W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 436141-2021

Submission deadline has been amended by:  484897-2021
27/08/2021    S166

Polska-Płock: Roboty remontowe i renowacyjne

2021/S 166-436141

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: "Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 774-23-69-968
Adres pocztowy: ul. Harc. A. Gradowskiego 11
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL923 Płocki
Kod pocztowy: 09-402
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agata Buczek
E-mail: abuczek@wodociagi.pl
Tel.: +48 243644236
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.wodociagi.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://wodociagi.pl/category/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: "Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 774-23-69-968
Adres pocztowy: ul. Harc. A. Gradowskiego 11
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL923 Płocki
Kod pocztowy: 09-402
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agata Buczek
E-mail: abuczek@wodociagi.pl
Tel.: +48 243644236
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.wodociagi.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/inne-sprawy-urzedowe/zamowienia-publiczne
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa przepompowni „Andoria” przy ul. Mazowieckiej/Chełmińskiej

Numer referencyjny: JRP/FS/3/2021
II.1.2)Główny kod CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zadanie polega na wykonaniu prac projektowych i robót budowlanych wynikających ze SWZ, zasad wiedzy technicznej oraz wszystkich prac, czynności i obowiązków niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu, jakim jest realizacja obiektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „Odwrócona kolejność oceny ofert (uprzednia ocena ofert)”, o której mowa w art. 139 PZP. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 376 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 132 PZP, zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 PZP, tj. o wartości szacunkowej powyżej 5 350 000,00 €. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy robót budowlanych w oparciu o art. 388 pkt. 1, 2 lit. c PZP - określone w SWZ Część I.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31122000 Jednostki prądotwórcze
42122220 Pompy ściekowe
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45223110 Instalowanie konstrukcji metalowych
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45262600 Różne specjalne roboty budowlane
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45317000 Inne instalacje elektryczne
45331200 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45232140 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45233252 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923 Płocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Mazowiecka/ul. Chełmińska, Płock

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zmówienia pn.: "Przebudowa przepompowni „Andoria” przy ul. Mazowieckiej/Chełmińskiej" jest zaprojektowanie i przebudowa istniejącej przepompowni ścieków. Prace należy prowadzić w sposób zapewniający minimalizację uciążliwości dla mieszkańców w trakcie realizacji robót oraz ochronę istniejącej zieleni, a także zapewnienie ciągłości odbioru ścieków. Szczegółowe wymagania dotyczące Robót zawarte są w WWiORB. Kryteria wyboru oferty: cena-80%, gwarancja-20%. W każdym kryterium można uzyskać max 100 pkt. Kryterium Gwarancja obejmuje najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez zamawiającego (warunek konieczny) – 36 m-cy, najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny przez zamawiającego - 60 m-cy, i liczy się w pełnych miesiącach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg wzoru: P=Cx80%+Gx20%,gdzie:C– liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”, G–liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja”, P–łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej. Wzory przyznania punktów określono w SWZ Część I. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Informacje dotyczące Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zawarte są w SWZ Część I oraz Część III.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.03.00-00-0036/17 - Zamawiający otrzymał na niniejsze postępowanie dofinansowanie ze środków UE w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”, dla którego Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie w III konkursie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko I Osi Priorytetowej 2014-2020 dla Działania 2.3.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał, co najmniej:

a) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub modernizacji przepompowni (pompowni)/tłoczni o łącznej wydajności minimum 50 l/s oraz o łącznej wartości zadania minimum 1 800 000,00 zł netto.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt a) spełnia co najmniej jeden z Wykonawców (Partnerów).

Natomiast warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami:

- co najmniej 1 osobą na stanowisku Projektant – branża sanitarna

• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektant w branży sanitarnej, w tym wykonanie (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego), co najmniej jednego projektu budowlanego lub projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub modernizacji przepompowni (pompowni)/tłoczni o łącznej wydajności minimum 50 l/s, na podstawie którego uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę dla tej inwestycji,

- co najmniej 1 osobą na stanowisku Projektant – branża konstrukcyjna

• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej,

- co najmniej 1 osobą na stanowisku Projektant – branża elektryczna i AKPiA

• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektant w branży elektrycznej,

- co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownik Budowy

• co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert oraz pełnienie funkcji Kierownika budowy przy realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub modernizacji przepompowni (pompowni)/tłoczni o łącznej wydajności minimum 50 l/s oraz o łącznej wartości zadania minimum 1 800 000,00 zł netto, przy czym doświadczenie przy pełnieniu wskazanej funkcji na tej robocie musi obejmować minimum 80% zakresu rzeczowego zadania lub okres co najmniej 2-miesięczny,

- co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownik robót – branża sanitarna

• co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót w zakresie kierowania robotami sanitarnymi w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert,

- co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownik robót – branża elektryczna i AKPiA

• co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót w zakresie kierowania robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert,

Wszystkie powyższe osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności (zgodnie z SWZ) wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia).

Ww warunki będą spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty wskazujące na posiadanie doświadczenia wymienione w SWZ Część I.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 7.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5% ceny całkowitej zamówienia (ceny oferty łącznie z VAT).

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego rozliczane będą w PLN.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą przyjąć formę prawną: konsorcjum lub spółki cywilnej. Powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu i nie podlegać wykluczeniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki umowy (w tym, dotyczące zmian umowy, zakresu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy) zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym SWZ Część III (Projekt umowy). Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/09/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/12/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Skład Komisji Przetargowej: Agata Buczek, Andrzej Składanowski, Justyna Malicka-Straus, Adrian Rozwora, Aneta Waćkowska, Marcin Chyczewski, Piotr Bryner. Szczegóły dotyczące otwarcia ofert zawarte są w SWZ Część I.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Z postępowania wykluczy się wykonawcę, podlegającego wykluczeniu w okolicznościach wymienionych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 - 10 PZP. Nie będzie natomiast podlegał wykluczeniu Wykonawca, który spełnia wymogi art. 110 PZP oraz jeżeli minęły okresy wykluczenia wskazane w art. 111 PZP.

Oferta musi być złożona w formie ELEKTRONICZNEJ Z PODPISEM KWALIFIKOWANYM pod rygorem nieważności, w języku polskim, czytelna, podpisana przez osobę upoważnioną. Do oferty Wykonawcy składają: oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”) - art. 125 ust. 1 PZP. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca ograniczył się do wypełnienia jedynie sekcji "alfa" części IV JEDZ.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz wykonanych robót określonych w Rozdz. VII ust. 2.1 - sporządzony przez Wykonawcę według załącznika nr 5 do IDW,

b) wykaz osób określonych w Rozdz. VII ust. 2.2 – sporządzony przez Wykonawcę według załącznika nr 6 do IDW.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2, 4 sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP – sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów opisanych:

- w pkt. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru takiego jak rejestr sądowy albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2, 4 PZP – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,

- w pkt. b) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jego złożeniem.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszwa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności określonych innych niż powyżej, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/08/2021