwierdzenie spełnienia tego warunku wymaga przedstawienia Zamawiającemu ważnego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, co najmniej III stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „Tajne” / „NATO Secret” lub wyższej, wydane przez ABW lub SKW, o którym mowa w art. 54 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 412 ze zm.).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określone są w istotnych postanowieniach umowy.

2. Istotne postanowienia umowy zawierają w szczególności przewidziane zmiany w postaci jednoznacznych postanowień, które określają ich zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/10/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/10/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni SZ, ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa, POLSKA w budynku nr 30, pokój nr 216.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby zainteresowane udziałem w jawnym otwarciu ofert proszone są o przybycie przed wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustek (niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości, np. dowodu osobistego).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: cena – 60 %; gwarancja – 30 %, dodatkowa funkcjonalność – znaczenie (w %): 10 %.

2. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 150 000,00 PLN. Szczegółowe informacje ws. wadium zawarte są w pkt 9 SIWZ.

3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, pkt 8 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

4. W zakresie braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 11 ustawy następujących dokumentów:

4.1. oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1–6 oraz 9 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów;

4.2. oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów;

4.3. dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.

5. Szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu zawiera SIWZ.

6. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa ustawy.

7. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.

8. Zamawiający oświadcza, iż będąc administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej RODO) wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych i Portalu Zamówień Centrum Zasobów Informatycznych:

9.1. w zakresie składania, zmieniania i wycofywania ofert – poprzez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ orazePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal;

9.2. w zakresie przesyłania korespondencji (składanie oświadczeń, wniosków i zawiadomień, przekazywanie informacji) – poprzez portal zamówień publicznych Zamawiającego http://zamowienia-czi.wp.mil.pl/ Do każdego postępowania przypisany jest dedykowany formularz korespondencji. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

10. Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

11. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu ws. dokumentów, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem.

12. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 0,5 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy (bez uwzględnienia prawa opcji).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 poz. 1843). Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczącego wskutek ich wniesienia, określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 poz. 1843).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/09/2020