Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 439846-2014

Wyświetl widok skrócony

24/12/2014    S248

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Różne usługi inżynieryjne

2014/S 248-439846

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Niniejsze ogłoszenie odnosi się do publikacji: wstępnego ogłoszenia informacyjnego (dyrektywa 2009/81/WE)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: Usługi
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 4
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
E-mail: gpytel@jsw.pl
Tel.: +48 327564423
Faks: +48 327564445

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję/podmiot zamawiający:
1. Obsługa urządzeń dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
II.2)Rodzaj zamównienia
Usługi
II.3)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Obsługa urządzeń dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
II.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71330000 Różne usługi inżynieryjne

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję/podmiot zamawiający:
2. Obsługa elektryczna (dołu i powierzchni) dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
II.2)Rodzaj zamównienia
Usługi
II.3)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
2. Obsługa elektryczna (dołu i powierzchni) dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
II.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71330000 Różne usługi inżynieryjne

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję/podmiot zamawiający:
3. Odbiór i zwałowanie odpadów wydobywczych dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
II.2)Rodzaj zamównienia
Usługi
II.3)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
3. Odbiór i zwałowanie odpadów wydobywczych dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
II.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90512000 Usługi transportu odpadów

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję/podmiot zamawiający:
4. Różne usługi inżynieryjne dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w tym odmetanowanie, budowa powierzchniowych stacji odmetanowania, budowa ognioszczelnych rozdzielni polowych 6 kV, likwidacja i zbrojenie ścian w zakresie hydraulicznym, wydłużanie górniczych wyciągów szybowych, wykonanie remontów urządzeń klimatyzacji centralnej.
II.2)Rodzaj zamównienia
Usługi
II.3)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
4. Różne usługi inżynieryjne dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w tym odmetanowanie, budowa powierzchniowych stacji odmetanowania, budowa ognioszczelnych rozdzielni polowych 6 kV, likwidacja i zbrojenie ścian w zakresie hydraulicznym, wydłużanie górniczych wyciągów szybowych, wykonanie remontów urządzeń klimatyzacji centralnej.
II.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71330000 Różne usługi inżynieryjne

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję/podmiot zamawiający:
5. Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
II.2)Rodzaj zamównienia
Usługi
II.3)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
5. Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
II.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79710000 Usługi ochroniarskie

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję/podmiot zamawiający:
6. Dostawa wody pitnej dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
II.2)Rodzaj zamównienia
Usługi
II.3)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
6. Dostawa wody pitnej dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
II.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

65100000 Usługi przesyłu wody i podobne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:
VI.2)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.12.2014