Ajutați-ne să îmbunătățim site-ul TED participând la un scurt sondaj!

Servicii - 438685-2016

14/12/2016    S241    Comisia Europeană - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie restrânsă 

Croaţia-Zagreb: Servicii de pază și securitate și de recepție/centrală telefonică pentru Casa UE din Zagreb, Croația

2016/S 241-438685

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: European Commission Representation in Croatia
Adresă: Augusta Cesarca 4–6
Localitate: Zagreb
Cod NUTS: 00
Cod poștal: 10000
Țară: Croaţia
Persoană de contact: For the attention of Administration
E-mail: Dijana.KUZMAN@ec.europa.eu
Telefon: +385 14681300

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://ec.europa.eu/croatia/home_hr

Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Accesul la documentele de achiziţii publice este restricţionat. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2063
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2063
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2063
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de pază și securitate și de recepție/centrală telefonică pentru Casa UE din Zagreb, Croația.

Număr de referinţă: PR/2016-04-SEC/ZAG.
II.1.2)Cod CPV principal
79710000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de pază și securitate și de recepție/centrală telefonică pentru sediul Casei UE din Croația, Augusta Cesarca 4-6, 10000 Zagreb.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 225 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79992000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00
Locul principal de executare:

Augusta Cesarca 4-6, 10000 Zagreb, CROAȚIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Reprezentanța Comisiei Europene în Zagreb, Croația, acționând și în numele Biroului de informare al Parlamentului European, caută un prestator de servicii de pază și securitate și de recepție/centrală telefonică pentru sediul Casei UE din Zagreb, Croația. Obiectivul este prestarea unui serviciu de securitate și de pază cu agenți neînarmați în uniformă, instruiți pentru îndeplinirea sarcinilor de rutină de protecție și control al accesului, precum și prestarea de servicii de recepție/centrală telefonică.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 45 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul poate fi reînnoit de maximum 4 ori, pe o perioadă maximă de 5 ani.

II.2.9)Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertele pot fi depuse de grupuri de prestatori de servicii cărora nu li se va solicita să adopte o anumită formă juridică înainte de atribuirea contractului. În cazul în care contractul se atribuie unui grup, acestuia i se poate solicita adoptarea unei anumite forme juridice, dacă acest lucru este necesar în vederea asumării responsabilității pentru primirea și procesarea plăților pentru membrii grupului, precum și pentru administrarea și coordonarea serviciului.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Plata pentru serviciile prestate (program de rutină la care se adaugă servicii auxiliare și suplimentare speciale) se va efectua în fiecare lună, conform modalității specificate în proiectul de contract, în urma prezentării unei facturi corespunzătoare, întocmită în conformitate cu legislația națională și cu toate documentele justificative care menționează serviciile prestate în decursul lunii în cauză, în special cererea scrisă a autorității contractante privind serviciile auxiliare și/sau suplimentare excepționale.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură restrânsă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 20/01/2017
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/12/2016