Usługi - 436452-2015

Wyświetl widok skrócony

12/12/2015    S241

Belgia-Bruksela: Zamówienie na usługi wsparcia w związku z wdrażaniem dyrektywy Rady z dnia 12.12.1991 dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG)

2015/S 241-436452

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska
Adres pocztowy: BU 9 01/005
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zamówienie na usługi wsparcia w związku z wdrażaniem dyrektywy Rady z dnia 12.12.1991 dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG)
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: poza siedzibą zamawiającego.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Celem niniejszego zamówienia na usługi jest wsparcie DG ds. Środowiska w odniesieniu do technicznych, naukowych i społeczno-ekonomicznych aspektów stosowania substancji odżywczych i gospodarowania nimi w sektorze rolnictwa oraz pomoc na rzecz Komisji w jej obowiązku egzekwowania dyrektywy azotanowej. W szczególności w ramach niniejszego zamówienia na usługi zostaną zaspokojone określone potrzeby związane z:
— zapewnieniem doraźnego doradztwa naukowego, społeczno-gospodarczego i technicznego na temat zagadnień powiązanych pośrednio lub bezpośrednio z dyrektywą azotanową,
— opracowaniem sprawozdań dotyczących kwestii naukowych, technicznych i społeczno-ekonomicznych odnoszących się do stosowania substancji odżywczych i gospodarowania nimi, w tym wdrażania dyrektywy azotanowej,
— analizą i komentowaniem sprawozdań przedkładanych Komisji w kontekście odstępstwa przyznanego zgodnie z pkt 2 lit. b) załącznika III do dyrektywy azotanowej,
— stworzeniem niezbędnego zaplecza na rzecz Komisji w celu opracowywania sprawozdań szczegółowych i podsumowujących dotyczących wdrażania dyrektywy azotanowej na poziomie UE, opartych na sprawozdaniach przedkładanych przez państwa członkowskie.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90700000 Usługi środowiska naturalnego

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 475 092 EUR
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Jakości proponowanej metody. Waga 48
2. Organizacji pracy. Waga 36
3. Środków kontroli jakości. Waga 16
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ENV.B.1/SER/2015/0011.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 38-064198 z dnia 24.2.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 084-148670 z dnia 30.4.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 07.0201/2015/717044/SER/ENV.B.1
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.11.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Alterra, instytut w ramach podmiotu prawnego Stichting DLO
Adres pocztowy: Droevendaalsesteeg 4
Miejscowość: Wageningen
Kod pocztowy: 6708 PB
Państwo: Niderlandy

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 510 000 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 475 092 EUR
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 37
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Proporcja: 25 %
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: 9,5 % + 6 % + 9,5 %.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 134 ust. 1 lit. f) zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25.10.2012 (rozporządzenia finansowego) w ciągu 3 lat od udzielenia pierwotnego zamówienia instytucja zamawiająca może, w wyjątkowych okolicznościach, skorzystać z procedury negocjacyjnej (bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu) w przypadku dodatkowych usług (maksymalnie do 50 % wartości pierwotnego zamówienia) polegających na powtarzaniu podobnych usług powierzonych podmiotowi gospodarczemu, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia.

Należy mieć na uwadze, że niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym opublikowanym w Dz.U. 2015/S 38-064198 z 24.2.2015, z budżetem wynoszącym 510 000 EUR; obecnie zakres budżetu wynosi między 475 000 EUR a 510 000 EUR.

VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: uwagi dotyczące procedury udzielania zamówienia można przesyłać do instytucji zamawiającej wskazanej w pkt I.1.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu). Taka skarga nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

W ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o udzieleniu zamówienia można wnieść odwołanie do organu, o którym mowa w pkt VI.3.1.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.12.2015