Lucrări - 436320-2016

10/12/2016    S239    - - Lucrări - Concesiune de lucrări publice - Nu se aplică 

România-Deva: Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile

2016/S 239-436320

Concesionare de lucrări publice

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

UAT Judetul Hunedoara
B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 28, jud. Hunedoara
În atenția: Eugen Mitrita, Lia Goanta
330005 Deva
România
Telefon: +40 254226200
E-mail: achizitiicjhd@gmail.com
Fax: +40 254226200

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.cjhunedoara.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
1.3)Activitate principală
Servicii publice generale
1.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante

Secțiunea II: Obiectul concesiunii

II.1)Descrierea concesionării
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Delegarea prin concesiune a serviciului de operare si administrare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Barcea Mare, judetul Hunedoara.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor
Executare

Cod NUTS RO423

Locul principal de desfășurare a lucrărilor Locul principal de prestare: jud. Hunedoara, localitatile Barcea Mare, Aninoasa, Orastie, Uroi- Rapoltu Mare, Deva, Hateg, Petrila, Lupeni, Calan si Hunedoara.
II.1.3)Descrierea succintă a contractului:
Delegarea gestiunii serviciului de operare si administrare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Barcea Mare, judetul Hunedoara, constand in:
— operare si administrare statie de sortare din cadrul CMID Barcea Mare;
— operare si administrare statie TMB din cadrul CMID Barcea Mare;
— operare si administrare depozit conform din cadrul CMID Barcea Mare;
— inchiderea celulei 1 a depozitului conform Barcea Mare (proiectare si executie) si monitorizarea post-inchidere a acesteia
precum si:
— monitorizare post – inchidere a depozitelor de deseuri neconforme inchise prin proiect: Aninoasa, Orastie, Uroi – Rapoltu Mare, Deva, Hateg, Petrila, Lupeni, Calan si Hunedoara;
— operarea si intretinerea drumului tehnologic care asigura accesul din DN66 – Bacia la CMID.
II.1.4)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

90500000, 90513000, 90513200, 90514000, 90531000

II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare a judetului Hunedoara pentru activitatile aferente Centrului de management integrat al deseurilor (CMID) Barcea Mare, monitorizarea post inchidere a depozitelor neconforme Aninoasa, Orastie, Uroi- Rapoltu Mare, Deva, Hateg, Petrila, Lupeni, Calan si Hunedoara inchise prin proiect; operarea si intretinerea drumului tehnologic care asigura accesul din DN 66 – Bacia la CMID.
Cantitatile de deseuri estimate a intra in primul an de operare:
— Statia de sortare Barcea Mare: 33 753 t/an;
— Statia TMB Barcea Mare: 82 379 t/an;
— Depozitare la depozitul conform Barcea Mare: 101 147 t/an +10 100 t/an namol de epurare = 111 247 t/an.
Cifra totala de afaceri a Concesionarului a fost determinata luand in calcul veniturile prognozate din activitatile specifice contractului (sortare, tratare mecano – biologica, depozitare si monitorizare post – inchidere de depozite), precum si veniturile rezultate din valorificarea deseurilor reciclabile si a compostului.
Valoarea estimata a contractului pentru primul an de operare: 9 964 348,85 RON fara TVA.
Valoarea estimată fără TVA: 105 157 491,49 RON
II.2.2)Procentul minim de lucrări care urmează să fie atribuite unor terți:

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant in scopul participarii la procedura vor fi prezentate in original si vor fi semnate cu semnatura olografa.
Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/ juridice romane se permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, iar pentru persoanele fizice/juridice straine, documentele se prezinta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.
Documentele relevante ce urmeaza a fi prezentate in sustinerea îndeplinirii criteriilor de calificare/selectie vor fi solicitate intr-o maniera echivalenta indiferent de faptul ca ofertantul/candidatul este o persoana fizica/juridica romana sau straina.
In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o imputernicire pentru aceasta pentru prezenta procedura de atribuire.
Cerinta nr. 1 - Neincadrarea in prevederile art. 79 din Legea nr. 100/2016.
Modalitatea de indeplinire: Prezentare declaratie pe proprie raspundere (Formular nr. 1).
Declaratia se prezinta de ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator (dupa caz).
Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 79 atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului, prevederile art. 80 alin. (4) fiind de stricta aplicare.
Cerinta nr. 2 - Neincadrarea in prevederile art. 80 din Legea nr. 100/2016.
Modalitatea de indeplinire:
— prezentare declaratie pe proprie raspundere (Formular nr. 2);
— prezentare Certificate eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste lipsa datoriilor restante catre bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul depunerii acestora.
Documentele se prezinta de ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator (dupa caz).
Incadrarea in 1 sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.80 atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului, prevederile art. 80 alin. (3), (4) si (5) fiind de stricta aplicare.
Cerinta nr. 3 - Neincadrarea in prevederile art. 81 din Legea nr. 100/2016.
Modalitatea de indeplinire: prezentare declaratie pe proprie raspundere (Formular nr. 3).
Declaratia se prezinta de ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator (dupa caz).
Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.81 atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului.
Cerinta nr. 4 - Neincadrarea in prevederile art. 44 din Legea nr. 100/2016.
Modalitatea de indeplinire: prezentare declaratie pe proprie raspundere (Formular nr. 4).
Declaratia se prezinta de ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator (dupa caz).
Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 44 atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Nistor Laurentiu – presedinte, Bobora Mircea Flaviu – vicepresedinte, Vasilescu Sorin Adrian - vicepresedinte, Stoian Dan – administrator public, Stefoni Sorin Dumitru – secretar al judetului, Prodan Dubestean Adina – director executiv, Andrei Amelia – arhitect sef, Rotar Viorel – sef serviciu, Dan Daniela Ioana – director executiv, Goanta Lia Ani Anemari – sef serviciu, Babut Lorita Amalia – sef serviciu, Birsoan Mariana Daniela – sef serviciu, Munteanu Marius – sef serviciu, Hent Carmen Mirela - sef serviciu, Stan Antonela – sef serviciu, Mitrita Eugen Ionel – sef serviciu, Marian Delina Ramona – sef serviciu, Crisan Dan Eugen – sef serviciu, Beldean Liviu Lucian – sef serviciu, Danila Simona – sef serviciu, Cainant Todosie – sef serviciu, Motea Dana - sef serviciu, Balan Lucia Angela - consilier Serviciul UIP, Corui Ionel Cristian - consilier Serviciul UIP, Zudor Estera - consilier Serviciul UIP, Danila Sorin - consilier Serviciul UIP, Nistor Elena - consilier Serviciul UIP, Vintan Daniela Elena - consilier Serviciul, UIP Jurca Ana Melania - consilier Serviciul achizitii publice; consilierii judeteni: Andronache Daniel Costel, Antal Liviu Marius, Armean Lenuta, Balanesc Doinita Maria, Bejinariu Valeriu, Burlec Martin Ionel, Circo Aurel Vasile, Dimulescu Rodica, Dunca Victoria Alina, Felciuc Eduard, Gherman Petre Lucian, Franc Oana, Gligor Dorin Oliviu, Hirghidusi Ion, Hodor Petru, Hojda Ion, Iovanescu Alin Cosmin, Ivanisi Maria, Magheru Dan Adrian, Marza Florin, Popa Mircea-Marcel, Popa Ovidiu Ioan, Popescu Valentin, Rus Lucian Ioan, Stanescu Vetuta, Suciu Ancuta Elena, Simon Ionut Lucian, Staier Ioan-Dumitru, Toma Florian, Vlad Ovidiu.
Servicii auxiliare achizitiei - SC AVENSA CONSULTING SRL prin: Nechita Roxana Maria, Basceaus Oana Raluca, Ghineraru Mariana, Lazar Ioana.
Informatiile cuprinse in documentele din aceasta sectiune vor fi reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Documentele din aceasta sectiune vor fi depuse in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”; pentru persoanele juridice straine, documentele vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Cerinta 1
Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionariatului, reprezentantii legali, obiectul de activitate. Informatiile prezentate trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC.Certificatul va fi prezentat in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.
III.1.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor Cerinta nr. 1
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani, respectiv 2013, 2014 si 2015, trebuie sa fie cel putin egala cu 19 928 697 RON.
Se completeaza si se prezinta Declaratia privind cifra de afaceri.
In vederea demonstrarii indeplinirii cerintei se vor prezenta documente relevante: bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit dupa caz sau orice alte documente echivalente.
Prevederile art. 76-78 din Legea 100/2016 referitoare la sustinerea tertului si la asocierea de operatori economici se aplica in mod corespunzator. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea criteriului de calificare invocand sustinerea unui tert, atunci operatorul economic va prezenta un angajament in acest sens din partea tertului sustinator.
Tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in motivele de excludere prevazute la art. 79-81 din Legea nr. 100/2016, in caz contrar entitatea contractanta va solicita, o singura data, ca ofertantul sa inlocuiasca tertul sustinator.
Modalitatea de indeplinire:
Completare Formular nr. 5. Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat lei se va folosi cursul mediu anual comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte.
Prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, in cazul in care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit operatorul economic, pe ultimii 3 ani, respectiv 2013, 2014, 2015, din care rezulta cifra de afaceri globala anuala.
Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Nota: Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, echivalenta in lei se va face la cursul de referinta stabilit de BNR valabil in cea de a 3-a zi lucratoare inainte de data limita de depunere a ofertelor indicata in anuntul de concesionare.
In situatia utilizarii unui sustinator pentru demonstrarea capacitatii economice si financiare, acesta trebuie sa completeze Angajamentul privind sustinerea financiara a cifrei de afaceri globala a ofertantului/grupului de operatori economici (formularul nr.5.1. si anexa la formularul nr. 5.1) si sa prezinte dovada privind indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinere. Tertul sustinator/ tertii sustinatori vor prezenta formularele nr. 1, 2, 3 si 4.
Cerinta nr. 2
Disponibilul de resurse:
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului,va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de prestare a serviciilor pentru primele 6 luni de derulare a contractului, in valoare de: 4 982 174 RON.
Disponibilitatea de sustinere a contractului, indiferent sub ce forma este dovedita, va trebui sa contina denumirea contractului, suma si perioada solicitata.
Prevederile art. 76-78 din Legea 100/2016 referitoare la sustinerea tertului si la asocierea de operatori economici se aplica in mod corespunzator. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea criteriului de calificare invocand sustinerea unui tert, atunci operatorul economic va prezenta un angajament in acest sens din partea tertului sustinator.
Tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in motivele de excludere prevazute la art. 79-81 din Legea nr. 100/2016, in caz contrar entitatea contractanta va solicita, o singura data, ca ofertantul sa inlocuiasca tertul sustinator.
Modalitatea de indeplinire:
Orice document specific autoritatii competente din Romania sau tara de origine, prin care sa se demonstreze ca la momentul semnarii contractului va avea disponibilitate sau acces la active lichide, linii de creditare sau alte instrumente financiare in valoare de 4 982 174 RON, pentru o perioada de minim 6 luni de derulare a contractului, indiferent de obligatiile ce ii revin ofertantului in cadrul altor contracte. In situatia utilizarii unui sustinator pentru demonstrarea capacitatii economice si financiare, acesta trebuie sa completeze Angajamentul privind sustinerea financiara a cifrei de afaceri globala a ofertantului/grupului de operatori economici (formularul nr. 5.1. si anexa la formularul nr. 5.1.) si sa prezinte dovada privind indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinere. Tertul sustinator/tertii sustinatori vor prezenta formularele nr. 1, 2, 3 si 4.
III.1.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor Cerinta nr. 1
Experienta similara:
Ofertantul va face dovada ca, in ultimii 3 ani impliniti la data limita de depunere a ofertelor, a prestat servicii de operare a:
— unui depozit conform de deseuri cu o capacitate de minim 50 550 tone/an,
— unei statii de sortare deseuri cu o capacitate de min. 16 870 tone/an,
— unei statii de tratare mecano-biologica / statie compostare cu o capacitate de min 41 180 tone/an la nivelul a min. 1 contract - maxim 3 contracte.
Modul de calcul a perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita de depunere a ofertelor prevazut in anuntul de concesionare publicat initial.
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare, in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul contractului; tipul serviciilor prestate; tipuri de deseuri gestionate; perioada de derulare a contractului; infrastructura operata si capacitatile aferente; modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
Pentru persoanele juridice straine, documentele se prezinta in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, acestia raspunzand in mod solidar.
Prevederile art. 76-78 din Legea 100/2016 referitoare la sustinerea tertului si la asocierea de operatori economici se aplica in mod corespunzator. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea criteriului de calificare invocand sustinerea unui tert, atunci operatorul economic va prezenta un angajament in acest sens din partea tertului sustinator.
Tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in motivele de excludere prevazute la art. 79-81 din Legea nr. 100/2016, in caz contrar entitatea contractanta va solicita, o singura data, ca ofertantul sa inlocuiasca tertul sustinator.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind efectivul mediu al personalului si al personalului de conducere in ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire:
Formularul nr.6 – Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani. Anexa la Formularul nr. 6.
In situatia utilizarii unui sustinator pentru demonstrarea capacitatii tehnice si profesionale, acesta trebuie sa completeze Formularul nr. 6.1. – Angajament privind sustinerea tehnica – experienta similara a ofertantului/grupului de operatori economici. Anexa la Formularul nr. 6.1.
Formularul nr.6.2. – Experienta similara Anexa la Formularul nr. 6.2. Tertul sustinator/tertii sustinatori vor prezenta formularele nr. 1, 2, 3 si 4.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind efectivul mediu al personalului si al personalului de conducere in ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire:
Formular 7 - Declaratie privind efectivul mediu al personalului si al personalului de conducere in ultimii 3 ani.
Cerinta nr. 3 – Declaratie si Lista privind calificarile educationale si profesionale ale personalului/organismului tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru indeplinirea contractului.
Se completeaza si se prezinta Lista cu personalul cheie propus pentru indeplinirea contractului.
Personal cheie minim obligatoriu pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului:
1) Manager/responsabil contract, absolvent de studii superioare;
2) Responsabil calitate si mediu, absolvent de studii superioare;
3) Coordonator SSM, desemnat la nivelul Delegatului, absolvent de studii superioare;
4) Responsabil operare si administrare statie de sortare, absolvent de studii superioare;
5) Responsabil operare si administrare statie de tratare mecano – biologica, absolvent de studii superioare;
6) Responsabil operare si administrare depozit, absolvent de studii superioare;
7) Responsabil monitorizare depozite inchise, absolvent de studii superioare.
In sustinerea experientei profesionale se vor prezenta urmatoarele documente:
— Curriculum Vitae in original, semnat si datat;
— copii cu mentiunea „conform cu originalul” ale diplomelor de studii obtinute, mentionate in CV;
— oricare dintre documentele suport relevante: fisa de post, recomandari, contracte de colaborare/de prestari servicii/contracte de munca/Revisal, sau orice alte documente similare;
— Declaratia de disponibilitate in original a persoanei de specialitate propusa pentru indeplinirea contractului (in cazul in care ofertantul nu are angajata acesta persoana), semnata si datata.
Dupa atribuirea contractului de prestari servicii, nicio persoana nominalizata in oferta nu va putea fi inlocuita fara acceptul scris al autoritatii contractante.
Acordul entitatii contractante pentru modificarea propusa va fi conditionat de pregatirea profesionala si calificarea persoanei propuse, care trebuie sa corespunda cerintelor pe baza carora au fost evaluate persoanele ofertate, prin prezentarea tuturor documentelor solicitate la aceasta sectiune.
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica si profesionala poate fi indeplinita prin cumul, iar formularele si documentele solicitate mai sus vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii.
Modalitatea de indeplinire:
Formularul nr. 7.1. – Declaratie si Lista privind calificarile educationale si profesionale ale personalului/organismului tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru indeplinirea contractului.
Formularul nr. 7.2. – Curriculum vitae – model.
Formularul 7.3. – Declaratia de disponibilitate.
Cerinta nr. 4 – Declaratie pe proprie raspundere privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru executarea contractului, indiferent de modalitatea juridica de detinere a acestora.
Modalitatea de indeplinire:
Formularul nr. 8 – Declaratie pe proprie raspundere privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru executarea contractului.
Formularul nr.8.1. – Lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice
Cerinta nr. 5 – Subcontractantii:
Declaratie privind partea/partile din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze, indiferent de valoarea subcontractata, conform art. 94 si 95 din Legea 100/2016. Conform prevederilor art. 94 alin. 2, subcontractantii propusi sunt tinuti de respectarea acelorasi obligatii in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, prevazute la art. 38, intocmai ca si ofertantii.
Modalitatea de indeplinire:
Formularul nr. 10 – Lista subcontractantilor:
Formularul nr. 11 – Declaratie privind respectarea legislatiei in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.
Cerinta nr. 6
Informatii privind asociatii:
Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Intr-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta minim urmatoarele:
— faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;
— nominalizarea liderului asocierii;
— comunicarile se vor face cu liderul asocierii;
— platile se vor face catre liderul asocierii;
— partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte.
Indeplinirea cerintelor privind situatia economico-finanaciara, precum si capacitatea tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare.
Modalitatea de indeplinire:
Formularul nr. 9 – Declaratie privind lista asociatilor si partea/partile din contract care sunt indeplinite de catre acestia. Anexa la Formularul nr. 9.
Formularul nr. 9.1. – Acordul de asociere – model.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Criterii de atribuire:
Pretul ofertei 40.
Pretul ofertei 40.
Pretul ofertei 20.
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.2.2)Termen limită pentru depunerea candidaturilor
Data: 30.1.2017 - 14:00
IV.2.3)Limba sau limbile în care pot fi redactate candidaturile
română.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Concesionari de servicii:
Se recomanda operatorilor economici vizitarea locatiilor proiectului si imprejurimile acestora pentru a evalua pe proprie raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pentru elaborarea ofertei. Operatorii economici care intentioneaza sa viziteze amplasamentele insotiti de un reprezentant al autoritatii contractante, vor anunta autoritatea contractanta asupra acestui lucru cu cel putin 24 de ore inainte de vizitarea acestora. Participantii la vizitarea amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea deplasarii.
Obligatiile referitoare operarea si intretinerea drumului de tehnologic care asigura accesul din DN66 – Bacia la CMID precum si cele legate de proiectarea si executia inchiderii celulei nr.1 a depozitului conform sunt detaliate in caietul de sarcini.
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, entitatea contractanta va lua in calcul, in ordine, urmatoarele criterii de departajare:
1. Nivelul tarifului de sortare;
2. Nivelul tarifului de tratare mecano-biologica;
3. Nivelul tarifului de depozitare;
Termenul orientativ de finalizare a procedurii de atribuire este: 31.3.2017.
In conformitate cu obligatiile legale ale operatorilor depozitelor de deseuri stabilite prin HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, acestia trebuie sa constituie fondul de inchidere si monitorizare post – inchidere a depozitului. Conform proiectului de realizare a depozitului de deseuri conform de la Barcea Mare, valoarea estimata ca fiind necesara pentru inchiderea celulei 1 a depozitului este de 14 420 070 RON fara TVA, iar pentru monitorizarea post inchidere este 1 463 000 RON fara TVA. Rata anuala de constituire a provizionului pentru inchiderea celulei 1 este de 2 060 010 RONi fara TVA, iar pentru monitorizare post inchidere este 209 000 RON fara TVA /an, pentru ipoteza unei durate de viata a celulei de 7 ani.
VI.3)Căi de atac
VI.3.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.3.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016.
VI.3.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Serviciul achizitii publice
B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 28
330025 Deva
România
E-mail: achizitiicjhd@gmail.com
Telefon: +40 254226200
Fax: +40 254226200

VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
8.12.2016