Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Roboty budowlane - 436566-2020

18/09/2020    S182

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2020/S 182-436566

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 173-417323)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
Adres pocztowy: ul. Zwycięstwa 2
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod pocztowy: 15-703
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Karpiuk
E-mail: akarpiuk@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 856645838
Faks: +48 856526157
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Kuźnica – węzeł Sokółka Północ (z węzłem)

Numer referencyjny: O.BI.D-3.2410.10.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Kuźnica – węzeł Sokółka Północ (z węzłem)

Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: drogi ekspresowej i drogi krajowej klasy GP, przebudowy dróg kolidujących z planowaną drogą ekspresową i drogą krajową klasy GP, budowie dodatkowych jezdni, wykonaniu utwardzenia terenu na potrzeby utrzymania, wzmocnienia podłoża gruntowego, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej, drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą, oświetlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji, pozwalających na prawidłowe użytkowanie drogi.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 173-417323

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamiast:

1. Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

a) 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. GP dwujezdniowych o wartości robót co najmniej 200 000 000,00 PLN netto;

b) 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A i długości całkowitej obiektu co najmniej 50 m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu;

c) 1 przejścia dla zwierząt dużych – rozumiane jako:

— przejście dolne (samodzielne lub zespolone) o parametrach stref dostępnych dla zwierząt wynoszących minimum 3 m – wysokość i 10 m (łącznie) – szerokość

lub

— przejście górne o szerokości w najwęższym miejscu wynoszącej minimum 35 m;

d) 2 przejść dla małych zwierząt (ssaków/ płazów) – rozumiane jako:

— przepust zintegrowany z ciekiem wyposażony w obustronne półki o szerokości minimalnej 0,5 m / obustronny pas terenu do migracji zwierząt o szerokości minimalnej 0,5 m

lub

— przepust suchy o min. parametrach obiektu 1,5 m x 2,0 m (wys. x szer.) oraz współczynniku względnej ciasnoty c ≥ 0,07 (c = szerokość x wysokość/długość przejścia dla zwierząt; przy czym: szerokość x wysokość – oznacza pole przekroju poprzecznego przejścia dla zwierząt).

Wykonawca musi wykazać wszystkie powyższe zadania (od a do d) na nie więcej niż dwóch inwestycjach/zadaniach łącznie;

Powinno być:

1. Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

a) 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. GP dwujezdniowych o wartości robót co najmniej 200 000 000,00 PLN netto;

b) 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A i długości całkowitej obiektu co najmniej 50 m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu.

Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnienie kilku z powyższych warunków.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: