Usługi - 435444-2018

06/10/2018    S193

Luksemburg-Luksemburg: Przeprowadzki służb administracyjnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2018/S 193-435444

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 171-387877)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: AO-UGB@curia.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://curia.europa.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przeprowadzki służb administracyjnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Numer referencyjny: COJ-PROC-18/006
II.1.2)Główny kod CPV
98392000 Usługi relokacji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Trybunał Sprawiedliwości postanowił wystosować niniejsze zaproszenie do składania ofert w celu zawarcia umowy o świadczenie usług przeprowadzki poszczególnych jednostek administracyjnych Trybunału Sprawiedliwości w kontekście opuszczania lokali budynku T/T bis i zajmowania nowej Wieży C, będącej obecnie w budowie, w ramach swojego kompleksu nieruchomości.

Zadanie składa się z 5 komponentów:

— koordynacja i prace przygotowawcze do przeprowadzek,

— zapewnienie poszczególnych materiałów (ciężarówek, podnośników, wózków, kartonów, itd.),

— właściwe usługi związane z przeprowadzką,

— koordynacja odłączenia oraz ponownego przyłączenia telefonów, komputerów osobistych i drukarek,

— koordynacja usług sprzątania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/10/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 171-387877

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Punkt 2 zestawienia cen w załączniku 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia został zmieniony jak następuje:

liczba pracowników usług do przeprowadzania przeprowadzek dziennie: 40.

Oferenci powinni zatem zauważyć, że liczba pracowników przeprowadzek została ustalona na 40 dziennie na dzień przeprowadzki i że są w związku z tym są zobowiązani do ustalenia stawki dziennej (odpowiadającej 10 godzinom pracy na osobę), która będzie uwzględniać wymaganą liczbę personelu.