Servicii - 437556-2018

06/10/2018    S193

România-Bucureşti: Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor

2018/S 193-437556

Anunț de participare – utilități

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: OMV Petrom S.A.
Număr naţional de înregistrare: Romania
Adresă: Str. Coralilor nr. 22, sector 1
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013329
Țară: România
Persoană de contact: Mihaela Roxana Ionescu
E-mail: MihaelaRoxana.Ionescu@petrom.com
Telefon: +40 372854265
Fax: +40 212063012
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.petrom.com
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Extragerea gazelor şi petrolului

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de realizare studii de mediu, proiectare, întocmire documentații și obținere avize, acorduri și autorizații pentru execuția lucrărilor de demolare, remediere [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Număr de referinţă: 1590082_2018/ RFX0001250
II.1.2)Cod CPV principal
71242000 Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de realizare studii de mediu, proiectare, intocmire documentatii si obtinere avize, acorduri si autorizatii pentru executia lucrarilor de demolare, remediere sol contaminat si/sau reconstructie ecologica la amplasamentele facilitatilor de suprafata apartinand OMV Petrom S.A.

Se estimeaza a fi atribuite un numar de 16 contracte subsecvente pe toata perioada acordului-cadru (1 contract subsecvent/3 luni), primul contract subsecvent se estimeaza a fi atribuit in primele 12 luni de la data semnarii acordului-cadru.

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 556 510 RON (fara TVA).

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 1 637 031 RON (fara TVA).

Nota privind clarificarile la documentatia de atribuire:

Conform prevederilor art. 172 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, solicitarile de clarificari privind documentatia de atribuire se vor transmite cel mai târziu cu 19 zile inainte de data limita [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71335000 Studii tehnice
79311100 Servicii de elaborare de studii
79930000 Servicii de proiectare specializată
90715100 Servicii de investigaţii în domeniul poluării chimice şi petroliere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare:

Amplasamente ale entitatii contractante, raspandite pe intreg teritoriul Romaniei.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de realizare studii de mediu, proiectare, intocmire documentatii si obtinere avize, acorduri si autorizatii pentru executia lucrarilor de demolare, remediere sol contaminat si/sau reconstructie ecologica la amplasamentele facilitatilor de suprafata apartinand OMV Petrom S.A.

Cantitatile estimate de servicii sunt:

Cantitatile estimate de servicii aferente acordului-cadru — min. 60 amplasamente/max. 450 amplasamente.

Cantitatile estimate de servicii aferente unui contract subsecvent — min. 1 amplasamente/max. 25 amplasamente.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177 din Legea 99/2016.

Cerinta nr. 2: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 178 si 180 din Legea 99/2016.

Cerinta nr. 3: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016.

In sensul prevederilor art. 76 alin. (1) din Legea 99/2016, EC precizeaza ca persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante implicate in procedura de atribuire sunt:

— Christina Verchere — Director General Executiv, Presedinte al Directoratului,

— Stefan Waldner — Director Financiar si membru al Directoratului,

— Radu Sorin Caprau — Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Downstream Oil,

— Peter Rudolf Zeilinger — Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Upstream,

— Franck Albert Neel — Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Downstream Gas,

— Herbert Hackl — Director Departament Financiar,

— Ion Anghel — Director Departament Demand Management in Upstream (departamentul beneficiar),

— Silvia Ladea — Director Departament Guvernanta Achizitii Publice (unitatea de achizitii responsabila cu derularea procedurii).

Neincadrarea in situatiile prevazute la cerintele 1, 2 si 3 va fi solicitata atat ofertantului unic cat si in cazul unei asocieri fiecarui membru al asocierii, subcontractantului si tertului sustinator prin completarea in DUAE a Partii III: Motive de excludere, cap. A: Motive referitoare la condamnarile penale, cap. B: Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale si cap. C: Motive legate de insolventa, conflict de interese sau abateri profesionale.

Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile sus mentionate, aferente cerintelor solicitate mai sus.

Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 5 (cinci) locuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor.

Documentele justificative pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), care se vor prezenta numai pentru sediile sociale, pentru care exista obligatii fiscale;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii acestora;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale entitatea contractanta solicita ofertantului,

Cerinta nr. 1 (persoane fizice/juridice, romane/straine): Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul Acordului cadru.

Modalitatea de indeplinire:

Se va prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus, respectiv partea IV: Criterii de selectie, cap. A: Capacita [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Cerinta nr. 1: Media cifrei de afaceri anuale pentru ultimele 3 exercitii financiare (2015, 2016, 2017) sa fie de minim 1 600 000 RON (fara TVA).

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate alaturat, respectiv partea IV: Criterii de selectie, cap. B: Situatie economica si financiara, pct. 1.b) si 3 sau dupa caz Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. C: Informatii privind utilizarea capacitatii altor entitati. Documentul justificativ, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentat la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 5(cinci) locuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor. Documentele justificative sunt Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani fiscali/extrase de bilant/rapoarte de audit sau orice alte documente edificatoare in sustinerea cifrei de afaceri. Pentru situatii financiare exprimate in alte monede decat RON se va folosi cursul de schimb mediu anual RON/valuta comunicat de catre Banca Centrala Europeana http://www.ecb.europa.eu. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui(-or) tert(-i) atunci acesta are obligatia sa prezinte documentele transmise acestuia de catre tertul(-ii) sustinator(-i), din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul(-ii) sustinator(-i) va(-or) asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. La data depunerii ofertei tertul(-ii) sustinator(-i) va(-or) prezenta DUAE, conform art. 202 alin. (2) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care tertul(-ii) sustinator(-i) asigura sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca tertul(-ii) nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, cf. art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, respectiv partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. A si B; partea III: Motive de excludere, Cap A, B si C; partea IV: Criterii de selectie, cap A, pct. 1) si cap. B, pct 1.b) si 3 (daca este cazul), impreuna cu angajamentul privind sustinerea financiara (inclusiv anexele acestuia) care se va prezenta impreuna cu DUAE. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 5 (cinci) in urma finalizarii evaluarii ofertelor si se incarca in SICAP in format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa. Prin semnarea angajamentului de sustinere, tertul(-ii) sustinator(-i) raspund(-e) pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului(-lor) sustinator(-i). In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea economica si financiara prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, atunci capacitatea acestuia/acestora urmeaza a fi cumulata cu cea a ofertantului in ceea ce priveste respectiva/respectivele cerinta/cerinte.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Cerinta nr. 1: Demonstrarea experientei similare cu obiectul celui mai mare contract subsecvent prin prezentarea oricaror documente care sa ateste, la nivelul a minim 1 contract — maxim 5 contracte, prestarea in ultimii 3 ani pana la data limita de prezentare a ofertelor in cadrul prezentei proceduri, de servicii similare care fac obiectul principal al celui mai mare contract subsecvent, in valoare/valoare cumulata de minim 1 600 000 RON (fara TVA). Prin servicii similare se intelege: Servicii de investigare teren/elaborare proiecte tehnice/servicii privind elaborarea documentatii necesare obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor/referatelor de expertiza/elaborare raport geologic de investigare si evaluarea poluarii solului. Informatiile furnizate trebuie sa demonstreze ca serviciile au fost „duse la bun sfarsit” sau sunt in curs de realizare la data limita de depunere a ofertelor. Prin formula „servicii duse la bun sfarsit” se intelege:

— servicii receptionate partial pentru parti/obiecte din/de servicii, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional,

— servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie).

In cazul in care documentele suport furnizate se refera la servicii care sunt in curs de realizare, ofertantul trebuie sa faca dovada cel putin a realizarii partiale a serviciilor si sa precizeze in document faza exacta de realizare a serviciilor.

Cerinta nr. 2: privind subcontractantii: In scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale, daca este aplicabil, ofertantul va prezenta informatii privind partea/partile din acordul-cadru si din contractele subsecvente pe care respectivul ofertant are eventual intentia sa o/le subcontracteze.

— continuare cerinta nr. 1.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cf. art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate alaturat, respectiv partea IV: Criterii de selectie, cap.C: Capacitatea tehnica si profesionala, pct. 1.b), cu urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora fara TVA. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 5 (cinci) locuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor. Documentele justificative sunt scrisori de recomandari si/sau documente emise sau contrasemnate de autoritati/entitati contractante sau clienti beneficiari, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa rezulte tipul serviciilor prestate si a echipamentelor conexe furnizate, valoarea acestora in perioada solicitata alaturat, perioada in care s-au prestat serviciile si s-au livrat echipamentele conexe, precum si faptul ca serviciile si produsele aferente au fost receptionate. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, entitatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens. Pentru documentele prezentate in vederea atestarii acestei cerinte, exprimate in alte monede decat RON, se va folosi pentru conversie cursul mediu anual de schimb RON/valuta comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei http://www.bnr.ro. Documentele emise intr-o alta limba decat romana, vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea acordului-cadru si a contractelor subsecvente, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere, prin care confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate din partea unui(-or) tert(-i), atunci acesta are obligatia sa prezinte documentele transmise acestuia de catre tertul(-ii) sustinator(-i), din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul(-ii) sustinator(-i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. La data depunerii ofertei tertul(-ii) sustinator(-i) va/vor prezenta DUAE, cf. art. 202 alin. (2) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care tertul(-ii) sustinator(-i) asigura sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca tertul(-ii) nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, cf. art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, respectiv partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. A si B; partea III: Motive de excludere, Cap A, B si C; partea IV: Criterii de selectie, cap A, pct. 1) si cap. C, pct. 1.b), impreuna cu angajamentul privind sustinerea tehnica (inclusiv anexele acestuia), care se va prezenta impreuna cu DUAE. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 5 (cinci) locuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor si se incarca in SICAP in format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa.

In cazul subcontractarii, operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor prezenta DUAE cf. art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus, respectiv Partea II: Informatii referitoare la operatorii economici, cap D — Informatii privind subcontractantii si partea IV: Criterii de selectie, cap. C: Capacitatea tehnica si profesionala, pct. 10. La data depunerii Ofertei subcontractantul(-ii) declarati de operatorii economici va/vor prezenta DUAE cf. art. 202 alin. (3) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care sunt subcontractati, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca subcontractantul(-ii) nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, cf. art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, respectiv partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. A si B; partea III: Motive de excludere, Cap A, B si C; partea IV: Criterii de selectie, cap A, pct. 1) si C, pct 1.b) (daca este cazul), impreuna cu acordul de subcontractare (model propriu), care va fi de asemenea prezentat impreuna cu DUAE. Ofertantii vor avea in vedere faptul ca orice entitate (alta decat tertul sustinator declarat, daca este aplicabil, pentru care exista reglementari specifice in prezentele Instructiuni catre ofertanti) pe care intentioneaza sa o utilizeze in prestarea unei/unor parti (activitati) din acordul-cadru si din contractele subsecvente trebuie sa aiba calitatea de subcontractant. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin angajamente/acorduri, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 5(cinci) locuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor. Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.

Prin semnarea angajamentului de sustinere tertul(-ii) sustinator(-i) raspund(-e) pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului(-lor) sustinator(-i). In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea tehnica si/sau profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, atunci capacitatea acestuia/acestora urmeaza a fi cumulata cu cea a ofertantului in ceea ce priveste respectiva/respectivele cerinta/cerinte.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Cuantumul garantiei de participare („GdP”) este de 16 370 RON si se va constitui astfel:

1) Garanţia de participare se constituie prin virament bancar (bancar in contul IBAN RO16 RNCB 0082000494180001, deschis la BCR) sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii;

2) Garanţia de participare trebuie să fie constituită în suma şi pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentaţia de atribuire;

3) Garanţia trebuie să fie irevocabilă;

4) Instrumentul de garantare se transmite în SEAP (scanat, semnat cu semnatura electronica extinsa) împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora limită de depunere a ofertelor şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

In cazul unei asocieri de operatori economici, GdP poate fi constituita de oricare dintre asociati, in numele ofertantului.

Perioada de valabilitate a GdP trebuie sa fie de 194 zile de la data limita de depunere a ofertelor (i.e. 6 luni — adica 180 de zile, pentru valabilitate care sa acopere valabilitatea ofertei, plus inca 14 zile supliment de valabilitate, necesar pentru formalitatile de prelungire sau de eliberare/ exercitare a dreptului de retinere a GdP, dupa caz). Orice solicitare de prelungire a valabilitatii ofertei, va necesita si prelungirea corespunzatoare a valabilitatii GdP.

Entitatea contractanta are dreptul de a retine GdP in situatiile prevazute de art. 43 din HG 394/2016. GdP se restituie conform prevederilor art. 44 din HG 394/2016.

Cuantumul garantiei de buna executie pentru fiecare contract subsecvent reprezinta 10 % din valoarea contractului subsecvent respectiv, fara TVA.

In conformitate cu prevederile art. 46 din HG 394/2016, garantia de buna executie pentru fiecare contract subsecvent in parte, va fi stabilita in functie de optiunea ofertantului fie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii şi devine Anexă la contract, prevederile art. 42 alin. (3) şi (5) aplicându-se în mod corespunzător.

Entitatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie in conformitate cu prevederile de art. 47 din HG 394/2016.

Garantia de buna executie trebuie sa fie valabila si va fi returnata/eliberata de catre entitatea contractanta in conformitate cu prevederile art. 48 din HG 394/2016.

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 5
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 14/11/2018
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 14/05/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 14/11/2018
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii desemnati ai comisiei de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Ref. la ajustarea preturilor: preturile raman fixe pentru primele 24 de luni de la incheierea primului contract subsecvent in baza acordului-cadru. Dupa aceasta perioada, preturile pentru activitatile care fac obiectul acordului-cadru pot face subiectul ajustarii/revizuirii (daca este cazul). Ajustarea/revizuirea va fi determinata in baza unei formule cu urmatoarea structura: P(T1) = P(T0) x (1 + I(T0) x 0,5), unde P(T1) – preturile de referinta ce urmeaza a fi utilizate in contractele subsecvente care vor fi incheiate dupa ajustare, P(T0) – preturile de referinta utilizate in contractele subsecvente in desfasurare, I(T0) – indicele preturilor de consum pentru servicii, comunicat de catre Institutul National de Statistica al Romaniei pentru ultimele 24 de luni anterioare lunei calendaristice in care se va face ajustarea.

Intreaga documentatie de atribuire este disponibila in SICAP (www.e-licitatie.ro). Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SICAP, operatorii economici trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil pe site-urile de internet ale furnizorilor de semnatura electronica. Pentru a putea participa la prezenta procedura, operatorii economici interesati vor fi inregistrati in SICAP si vor achita, dupa caz, taxele necesare stipulate pe www.e-licitatie.ro.

Operatorii economici care descarca prezenta documentatie de atribuire direct din atasamentul la anuntul de participare publicat in SICAP au obligatia de a urmari, in SICAP, la rubrica „Documente si clarificari”, atasarea diverselor comunicari facute de entitatea contractanta urmare a unor solicitari de clarificare cerute de unii potentiali ofertanti.

Solicitarile de clarificari privind documentatia de atribuire din partea operatorilor economici interesati, si implicit raspunsurile aferente din partea entitatii contractante, se vor transmite exclusiv prin intermediul SICAP, confom art. 172 alin. (3) din Legea 99/2016 si a Notificarii emise de ANAP in data de 6.9.2016.

Documentele emise intr-o alta limba decat romana, vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Fiecare ofertant va completa formularul DUAE cu informatiile referitoare la situatia fiecaruia dintre operatorii economici (i.e.: asociati, subcontractanti sau tert — dupa caz).

Se va prezenta DUAE in format xml. In vederea completarii DUAE se vor respecta urmatorii pasi: Documentul din sectiunea E se va incarca in urmatorul link: https://ec.europa.eu/tools/espd iar dupa finalizare exporti atat in format xml cat si in format pdf. Acestea vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa; DUAE in format pdf va fi semnat de asemenea si olograf de catre reprezentantul legal/imputernicit al operatorului economic (asociati, subcontractanti sau tert) si contra-semnat de reprezentantul ofertantului.

Detalii privind completarea DUAE se pot gasi pe: http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/06/Ghid-utilizare-DUAE-operatori-economici-006.pdf.

Entitatea contractanta precizeaza ca atribuirea contractelor subsecvente se va face cu reluarea competitiei intre semnatarii acordului-cadru. Elementele care vor face obiectul reluarii competitiei pentru atribuirea contractelor subsecvente sunt preturile unitare din propunerea financiara a contractantului, respectiv cele ce corespund limitei maxime a preturilor de la care ofertantii deveniti semnatari ai acordului-cadru, vor incepe imbunatatirea ofertei transmise in cadrul invitatiei pentru reluarea competitiei in scopul atribuirii unui contract subsecvent.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele și modalitățile de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute de Legea 101/2016 la art. 8 alin. (1), respectiv în termen de 10 zile.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: OMV Petrom S.A.
Adresă: Str. Coralilor nr. 22, sector 1 („Petrom City"), Departament Achiziții
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 013329
Țară: România
E-mail: MihaelaRoxana.Ionescu@petrom.com
Telefon: +40 372854265
Fax: +40 212063012
Adresă internet: www.petrom.com
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/10/2018