Roboty budowlane - 438627-2015

Wyświetl widok skrócony

15/12/2015    S242

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

2015/S 242-438627

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 104
Miejscowość: Łódź
Kod pocztowy: 90-926
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Kosmala
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Tel.: +48 426384888
Faks: +48 426384877

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.uml.lodz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Łódź, ul. 6-go Sierpnia 71.

Kod NUTS PL113 Miasto Łódź

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zmówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego
przy ul. 6-go Sierpnia 71 w Łodzi.
Zamawiający posiada dokumentację projektową stadionu żużlowego wraz
z pozwoleniami na budowę. Zadaniem Wykonawcy będzie optymalizacja kosztów wybudowania obiektu poprzez opracowanie dokumentacji zamiennej oraz uzyskanie zamiennych pozwoleń na budowę.
Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, certyfikatów, pozwoleń i innych dokumentów umożliwiających zgodne z obowiązującymi przepisami (w tym przepisami związków sportowych) wybudowanie stadionu żużlowego wraz z zagospodarowaniem terenu, zapewniającymi możliwość rozgrywania meczy w sporcie żużlowym oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45212200 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 22 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 1 200 000,00 PLN (jeden milion dwieście tysięcy PLN).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Poniższa numeracja jest zgodna z numeracją zawartą w SIWZ;
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
5.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
5.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:
a) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie jednego obiektu sportowego o wartości brutto przekraczającej 20 000 000,00 PLN,
na użytkowanie którego zostało uzyskane pozwolenie na użytkowanie oraz
b) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie jednego obiektu budowlanego, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, o wartości brutto przekraczającej 20 000 000,00 PLN, na użytkowanie którego zostało uzyskane pozwolenie na użytkowanie.
Uwaga:
1) Przez uzyskanie pozwolenia na użytkowanie rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla obiektu wymienionego w pkt. 5.1.2 a)
i w pkt. 5.1.2 b) SIWZ, przez Inwestora samodzielnie lub przez inny podmiot
w imieniu Inwestora.
2) Obiekt budowlany definiowany jest w brzmieniu ustalonym w art 3 pkt 1)
lit. a) i lit. b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U.
z 2013r., poz. 1409 t.j. ze zm.).
3) Za obiekt sportowy Zamawiający uzna:. stadion (który posiada min. jedną trybunę), halę sportową, halę wielofunkcyjną, salę gimnastyczną, kryty basen pływacki, kryte lodowisko, kryty tor łyżwiarski.
4) W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo
i kwotowo roboty, o których mowa powyżej.
5) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
5.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
5.1.4 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował:
a) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, która pełniła funkcję kierownika budowy przy budowie obiektu sportowego
o wartości przekraczającej 20 000 000,00 PLN brutto
oraz
b) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Głównego projektanta przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej, która pełniła funkcję projektanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej obiektu sportowego o wartości przekraczającej 20 000 000,00 PLN brutto.
Uwaga:
1). Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownika budowy z funkcją Głównego Projektanta.
2). Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 t.j. ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
3). W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, Nr 63 poz. 394).
4). Za obiekt sportowy Zamawiający uzna:. stadion (który posiada min. jedną trybunę), halę sportowa, halę wielofunkcyjną, salę gimnastyczną kryty, basen pływacki, kryte lodowisko, kryty tor łyżwiarski.
5). W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
5.1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca winien wykazać:
dysponowanie środkami finansowymi w wysokości co najmniej 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów PLN) lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów PLN).
Uwaga:
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
5.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5.1.1-5.1.5 SIWZ oceniane będzie łącznie.
5.3 Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana
wg formuły: spełnia – nie spełnia.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU ORAZ WYKAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
6.1 W celu oceny spełniania opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia
i dokumenty:
6.1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ).
6.1.2 W celu oceny spełniania warunku, dotyczącego posiadania wiedzy
i doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
wykaz robót budowlanych (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5
do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających,
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający stawiając warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, korzysta z możliwości wynikającej z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane poprzez:
a) określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania
przez Wykonawcę w wykazie robót budowlanych, tj. co najmniej robót budowlanych, o których mowa w pkt. 5.1.2 SIWZ;
b) wskazanie robót budowlanych (jako najważniejszych), dla których Zamawiający wymaga załączenia do oferty dowodów, potwierdzających,
że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących,
czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tj. dla najważniejszych robót rozumianych przez Zamawiającego jako co najmniej roboty, wymagane do spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, o których mowa w pkt. 5.1.2 SIWZ.
Uwaga:
1) Dowodami, o których mowa powyżej, są poświadczenia wystawione przez podmiot na rzecz którego były wykonane roboty budowlane. Jeżeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczeń, przedstawia inne dokumenty świadczące
o wykonaniu robót należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowym ukończeniu.
2) W sytuacji gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów (poświadczenia). Zaleca się by Wykonawca, jeśli posiada ww. dowody, załączył je do oferty.
6.1.3 W celu oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
6.1.3.1 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami
— wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ;
Uwaga:
Wykaz ma potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie 5.1.4. SIWZ.
6.1.3.2 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, opisane w pkt. 5.1.4 SIWZ zawarte
w Załączniku nr 6 do SIWZ.
6.1.4 W celu oceny spełniania warunku, dotyczącego sytuacji ekonomicznej
i finansowej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
6.1.4.1 Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6.1.4.2 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
6.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych
lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument,
z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami
w trakcie realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału.
Uwaga:
1) W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie
wiedza i doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe lub ekonomiczne innego podmiotu lub podmiotów, dokument musi
w swojej treści, oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym
i przyjmującym zasoby, zawierać co najmniej:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia przez podmiot trzeci musi on uczestniczyć w wykonaniu robót budowlanych w charakterze podwykonawcy. Zamawiający na inną formę udostępnienia potencjału podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doświadczenia nie wyraża zgody. Wykonawca
w trakcie realizacji zamówienia może zmienić lub zrezygnować
z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
2) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie
z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, o którym mowa w pkt 5.1.5., polega na zasobach innych podmiotów oprócz zobowiązania tych podmiotów, o których mowa w pkt 6.2 zobowiązany jest dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.4. dotyczące tych podmiotów oraz dokument/oświadczenie potwierdzający/ce solidarną odpowiedzialność tego podmiotu z Wykonawcą.
6.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:
6.3.1 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4
do SIWZ),
6.3.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
ww. dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu,
6.3.3 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, z zachowaniem powyższego terminu,
6.3.4 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, z zachowaniem powyższego terminu,
6.3.5 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
ww. dokumentów składa zaświadczenie właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp, z zachowaniem powyższego terminu,
6.3.6 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
ww. dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, z zachowaniem powyższego terminu.
6.4 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w drugim zdaniu w punktach 6.3.2-6.3.6 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punktach 6.3.2-6.3.6 SIWZ.
6.5 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6.6 Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
(wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ).
6.7 W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w pkt 6.3 i 6.6 SIWZ musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w pkt 6 SIWZ, mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie.
6.8 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 5 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.3 SIWZ.
6.9 Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy
z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Jak w pkt III.2.1).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Jak w pkt III.2.1).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Jak w pkt III.2.1).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Jak w pkt III.2.1).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 90

2. Gwarancja. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DOA-ZP-VII.271.62.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.1.2016 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 20.1.2016 - 10:00

Miejscowość:

Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź (pokój nr 15)

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1) Adres strony internetowej, na której zostanie zamieszczona SIWZ oraz wszystkie informacje

dotyczące niniejszego postępowania: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Data rozpoczęcia realizacji zamówienia – z dniem zawarcia umowy,
2. Termin wykonania zamówienia – 22 miesiące od dnia zawarcia umowy,
w tym:
a) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowę w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
b) realizacja Etapu 1 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
c) realizacja Etapu 2 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie 22 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
Uwaga
Wykonawca stadionu żużlowego jest zobowiązany do prowadzenia robót w taki sposób, aby na istniejącym obiekcie zapewniona była możliwość rozgrywania meczy.
3) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających
na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
4) Zamawiający nie przewiduje:
1. zawarcia umowy ramowej,
2. składania ofert wariantowych,
3. rozliczania w walutach obcych,
4. aukcji elektronicznej,
5. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
6. wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
7. zastosowanie prawa opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.
5) Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przeprowadził
dialogu technicznego.
6) Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy.
Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane
z umową uregulowane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
7)
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzi Oddział ds. Obsługi Postępowań Bieżących w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 16.2 i 16.3 wnosi się
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się
z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego
ze sposobów określonych w art. 27 ust 2 ustawy Pzp.
8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.12.2015