Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 435447-2018

06/10/2018    S193

Belgia-Bruxelles: Studii în domeniul traficului de ființe umane — loturile 1, 2 și 3

2018/S 193-435447

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Migration and Home Affairs, Directorate E: Migration and Security Funds, Financial Resources and Monitoring
Adresă: Office LX46 - 5/115
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/tenders_en
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3932
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3932
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Studii în domeniul traficului de ființe umane — loturile 1, 2 și 3

Număr de referinţă: HOME/2018/ISFP/PR/THB/0000
II.1.2)Cod CPV principal
79000000 Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanţă, recrutare, tipărire şi securitate
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul studiilor este de a:

— revizui în mod sistematic funcționarea mecanismelor de trimitere naționale și transnaționale în toate statele membre ale UE,

— calcula costurile economice, sociale și umane ale traficului de ființe umane în cadrul UE și nu la nivel mondial,

— examina impactul abordării UE în combaterea traficului pentru exploatare sexuală și promovarea schimbului de bune practici în rândul țărilor UE.

Aceste studii au fost identificate de către Comisie ca fiind unele dintre acțiunile-cheie din cadrul comunicării din 2017 pentru a sprijini activitatea statelor membre, a părților interesate și a Comisiei Europene în acest domeniu.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 700 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 3
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Studiu privind "Revizuirea funcționării mecanismelor de sesizare naționale și transnaționale ale statelor membre"

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85300000 Servicii de asistenţă socială şi servicii conexe
79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Locul principal de executare:

Sediul contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se prevede că studiul va:

— oferi o imagine de ansamblu asupra situației din toate statele membre ale UE cu privire la funcționarea mecanismelor de sesizare naționale și, dacă este cazul, transnaționale,

— acorda bune practici, modele și exemple de funcționare a mecanismelor naționale și transnaționale de sesizare,

— va acorda recomandări specifice în ceea ce privește îmbunătățirea funcționării mecanismelor de sesizare naționale și transnaționale în interesul victimelor, în vederea sprijinirii statelor membre pentru punerea în aplicare a Directivei 2011/36/UE și acordarea de consiliere Comisiei Europene.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 175 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Fondul pentru securitate internă - poliție

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Studiu privind "Costurile economice, sociale și umane ale traficului"

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85300000 Servicii de asistenţă socială şi servicii conexe
79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Locul principal de executare:

Sediul contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acest studiu va:

— furniza o evaluare cuprinzătoare a literaturii privind costurile economice, sociale și umane ale traficului, ținând seama de informațiile și metodologiile disponibile în statele membre ale UE. Aceasta trebuie să includă estimări relevante exprimate în euro,

— conduce la o analiză critică a modelelor și a metodologiilor disponibile și va oferi recomandări cu privire la eventualele metode care trebuie utilizate în UE,

— lua în considerare literatura disponibilă și, în special, studiul comandat de Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, intitulat "Studiu privind opțiunile metodologice și analiza economică a costurilor violenței bazate pe gen în Uniunea Europeană" și documentul de referință al Biroului ONU pentru Droguri și Criminalitate, An Introduction to Human Trafficking: vulnerability, impact and action (2008),

— viza traficului de ființe umane și nu violența în general sau violența împotriva femeilor. Acestea fiind spuse, studiul trebuie să demonstreze o abordare specifică genului și să garanteze integrarea dimensiunii de gen pe parcursul analizei sale,

— aborda traficului de persoane ca o formă gravă a criminalității și a violenței împotriva femeilor și fetelor. Toate formele de exploatare în contextul traficului de ființe umane trebuie abordate în mod egal.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 350 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 9
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Fondul pentru securitate internă - poliție

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Studiu privind "Impactul abordării UE asupra combaterii traficului pentru exploatarea sexuală"

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85300000 Servicii de asistenţă socială şi servicii conexe
79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Locul principal de executare:

Sediul contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acest studiu va:

— furniza o analiză aprofundată importantă din punct de vedere juridic a modului în care traficul de exploatare sexuală este abordat în instrumentele juridice ale UE,

— realizarea unei evaluări critice și echilibrate a modului în care traficul de exploatare sexuală este abordat în cadrul politicii UE prin examinarea instrumentelor adoptate de diferite instituții și agenții ale UE,

— furniza o analiză critică și echilibrată a modului și a măsurii în care cadrul juridic și politic al UE a afectat politicile și practicile naționale,

— realizarea unei analize critice și echilibrate a punctelor forte și a punctelor slabe ale cadrului juridic și politic al UE privind abordarea pentru exploatarea sexuală,

— lua în considerare concluziile studiului privind dimensiunea de gen a traficului de ființe umane, studiul privind revizuirea politică globală a proiectelor de combatere a traficului finanțate de Comisia Europeană și raportul utilizatorilor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 175 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 9
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Fondul pentru securitate internă - poliție

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 16/11/2018
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 20/11/2018
Ora locală: 15:00
Locul:

Comisia Europeană, DG Home, rue du Luxembourg 46, 1049 Brussels, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Fiecare ofertant poate fi reprezentat de maximum 1 persoană (trebuie trimis un e-mail în acest sens la adresa HOME-TENDERS@ec.europa.eu cu cel puțin 1 zi lucrătoare în prealabil)

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Localitate: Strasbourg
Țară: Franţa
Adresă internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Adresă internet: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24/09/2018